« Atgal

Valdybos veikla

Vadovaujantis AB „Lietuvos geležinkeliai" įstatais, valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai (įskaitant valdybos pirmininką). Valdybos narius 4 metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarka.

Šiuo metu AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybą sudaro 5 nepriklausomi valdybos nariai, kurių atranka vykdyta vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu LRV 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631, ir 2 visuotinio akcininkų susirinkimo deleguoti valdybos nariai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

Šiuo metu veikiančios valdybos kadencija 2021 m. liepos 20 d. – 2025 m. liepos 20 d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" valdybos nariai  teikia privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Nei vienas valdybos narys neturi AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupei priklausančių įmonių akcijų.

 

Valdybos sudėtis 

Kęstutis Šliužas yra valdybos pirmininkas ir nepriklausomas narys nuo 2021 m. liepos 20 d. Kęstutis taip pat yra Skyrimo ir atlygio komiteto narys (nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.).

Šiuo metu Kęstutis yra IPI srl/COESIA grupės (Perugia, Italija) generalinis direktorius. Kęstutis taip pat yra Kauno technologijos universiteto tarybos narys bei LTG Big Brother mentorius, UAB PayRay Bank Stebėtojų tarybos narys ir Audito komiteto narys.

Kęstutis Šliužas Vilniaus universitete įgijo bakalauro ir magistro laipsnius. Londono verslo mokykloje,  IMD (Šveicarijoje), MCE (Belgijoje) baigė vadovavimo, lyderystės ir žmogiškųjų išteklių valdymo, finansų, produktų valdymo, rinkodaros valdymo, pardavimų/klienų valdymo kursus.

K. Šliužas yra strateginio valdymo, verslo plėtros ir tarptautinių pardavimų, darbo kolegialiuose organuose ekspertas, įgijęs daugiau nei 10 metų aukščiausio lygio vadovo patirtį vietinio ir tarptautinio kapitalo įmonėse. K. Šliužas 2013-2014 m. bei 2015-2018 m. vadovavo telekomunikacijų bendrovei Telia Lietuva.

 

Eugenijus Preikša yra nepriklausomas valdybos narys nuo 2021 m. liepos 20 d. Jis taip pat yra Audito komiteto pirmininkas (nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.).

Eugenijus Preikša Stokholmo universitete įgijo socialinių mokslų magistrą (bankininkystė), Vilniaus universitete baigė Ekonominės kibernetikos fakultetą ir įgijo ekonomikos bakalaurą (bankininkystė ir finansai). Eugenijus taip pat yra baigęs INSEAD (Fontainebleau, Prancūzijoje) lyderystės programą. 

E. Preikša turi sukaupęs ilgametę tarptautinę patirtį bankininkystės, finansų valdymo, rizikų valdymo ir audito srityje, taip pat vadovavimo bei darbo kolegialiuose organuose, kurią įgijo dirbdamas Swedbank AB ir kituose bankuose. Šiuo metu jis eina Rizikos vadovo pareigas UAB European Merchant Bank. Taip pat yra UAB Imlitex Holdings valdybos patarėjas.

 

 

Aurimas Vilkelis yra nepriklausomas valdybos narys nuo 2021 m. liepos 20 d. Jis taip pat yra Audito komiteto narys (nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.).

A.Vilkelis šiuo metu eina transporto vadovo pareigas Swiss Post (Šveicarija).

Aurimas apgynė technologijų mokslų daktaro laipsnį Vilniaus Gedimino technikos universitete. Tiriamąją bei akademinę veiklą transporto bei logistikos tematikoje vykdė moksliniuose institutuose ETH Zurich (Šveicarija) bei FH Erfurt (Vokietija).

Aurimas yra globalaus logistikos verslo plėtros ir valdymo profesionalas, sukaupęs daugiau nei 10 metų patirtį e-komercijos, chemijos, farmacijos, automobilių  pramonės šakose dirbdamas tarptautiniuose koncernuose taip pat mokslinių tyrimų institute ETH Zurich.

 

Bernard Guillelmon yra nepriklausomas valdybos narys nuo 2021 m. liepos 20 d. Jis taip pat yra Audito komiteto narys (nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.).

Šiuo metu Bernard yra JJM (Nekilnojamo turto įmonė, priklausanti šeimai) viceprezidentas ir valdybos narys, Ermewa Group (geležinkelio vagonų, lokomotyvų ir cisterninių konteinerių nuoma) valdybos narys bei Saugumo ir apsaugos komiteto pirmininkas, taip pat Camerata Bern (profesionalus kamerinis orkestras) viceprezidentas ir komiteto narys.

Bernard Guillelmon yra baigęs energetikos studijas Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (magistro laipsnis), Verslo administravimo magistrą bei Lyderystės iššūkių kursą INSEAD (Fontainebleau, Prancūzijoje). Vadovų institute (Londone) įgijo įmonių vadovavimo sertifikatą.  

B. Guillelmon turi sukaupęs daugiau nei 20 m. darbo patirtį geležinkelių srityje dirbdamas įvairiose aukščiausio lygmens vadovų pozicijose taip pat kolegialiuose organuose. Pastaruosius 12 metų buvo BLS, Šveicarijos geležinkelių bendrovės generaliniu direktoriumi. Šiuo metu jis yra bendrovės Bridge The Gap savininkas, užsiima konsultavimu ir koučingu.

 

Dalia Andrulionienė yra nepriklausoma valdybos narė nuo 2021 m. liepos 20 d. Ji taip pat yra Skyrimo ir atlygio komiteto pirmininkė (nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.).

Šiuo metu Dalia yra UAB Omberg group generalinė direktorė.

Dalia Andrulionienė Vilniaus Universitete baigė Ekonomikos ir valdymo studijas (magistro laipsnis), ISM vadybos ir ekonomikos universitete bei BI Norvegijos verslo mokykloje baigė vadovų magistrantūrą ir įgijo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį.

Dalia yra sukaupusi ilgametę darbo valdybose bei vadovavimo įmonėms patirtį, įgyvendinant organizacinius pokyčius tiek valstybės valdomose įmonėse, tiek privačiame sektoriuje.    2013–2018 m. D. Andrulionienė dirbo UAB Lietuvos energija įmonių grupėje, taip pat buvo AB Lesto (dabar AB Energijos skirstymo operatorius), UAB Lietuvos energija valdybų narė, AB Energijos skirstymo operatorius generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė.

 

Romas Švedas yra valdybos narys nuo 2021 m. liepos 20 d., paskirtas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. R. Švedas taip pat yra Audito komiteto narys (nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.).

R. Švedas šiuo metu yra RB Rail AS stebėtojų tarybos narys, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto partnerystės docentas, MB Romas Švedas ir partneriai steigėjas ir direktorius. Romas taip pat yra nevyriausybinės organizacijos Europos judėjimas Lietuvoje valdybos narys, Verslo vadovų mokymo centro fasilitatorius.

R. Švedas baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, vėliau baigė politinės demokratijos kursą Umea universitete Švedijoje, tarptautinės prekybos žinias gilino Pasaulio prekybos organizacijoje Ženevoje bei Tarptautinės teisės institute Vašingtone. Baltijos korporatyvinio valdymo institute baigė valdybos nario ir valdybos pirmininko mokymus.

R. Švedas turi sukaupęs išskirtinai didelę patirtį Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, energetikos, transporto ir poveikio aplinkai vertinimo sektoriuose. 2016-2021 m. – AB Lietuvos geležinkeliai valdybos pirmininkas, nepriklausomas valdybos narys.

 

Agnė Amelija Mikalonė yra valdybos narė nuo 2021 m. liepos 20 d., paskirta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. Agnė Amelija  taip pat yra Skyrimo ir atlygio komiteto narė (nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.).

Šiuo metu A. A. Mikalonė yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vyresnioji patarėja, taip pat AB Kelių priežiūra valdybos narė bei VĮ Automobilių kelių direkcijos valdybos narė.

A. A. Mikalonė Mykolo Romerio universitete įgijo teisės bakalaurą, taip pat tarptautinės teisės magistrą. Baltijos korporatyvinio valdymo institute baigė valdybos nario mokymus.

A. A. Mikalonė turi patirties strateginio planavimo, įmonių gerosios valdysenos, organizacijų vystymo ir transformacijų įgyvendinimo, strateginių šalies infrastruktūros projektų įgyvendinimo srityse. Praktinio strateginių tikslų įgyvendinimo patirties A. Mikalonė įgijo dalyvaudama energetikos įmonių valdybose ir stebėtojų tarybose: UAB EPSO-G, AB Klaipėdos nafta, VĮ Ignalinos AE, AB Amber Grid.

 

Valdybos narių atlygis

Vardas, pavardė

Pareigos, nepriklausomumo kriterijus

Nustatytas metinis atlygis neto*, Eur

Kęstutis Šliužas

Pirmininkas, nepriklausomas narys

25 600

Eugenijus Preikša

Nepriklausomas narys

12 000

Aurimas Vilkelis

Nepriklausomas narys

19 200

Bernard Guillelmon

Nepriklausomas narys

19 200

Dalia Andrulionienė

Nepriklausoma narė

12 000

Romas Švedas

Akcininko deleguotas narys

12 000

Agnė Amelija Mikalonė

Akcininko deleguota narė

Atlygis nemokamas

* Valdybos narių atlygis nustatomas vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3-420 patvirtintu "Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu". Į atlygį neįskaičiuoti valdybos nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos sumoka Bendrovė. Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą neviršija 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos), valdybos pirmininko - neviršija 1/3 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos).

Metinio neto atlygio suma gali būti mažesnė dėl valdybos nario savarankiškai mokamų pensijų kaupimo įmokų arba valdybos nario, užsienio šalies rezidento savarankiškai sumokamų mokesčių užsienio šalyje.

Atlygis už valdybos nario veiklą mažinamas, jeigu valdybos narys nedalyvauja valdybos posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo valdybos nario veiklos, skiria mažiau laiko nei numatyta sutartyje ar ją vykdo netinkamai.