« Atgal

Keleiviamas_Apie

„LTG Link(ankstesnis pavadinimas „LG Keleiviams"), įmonės kodas – 305052228, duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre.

Adresas – Geležinkelio g. 16, Vilnius.               

Teisinė forma – Uždaroji akcinė bendrovė.

UAB „LTG Linkyra dukterinė bendrovė, kurią patronuoja AB „Lietuvos geležinkeliai(https://www.litrail.lt/), 100 proc. akcijų priklauso AB „Lietuvos geležinkeliams".

AB „Lietuvos geležinkeliamspriklausanti akcijų nominalių verčių suma – 156 237 000 Eur.

AB „Lietuvos geležinkeliųakcijas valdo Susisiekimo ministerija.

Veiklos tikslai, vizija ir misija

AB „Lietuvos geležinkeliai" veiklos strategija

Susisiekimo ministerijos Lūkesčių raštas

„LTG Link" – „Lietuvos geležinkelių" grupės dalis, nuo 2019 m. rugsėjo veikianti kaip atskira bendrovė, atsakinga už keliones traukiniais Lietuvoje, tarptautinius reisus ir tranzitines keliones į Kaliningrado sritį. Bendrovės misija – tapti pirmuoju pasirinkimu keliaujantiems ir kurti naują keliavimo patirtį, skatinant rinktis patogią, saugią ir gamtai draugišką transporto priemonę – traukinį. Pastaruosius kelerius metus bendrovės keleivių skaičius nuosekliai augo, o 2019-aisiais keliones traukiniais Lietuvoje rinkosi rekordinis skaičius žmonių – 5,5 mln.

LTG įmonių grupė, reaguodama į geografinius bei ekonominius transporto paslaugų rinkos pokyčius, lemiančius kintančias prekybos kryptis ir keleivių srautus, savo veiklą planuoja ne tik trumpalaikėje, tačiau ir ilgalaikėje perspektyvoje. Siekiant, kad LTG ilgalaikėje korporatyvinėje strategijoje 2018–2030 m. numatytos strateginės kryptys ir tikslai būtų kuo labiau orientuoti į konkrečias LTG įmonių grupės vykdomas veiklas, parengtos ilgalaikės atskirų LTG verslo vienetų strategijos. Viena iš jų – „LTG Linkilgalaikė strategija 2018–2030 m., kuri kasmet peržiūrima ir tobulinama. 

Veiklos strategijos santrauka                                             

UAB „LTG Link" – AB „Lietuvos geležinkeliai" grupės dalis, skatinanti žmones keliauti ekologiška ir saugia transporto priemone – traukiniu. Įmonės tikslas – kurti naują keliavimo kultūrą ir tapti pirmuoju pasirinkimu keleiviams, vertinamu dėl aukšto lygio paslaugų, veiklos efektyvumo ir valdymo. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įmonė veiklą tęsia kaip atskiras juridinis vienetas, kuris anksčiau buvo žinomas kaip AB „Lietuvos geležinkelių" Keleivių vežimo direkcija.         

Duomenys apie valdymo / priežiūros organų narius

 

Valdybos pirmininkas Mantas Dubauskas

Valdybos pirmininko pareigas eina nuo 2022 01 06

Darbo patirtis: 

1999–2008 m. Žurnalistas, UAB „Lietuvos rytas" 

2008–2010 m. Redaktorius, UAB „Lietuvos rytas" 

2010–2014 m. Redaktorius, UAB „SC Baltic Media" 

2014–2016 m. Patarėjas, Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

2016 – dabar Komunikacijos departamento direktorius, AB „Lietuvos geležinkeliai" 

Išsilavinimas: 

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Verslo vadybos bakalauras;

Vytauto Didžiojo universitetas, Verslo vadybos magistras;

 

Baltic Management Institute, Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams.

 

Valdybos nariai

Daiva Pivoriūnienė

Valdybos narės pareigas eina nuo 2019 11 29.

Darbo patirtis:

2000–2002 m. Transporto direktorė, UAB „Tromina"

2002–2005 m. Logistikos direktorė, UAB „Fazer Lietuva"

2005–2008 m. Logistikos direktorė, UAB „Kesko Agro Lithuania"

2008–2010 m. Regiono pardavimų vadybininkė, UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva"

2011–2015 m. Tinklo plėtros vadovė, UAB „Statoil Fuel & Retail Lietuva"

2014–2018 m. Mažmeninės prekybos direktorė, „Circle K Lietuva"

2018–2019 m. Keleivinių stočių departamento direktorė, Keleivių vežimo direkcija (dabar UAB „LTG Link"), AB „Lietuvos geležinkeliai" 

2019 m. – dabar Turto valdymo paslaugų centro vadovė, AB „Lietuvos geležinkeliai"

Išsilavinimas:

1999–2004 m. Transporto inžinerijos vadyba, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, bakalauras

2005–2007 m. Tarptautinė teisė ir verslas, Vilniaus universitetas, magistras

2017–2018 m. Tarptautinė verslo vadybos programa vadovams, Baltijos vadybos institutas, Verslo ir vadybos magistras

Specialieji įpareigojimai

http://www.litrail.lt/specialieji-ipareigojimai                                                                 

Specialiojo įpareigojimo tikslas

http://www.litrail.lt/specialieji-ipareigojimai   

2019 m. I pusmetis. Tarpinis pranešimas

https://www.litrail.lt/documents/10279/0/2019+m.+I

2019 m. metinė ataskaita

https://www.litrail.lt/documents/10279/0

2020 m. I pusmetis. Tarpinis pranešimas

https://www.litrail.lt/documents/10279/0/LTG+Link+2020+I

2020 m. metinė ataskaita

https://www.litrail.lt/documents/10279/0

2020 m. metinė ataskaita

https://www.litrail.lt/documents/1027

Korupcijos prevencija

http://www.litrail.lt/korupcijos-prevencija

Einamaisiais kalendoriniais metais skirti valstybės biudžeto asignavimai

Specialiajam įpareigojimui vykdyti 2021 metais skirti valstybės biudžeto asignavimai – 31,3 mln. Eur (keleivių vežimo paslaugoms lengvatinėmis sąlygomis finansuoti – 1,8 mln. Eur, keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais veiklos nuostoliams finansuoti – 29,5 mln. Eur).

Reguliuojantys teisės aktai (nustatytos specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir (arba) reguliuojama kainodara)

Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių VVĮ nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias VVĮ yra pavesta vykdyti valstybės sprendimu.  

Specialiojo įpareigojimo pavadinimas – viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos. 

Specialiojo įpareigojimo tikslas – užtikrinti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir (ar) viešąjį kombinuotąjį keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais. 

Funkcija vykdoma pagal LR susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" kasmet sudaromą viešųjų paslaugų teikimo (t. y., Valstybės biudžeto lėšų, skirtų LTG programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti), naudojimo sutartį, kurios objektas be kitų įpareigojimų yra ir viešųjų paslaugų įpareigojimo vykdymas. Specialiojo įpareigojimo vykdymui yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai.  

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis. 

Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos – LR geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis, 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2338, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo". 

Teisės aktai, kuriais reguliuojama kainodara – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio 1 dalis. 

Socialinės atsakomybės iniciatyvos ir priemonės, svarbūs vykdomi ar planuojami vykdyti investiciniai projektai

„LTG Link" vadovaujasi „Lietuvos geležinkelių" grupės socialinės atsakomybės politika –http://www.litrail.lt/socialine-atsakomybe

Vykdomas investicinis projektas – bilietų pardavimo sistemos diegimas.

Naujoji bilietų pardavimo sistema leis keleiviams įsigyti bilietus į traukinius mobiliojoje programėlėje, atnaujintame tinklalapyje ar bilietų pardavimo automatuose stotyse. Sistema bus pritaikyta skirtingus poreikius turintiems keleiviams.

Įstatai

UAB „LTG Link" Įstatai pdf

 

UAB „LTG LINK" MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

Atlyginimų politika (apimanti vadovo DU, valdybos narių, komitetų narių atlygio nustatymą, detaliau apibūdintą Bendrovių valdymo kodekse)                                   

Atlygio politikos nuostatos

Atlygio politikos tikslas – centralizuotai taikant standartizuotus procesus bei principus, užtikrinti organizacijos konkurencingumą ir atitikimą šiuolaikinėms atlygio rinkos tendencijoms. Sudaryti atlygio dedamąsias taip, kad Bendrovė: 
 
•pritrauktų, motyvuotų ir išlaikytų aukštos kvalifikacijos darbuotojus;
•skatintų darbuotojus tobulėti; 
•laikytųsi vidaus teisingumo principo, atlygindama už darbą ir darbuotojų pastangas;
•siekdama didinti produktyvumą nuolat gerintų darbuotojų sąlygas;
•prisidėtų prie efektyvaus personalo kaštų valdymo;
•motyvuotų darbuotojus, suteikdama jiems papildomų naudų paketą.
 
Įgyvendinant šiuos tikslus, Bendrovėje suformuotas visų veikiančių pareigybių žemėlapis ir įtvirtinti vieningi atlygio peržiūros principai, apimantys šiuos pagrindinius  elementus:  
 
•pareigybės įvertinimas pagal tarptautiniu mastu taikomą pareigybių vertinimo metodiką; 
•vidinių atlygio duomenų palyginimas su rinkos informacija; 
•darbuotojų metinės veiklos įvertinimas, į kurį įtraukti visi Bendrovės darbuotojai. 
 
Šiais žingsniais užtikrinamas skaidrumas sprendimuose, susijusiuose su atlygio nustatymu ir jo pokyčiais, kartu įtvirtinant visiems darbuotojams suprantamą atlygio sistemą, susietą su kiekvieno darbuotojo veiklos efektyvumu.
 
Pagrindiniai atlygio komponentai yra bazinis darbo užmokestis, kintamasis atlyginimas ir papildomos naudos.
 
Bazinis darbo užmokestis priklauso nuo pareigybės kuriamos vertės, kuri yra nustatoma pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką. Baziniam darbo užmokesčiui gali būti taikomi du pagrindiniai peržiūros būdai: kartą metuose už metinius veiklos rezultatus arba vykstant pokyčiams karjeroje.
 
Kintamajam atlygiui priskiriamas metinis paskatinimas už pasiektus Bendrovės veiklos tikslus ir individualius darbuotojo veiklos rezultatus. Taip pat priskiriama mėnesinė ar kito, trumpesnio nei metai, periodo kintamoji atlygio dalis, skirta trumpalaikiams tikslams pasiekti, kuri gali būti taikoma darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su operatyvinių veiklos rodiklių pasiekimu.
 

Atskleidžiant 2021 metų duomenis, papildomai pateikiamas ir atskirose pareigybių grupėse apskaičiuotas vyrų bei moterų vidutinis darbo užmokestis bei šių dydžių palyginimas.

Atlygio nustatymo principai bendrovėje yra skaidrūs bei vieningai taikomi visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų lyties.

Didžiausius faktinius skirtumus tarp moterų ir vyrų vidutinio darbo užmokesčio lemia moterų bei vyrų pasiskirstymas – daugiau vyrų nei moterų dirba ne tik bendrai geležinkelio industrijoje, bet ir daugelyje pareigybių grupių, ypač operatyvinės veiklos pareigybėse. Moterys dominuoja pareigybėse, susijusiose su palaikančiomis / administracinio pobūdžio funkcijomis, kurių atlygio lygis rinkoje yra sąlyginai mažesnis. Vyrai telkiasi pareigybėse, kurių veiklos sritis lemia konkurencingesnį atlygį rinkoje (pvz., IT, inžinerija) ar yra susijusios su ypatingo pobūdžio darbais – fiziniu krūviu, išvažiuojamaisiais darbais ir pan., kur rinkos atlygio lygis yra didesnis.

Bendrovės darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis
 

2021 I ketv. duomenys

2021 II ketv. duomenys

2021 III ketv. duomenys

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokestis sudarytas iš darbo sutartyje nustatyto bazinio darbo užmokesčio ir kintamosios metinės dalies, išmokamos metams pasibaigus – metinio paskatinimo, susieto su LTG grupės metinių tikslų pasiekimu (60 proc.), bendrovės metinių tikslų pasiekimu (30 proc.), vadovavimo komandai (5 proc.) ir asmeninių tikslų pasiekimu (5 proc.). Kiekvienais metais bendrovės valdyba patvirtina bendrovės metinių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir metinio skatinimo išmokėjimo galimybę. Maksimali metinio paskatinimo galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio.

Atlygio nustatymo gairės LTG grupė

Valdybos narių atlygis

Įmonės metiniai tikslai generalinio direktoriaus KAD nustatyti

Vadovaujantis LR Geležinkelių transporto kodekso nuostatomis, AB „Lietuvos geležinkeliai" dukterinių bendrovių kolegialių valdymo organų nariais renkami tik vertikaliosios integracijos įmonių grupės darbuotojai. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „LTG Link" visi valdybos nariai yra akcininko (t. y. AB „Lietuvos geležinkeliai") atstovai, valdybos nariams atlygis už jų veiklą valdyboje nemokamas.

 

 

Atnaujinta 2022-04-28