« Atgal

AB „LTG Infra“ skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-689

Paskelbimo data ir laikas: 2021-05-12 00:25
Skelbimo pavadinimas: AB „LTG Infra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-689
Skelbimo tekstas:
1. Nuomojamas objektas: 690,91 kv. m ploto patalpos, esančios adresu Alytaus r. sav., Alytaus m., Stoties g. 18 (unik. Nr. 1196-9001-5019, pastato žymėjimas plane - 1T2p).
2. Aukciono sąlygos:
2.1. plotas nuomojamas sandėliavimo veiklai;
2.2. nuomos terminas – 3 (trys) metai su galimybe pratęsti sutartį, tačiau ne ilgesniam nei 20 metų bendram nuomos terminui;
2.3. nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
2.4. nuompinigių dydis yra perskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą;
2.5. elektros įrenginių nuomojamose patalpose leistina galia yra iki 20 kW. Apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar leistinos elektros galios didinimas galimas tik atlikus papildomą tinklo rekonstrukciją nuomininko lėšomis, pagal AB "LTG Infra" išduotas prisijungimo sąlygas. Pastatui yra įrengtas elektros apskaitos prietaisas, pagal kurį bus apskaitomas elektros energijos suvartojimas;
2.6. nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos;
2.7. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.
2.8. nuomininkas objektu gali pradėti naudotis ir vykdyti veiklą tik pilnai užbaigus 1 Priede nurodytus remonto darbus ir apie tai informavus nuomotoją. 
3. Pradinis nuompinigių dydis per mėnesį už 1 kv.m. 0,25 eur. be PVM. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.
3.1. nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,05 Eur be PVM.
4. Objektas gali būti apžiūrėti iki š. m. gegužės 18 d., darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Jolanta Stanislovaitiene (mob. +370 682 69359, el. paštas: [email protected]).
5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-689). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
6. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas.
9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupei (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
12. AB „LTG Infra"  bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
13. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2021 m. gegužės 21 d. 8 val. iki 14 val. adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius:

Ant voko nurodyti:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
2021 m. gegužės 25 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-689.
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

Aukcionas įvyks 2021 m. gegužės 25 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.
14. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Klientų sutarčių grupės vyr. vadybininkę Jolantą Stanislovaitienę, mob. +370 682 69359; el. paštas: [email protected]
15. Tipinė nuomos sutarties forma patalpinta: https://www.litrail.lt/nekilnojamo-turto-nuoma

1 priedas
ALYTAUS GS PATALPŲ REMONTO APRAŠAS
Siekiant, kad Alytaus geležinkelio stoties pastatą (Unik. Nr. 1196-9001-5019) būtų galima saugiai eksploatuoti, būtina atlikti šiuos darbus:
1. Demontuoti neveikiančią elektros instaliaciją.
2. Demontuoti išdaužytas pakabinamas lubas.
3. Uždengti duobę skydais nuo galimo žmonių įkritimo ir susižalojimo.
4. Demontuoti neveikiančius ir išdraskytus priešgaisrinius skydus.
5. Nenaudojamas I a. patalpas uždaryti ar apkalti OSB plokštėmis, uždėti ženklus „Eiti draudžiama"
6. Laiptus į antrą aukštą užtverti STOP juosta, užkabinti ženklą „Eiti draudžiama", jeigu nebus naudojamasi patalpomis.
7. Išvalyti laiptinę, vedančią į elektros skydinę.
8. Elektros skydinės patalpoje ir patekimui į ją įrengti apšvietimą, patalpos duris užrakinti ir raktą perduoti pastatą prižiūrinčiai įmonei.
9. Įrengti šviečiančius avarinius išėjimo šviestuvus EXIT ir iškabinti išėjimo ženklus.
10. Užsandarinti stogą nuo vandens skverbimosi ir konstrukcijų ardymo.
11. Išvalyti patalpas, statybines atliekas ir šiukšles išvežti utilizavimui.
12. Pagal vykdomą veiklą pats nuomininkas turi įsirengti priešgaisrinį skydą su atitinkamo dydžio gesintuvais.

Patalpomis naudotis ir vykdyti veiklą galima tik pilnai užbaigus minėtus darbus, kuriuos atlieka pastato nuomininkas savo lėšomis. Demontavus neveikiančią elektros instaliaciją bus galima atnaujinti elektros energijos tiekimą į šį pastatą.