Valdybos komitetai

Remiantis LTG įstatais, valdyba, siekdama efektyviai vykdyti savo funkcijas ir pareigas, priima sprendimus dėl komitetų, kurie yra patariamieji valdybos organai atitinkamais valdybos kompetencijai priskirtais klausimais, sudarymo.

LTG suformuoti šie valdybos komitetai:

  • Audito komitetas
  • Skyrimo ir atlygio komitetas

Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Komiteto nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir kiti asmenys, kurie nėra valdybos nariai. Komiteto pirmininku skiriamas nepriklausomas valdybos narys.

Komitetų narius skiria ir atšaukia valdyba. Komitetų pirmininkus renka komitetų nariai. Komitetas sudaromas ir jo nariai skiriami ne ilgesniam kaip valdybos kadencijos laikotarpiui. Komiteto narių kadencijų skaičius neribojamas.

Platesnė informacija apie komitetų veiklą, jų funkcijas pateikiama LTG metiniuose pranešimuose.

Esant poreikiui gali būti sudaromi ir kiti komitetai, numatyti LR teisės aktuose ar ad hoc principu (pvz., specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).

Audito komitetas

Audito komitetas veikia kaip patariamasis LTG valdybos organas, kurio pagrindinis uždavinys – teikti išvadas, siūlymus LTG valdybai dėl vidaus ir išorės audito, rizikų valdymo ir kontrolės sistemų LTG ir jos dukterinėse bendrovėse veikimo.

Keturių LTG Audito komiteto narių kadencijos pradžia – 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Visi Audito komiteto nariai yra LTG valdybos nariai.

Komiteto sudėtis:

Eugenijus Preikša - komiteto pirmininkas, LTG valdybos nepriklausomas narys.

Bernard Guillelmon -  komiteto narys, LTG valdybos nepriklausomas narys.

Aurimas Vilkelis - komiteto narys, LTG valdybos nepriklausomas narys.

Romas Švedas – komiteto narys, LTG valdybos narys.

Skyrimo ir atlyginimo komitetas

Skyrimo ir atlygio komitetas veikia kaip patariamasis LTG valdybos organas, kurio pagrindinis uždavinys – teikti išvadas, nuomones, rekomendacijas bei pasiūlymus LTG valdybai LTG vadovo atrankos bei LTG atlygio politikos nustatymo klausimais, taip pat dėl Grupės dukterinių bendrovių valdymo organų narių atrankos.

Trijų LTG Skyrimo ir atlygio komiteto narių kadencijos pradžia – 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Visi Skyrimo ir atlygio komiteto nariai yra LTG valdybos nariai.

Komiteto sudėtis:

Dalia Andrulionienė - komiteto pirmininkė, LTG valdybos nepriklausoma narė.

Kęstutis Šliužas – komiteto narys, LTG valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys

Agnė Amelija Mikalonė - komiteto narė, LTG valdybos narė.