Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių valstybės valdoma įmonė (toliau – VVĮ) nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias vykdyti jai pavesta valstybės sprendimu.

LTG įmonių grupės specialieji įpareigojimai:

 • viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos;
 • minimalųjį prieigos paketą sudarančios paslaugos ir viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra.

Specialiųjų įpareigojimų tikslai:

 • užtikrinti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir (ar) viešąjį kombinuotąjį keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais;
 • nediskriminacinėmis sąlygomis teikti geležinkelio įmonėms (vežėjams) minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas;
 • prižiūrėti, modernizuoti ir plėsti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, įgyvendinant valstybės investicijų programoje numatytus projektus ir užtikrinant Europos Sąjungos lėšų panaudojimą.

Viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos

Funkcija vykdoma pagal LR susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" kasmet sudaromą viešųjų paslaugų teikimo (t.y., Valstybės biudžeto lėšų, skirtų LTG programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti), naudojimo sutartį, kurios objektas be kitų įpareigojimų yra ir viešųjų paslaugų įpareigojimo vykdymas. Specialiojo įpareigojimo vykdymui yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai.

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis.

Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos – LR geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis, 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2338, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo".

Teisės aktai, kuriais reguliuojama kainodara – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio 1 dalis.

Minimalųjį prieigos paketą sudarančių paslaugų teikimas bei viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą:

 • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas: LR geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 5 punktas;
 • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra – LR geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 4 punktas.

Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir reguliuojama kainodara:

 • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas: funkcijai vykdyti biudžeto asignavimai neskiriami, kainodara reguliuojama LR geležinkelių transporto kodekso 25 straipsniu ir Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimo ir skelbimo, konkrečios geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimo ir skelbimo, konkrečios geležinkelio įmonės (vežėjo) mokėtino užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą dydžio apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo";
 • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra: funkcija vykdoma pagal LR susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" kasmet sudaromą Valstybės biudžeto lėšų, skirtų LTG programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti, naudojimo sutartį. Specialiojo įpareigojimo vykdymui (viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai) yra skiriamos Europos Sąjungos Sanglaudos, EITP, ERPF, TEN-T, ISF fondų lėšos. Kainodara nėra reguliuojama.

Specialiesiems įpareigojimams vykdyti 2019 metais panaudota valstybės biudžeto ir ES bei kitų fondų lėšų:

 • keleivių vežimo paslaugoms lengvatinėmis sąlygomis finansuoti – 2,8 mln. Eur;
 • keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais veiklos nuostoliams finansuoti – 30,1 mln. Eur;
 • viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai bei kitoms reikmėms (turto registravimui, geležinkelių apsaugos zonoje esančių želdinių priežiūrai) finansuoti – 39,8 mln. Eur.

Detalesnė informacija apie specialiųjų įpareigojimų vykdymo rezultatus yra atskleidžiama AB „Lietuvos geležinkeliai" metinėse ataskaitose.

 
 

Atnaujinta 2021-04-02