Valdybos komitetai

Remiantis LTG įstatais, valdyba, siekdama efektyviai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, priima sprendimus dėl komitetų, kurie yra patariamieji valdybos organai atitinkamais valdybos kompetencijai priskirtais klausimais, sudarymo.

LTG suformuoti šie valdybos komitetai:

  • Audito komitetas
  • Skyrimo ir atlygio komitetas

Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Komiteto nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra valdybos nariai. Komiteto pirmininku skiriamas nepriklausomas valdybos narys.

Komitetų narius skiria ir atšaukia valdyba. Komitetų pirmininkus renka komitetų nariai. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip valdybos kadencijos laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas.

Platesnė informacija apie komitetų veiklą, jų funkcijas pateikiama LTG metiniuose pranešimuose.

Esant poreikiui gali būti sudaromi ir kiti komitetai, numatyti LR teisės aktuose ar ad hoc principu (pvz., specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).

Audito komitetas

Audito komitetas veikia kaip patariamasis LTG valdybos organas, kurio pagrindinis uždavinys – teikti išvadas, siūlymus LTG valdybai dėl vidaus ir išorės audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų LTG ir jos dukterinėse bendrovėse veikimo.

Keturių LTG Audito komiteto narių kadencijos pradžia – 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Visi Audito komiteto nariai yra LTG valdybos nariai.

Komiteto sudėtis:

Eugenijus Preikša - komiteto pirmininkas, LTG valdybos nepriklausomas narys.

Bernard Guillelmon -  komiteto narys, LTG valdybos nepriklausomas narys.

Aurimas Vilkelis - komiteto narys, LTG valdybos nepriklausomas narys.

Romas Švedas – komiteto narys, LTG valdybos narys.

Skyrimo ir atlyginimo komitetas

Skyrimo ir atlygio komitetas veikia kaip patariamasis LTG valdybos organas, kurio pagrindinis uždavinys – teikti išvadas, nuomones, rekomendacijas bei pasiūlymus LTG valdybai LTG vadovo atrankos bei LTG atlygio politikos nustatymo klausimais, taip pat dėl Grupės dukterinių bendrovių valdymo organų narių atrankos.

Trijų LTG Skyrimo ir atlygio komiteto narių kadencijos pradžia – 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Visi Skyrimo ir atlygio komiteto nariai yra LTG valdybos nariai.

Komiteto sudėtis:

Dalia Andrulionienė - komiteto pirmininkė, LTG valdybos nepriklausoma narė.

Kęstutis Šliužas – komiteto narys, LTG valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

Agnė Amelija Mikalonė - komiteto narė, LTG valdybos narė.

 

Komitetų narių atlygis

Vardas, pavardė

Audito komitetas

Skyrimo ir atlygio komitetas

Pareigos, nepriklausomumo kriterijus

Nustatytas metinis atlygis neto*, Eur

Eugenijus Preikša

 

Audito komiteto pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

4 800

Romas Švedas

 

Audito komiteto narys, akcininko deleguotas valdybos narys

3 200

Bernard Guillelmon

 

Audito komiteto narys, nepriklausomas valdybos narys

5 120

Aurimas Vilkelis

 

Audito komiteto narys, nepriklausomas valdybos narys

5 120

Dalia Andrulionienė

 

Skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė, nepriklausoma valdybos narė

4 800

Kęstutis Šliužas

 

Skyrimo ir atlygio komiteto narys, valdybos pirmininkas, nepriklausomas narys

5 120

Agnė Amelija Mikalonė

 

Skyrimo ir atlygio komiteto narė, akcininko deleguota valdybos narė

Atlygis nemokamas

* Bendrovė įsipareigoja komiteto nariui mokėti už komiteto nario veiklą atlygį – 3 200 eurų per metus, o komiteto nariams užsienio šalies rezidentams – 5 120 eurų per metus, bet neviršyti 1/15 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma),  komiteto pirmininkui – 4 800 eurų, bet neviršyti 4/45 dalių Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma).

Komiteto narių ir komitetų pirmininkų atlygis nustatomas vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3-420 patvirtintu "Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu". Į atlygį neįskaičiuoti komiteto nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos sumoka Bendrovė.

Metinio neto atlygio suma gali būti mažesnė dėl komiteto nario savarankiškai mokamų pensijų kaupimo įmokų arba komiteto nario, užsienio šalies rezidento savarankiškai sumokamų mokesčių užsienio šalyje.

Atlygis už komiteto nario veiklą mažinamas, jeigu komiteto narys nedalyvauja komiteto posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo komiteto nario veiklos, skiria mažiau laiko nei numatyta sutartyje ar ją vykdo netinkamai.