« Atgal

Privatumo politika

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI"

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. Balandžio 8  d.

AB „Lietuvos geležinkeliai" (toliau – LTG arba Bendrovė ar tiesiog mes) saugo informaciją apie Jus, tvarkydama duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR*) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiame LTG privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) pateikiama išsami informacija apie tai.


 

*Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 Šiame Privatumo pranešime pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus – kaip renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Prašome atidžiai susipažinti su šia svarbia informacija ir laikas nuo laiko apsilankyti mūsų interneto puslapyje adresu https://ltg.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo pranešimo versiją.

AB „Lietuvos geležinkeliai", juridinio asmens kodas: 110053842, registruotos buveinės adresas: Geležinkelio g. 16, 02100 Vilnius, el. paštas: [email protected], telefono Nr.: (8 5) 269 2038.

 

Nr.

Kodėl renkame informaciją apie Jus?

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją?

Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus?

3.1.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles

Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris,  asmens tapatybės dokumento kopija, individualios veiklos pažymėjimo numeris, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas ir numeris, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos,  mokėtojo kodas, atsiskaitymo informacija, atsiskaitymo laikotarpis, įsiskolinimų informacija, banko sąskaitos numeris, sutartis, jos papildymai, pakeitimai ir priedai, priėmimo-perdavimo aktai, sudarymo datos, sutarties numeris, sutarties sudarymo ir vykdymo vieta, informacija apie sutarties vykdymą, sutarties nutraukimo informacija, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui.

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu.

 

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

3.2.

Palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis

Vardas ir pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas ir numeris, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prisijungimo prie mūsų sistemų vardas, visa informaciją, kurią Jūs pateikiate Bendrovei (pvz., informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį, sudarytas sutartis ir pan.) ir, kiek tai susiję su sutarties vykdymu, komunikacija su Jumis, kita informacija, kuri gali būti reikalinga tinkamam sutarties vykdymui.

Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (BAR 6 str. 1 d. f p.)

Sutarties galiojimo metu

3.3.

Pateikiate mums prašymą, pasiūlymą ar skundą

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą.

Turime Jūsų sutikimą

(BDAR 6 str. 1 d. a p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p., LR geležinkelių transporto kodekso 29 str. 1 d., 29 3 str. 5 d.), turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

1 metus po paskutinio kreipimosi

3.4.

Įrašinėjame pokalbius telefonu tam, kad užtikrintume teikiamų paslaugų kokybę, suteiktume tikslią informacija apie teikiamas paslaugas ir teiktume konsultacijas, išnagrinėtume užklausas, skundus ir prašymus

Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys.

Turime teisėtą interesą (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, teikti tikslią informaciją apie teikiamas paslaugas ir konsultuoti, užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimo kokybę, išnagrinėti prašymus, užklausas ar skundus BDAR 6 str. 1 d. f p.)

1 metus po pokalbio su Jumis

3.5.

Užtikriname Jūsų sveikatos, gyvybės ir patikėjimo teise bei Bendrovės nuosavybės teise valdomo turto saugumą – tais atvejais, kai esate filmuojamose Bendrovės patalpose, jų prieigose, geležinkelių pervažose, stotyse, ir jų prieigos teritorijose

Vaizdo medžiaga (tam tikrais atvejais vaizdas įrašomas kartu su garsu).

Turime teisėtą interesą (turto ir asmenų saugumas) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Nuo 5 iki 30 parų (priklauso nuo įrenginio)

(geležinkelio pervažose – iki 3 mėn.)

3.6.

Galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose

Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai.

Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo arba 10 metų po teisinių procesų pasibaigimo

Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius.

Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2 d. f p.)

3.7.

Tiriame geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus

Geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto liudytojo: vardas, pavardė, per geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą nukentėjusio asmens  vardas, pavardė, lytis, amžius, blaivumas, asmens veiksmai, geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto kaltininko vardas, pavardė ir visa kita informacija, kurią privalome tvarkyti pagal LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtintų Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatų 2 priedą.

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p., LR susisiekimo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-531(1.5 E) patvirtinti Pranešimų apie geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ir riktus teikimo, geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų tyrimo ir jų padarinių likvidavimo nuostatai)

10 metų po geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto

3.8.

Užtikriname efektyvų ir saugų mūsų interneto svetainės veikimą

IP adresas, operacinės sistemos versija įrenginio, kurį naudojate, parametrai, sesijos pradžios laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, kiti statistiniai duomenys ir bet kokia informacija, saugoma naudojant slapukus, taikomus Jūsų įrenginyje (plačiau apie naudojamus slapukus Privatumo pranešimo 11 punkte).

Turime teisėtą interesą (užtikrinti, kad Bendrovės interneto svetainė veiktų kokybiškai, saugiai ir joje apsilankę asmenys rastų jiems aktualią informaciją) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

60 parų

3.9.

Pasitikėjimo linijos kanalais pateikiate mums informaciją dėl galimo sukčiavimo, korupcinio, kitokių nusikalstamų veikų, teisės pažeidimų, darbo pareigų pažeidimų

Jei asmuo teikia informaciją telefonu ne anonimiškai - duomenys nurodyti paties asmens - vardas, pavardė ir kt., teikiamo pranešimo turinys, telefono numeris, iš kurio skambinta, skambučio pradžia, pabaiga, trukmė ir kiti asmens duomenys, jei juos asmuo nurodo teikdamas informaciją.

 

Jei asmuo informaciją teikią el. paštu arba per interneto svetainę www.litrail.lt – el. pašto adresas ir papildoma informacija, jei asmuo teikia informaciją ne anonimiškai -  vardas, pavardė, telefono numeris, pranešimo turinys.

Turime teisėtą interesą (vykdyti sukčiavimo, korupcinio, kitokių nusikalstamų veikų, teisės pažeidimų, darbo pareigų ir kitų pažeidimų prevenciją - užkirsti kelią daromoms veikoms, imtis priemonių veikoms ateityje išvengti ir pan.) (BDAR 6 str. 1 d. f p.)

1 metus nuo informacijos gavimo dienos

3.10.

Pateikiate prašymą įgyvendinti duomenų subjektų teises numatytas BDAR ir užtikriname prašymo įgyvendinimo vykdymą

Priklausomai nuo to, kokius asmens duomenis pateikiate: vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, gimimo data, el. pašto adresas, tabelio numeris, juridinio partnerio kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, prašymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, prašymo data, prašymo vieta, nurodytas atsakymo į prašymą pateikimo būdas, prašymo turinys ir kita informacija, pateikta duomenų subjekto prašyme, atsakymas duomenų subjektui, kita informacija, susijusi su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu.

Turime teisinę prievolę (užtikrinti duomenų subjektų teisių įgyvendinimą –  (BDAR III skyrius)

Prašymai saugomi 5 metus nuo atsakymo pateikimo dienos

 

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 punktą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

4.1. sudarytume su Jumis sutartis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus (3.1 tikslu);

4.2. sudarytume sutartis su Jūsų atstovaujamais asmenimis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus (3.2 tikslu);

4.3. sudaryti su Jumis darbo sutartis ir įvykdytume sutartinius įsipareigojimus (3.1 tikslu);

Jums nepateikus 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytos informacijos, negalėsime su Jumis ir/ar Jūsų atstovaujamais asmenimis sudaryti sutarčių ir vykdyti sutartinių įsipareigojimų.

 

Didžiąją dalį informacijos pateikiate Jūs pats, tačiau dalį informacijos galime gauti iš: 

5.1. Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" (visais 3 punkte nurodytais tikslais);

5.2. Juridinių asmenų, kuriuos atstovaujate ar kuriuose esate įdarbintas (3.2 punkte nurodytu tikslu);

5.3. AB „Lietuvos paštas" (3.1 punkte nurodytu tikslu);

5.4. VĮ Registrų centras (3.1, 3. 2 punktuose nurodytais tikslais).

 

Su Jumis susijusią informaciją perduodame ar dalinamės su partneriais, paslaugų teikėjais, taip pat toliau išvardintais subjektais tik tiek, kiek kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus, taip pat dėl 3 punkte išvardytų priežasčių:

6.1. Bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas (duomenys perduodami 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytais tikslais);

6.2. Teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduodami visais 3 punkte nurodytais tikslais);

6.3. Advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais 3 punkte nurodytais tikslais).

Pažymime, kad Bendrovė duomenų tvarkytojais pasirenka tik tuos asmenis, kurie pateikė Bendrovei pakankamą garantiją, kad jie taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias saugų asmens duomenų tvarkymą ir tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus.

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje*, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šio Privatumo pranešimo 6 punkte, informaciją apie Jus atskleidžiame:

7.1. Remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;

7.2. Su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;

7.3. Esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;

7.4. Pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

 


*Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, taip pat išimtis, kokiais atvejais negalite pasinaudoti suteiktomis teisėmis. Kai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

8.1. susipažinti su savo asmens duomenimis, t. y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar LTG tvarko Jūsų asmens duomenis, ir, jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

8.2. pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

8.3. pateikti mums prašymą ištrinti informaciją apie Jus, kurią turime, jeigu ją naudojame neteisėtai;

8.4. pateikti mums prašymą apriboti turimos informacijos apie Jus tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

8.5. pareikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo, kai Jūsų duomenis tvarkome siekdami teisėtų LTG ir (ar) trečiųjų asmenų interesų;

8.6. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar duodamas sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis  bendrai naudojama elektronine forma;

8.7. nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;

8.8. atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo, kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų pateiktu sutikimu;

8.9. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių. Lietuvos Respublikoje priežiūros institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: [email protected]).

 

Norėdamas įgyvendinti šio Privatumo pranešimo 8 punkte nurodytas savo teises, turite:

9.1. asmeniškai pristatyti prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teises (toliau – Prašymas*) į Bendrovės būstinę arba duomenų apsaugos pareigūnui šio Privatumo pranešimo 13 punkte nurodytais adresais (kartu su Prašymu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);

9.2. išsiųsti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 13 punkte nurodytais pašto adresais (prie Prašymo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka);

9.3. pateikti Bendrovei arba duomenų apsaugos pareigūnui Prašymą šio Privatumo pranešimo 13 punkte nurodytais elektroninio pašto adresais (prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu).

 


*Rekomenduojama naudoti Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises forma pateikiama čia.

 

Bendrovė gali Jus profiliuoti statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimą, Jus priskiriame kategorijoms pagal sutarties sudarymo datą, sutarties galiojimo terminą, sutarties statusą.

Taip, mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

COOKIE_SUPORT

Iki sesijos pabaigos

Saugoti naudojamus naršyklės slapukus.

GUEST_LANGUAGE_ID

1 metai

 

Saugoti informaciją apie lankytojo puslapio kalbos nuostatas.

 

JSESSIONID

Iki sesijos pabaigos

Saugoti sesijos duomenis, būtinus svetainės funkcionalumui užtikrinti ir lankytojo sesijai palaikyti.

 

__cfduid

Iki sesijos pabaigos

Identifikuoti naudotoją platformoje cloudflare.com nurodyta www

__utma

2 metus

Saugoti informaciją apie lankytojų apsilankymų puslapyje skaičių.

 

__utmb

1 diena 

Saugoti informaciją apie puslapio atvėrimo laiką.

 

__utmc

Iki sesijos pabaigos

Iki kol Jūs jį ištrinsite

 

Saugoti informaciją apie puslapio užvėrimo laiką.

 

__utmt

1 metai

 

Saugoti informaciją apie puslapio turinio atsiuntimo laiką.

 

__utmz

6 mėn.

 

Saugoti informaciją, ar lankytojas puslapį aplankė pasinaudodamas paieškos funkcija, ar sužinojo apie puslapį iš kitų šaltinių.

 

 

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų interneto puslapio dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukus ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų pranešimus.

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises galite kreiptis į:

13.1. Bendrovę, adresu: Geležinkelio g. 12, 02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 2745, el. p. [email protected];

13.2. Duomenų apsaugos pareigūną, adresu: Prūsų g. 1 Vilnius, el. p. [email protected]