« Atgal

Darbuotojų skaičius

 

Atlygio politikos nuostatos

Atlygio politikos tikslas – centralizuotai taikant standartizuotus procesus bei principus, užtikrinti organizacijos konkurencingumą ir atitikimą šiuolaikinėms atlygio rinkos tendencijoms.  Sudaryti atlygio dedamąsias taip, kad Bendrovė:

  • pritrauktų, motyvuotų ir išlaikytų aukštos kvalifikacijos darbuotojus;
  • skatintų darbuotojus tobulėti;
  • laikytųsi vidaus teisingumo principo, atlygindama už darbą ir darbuotojų pastangas;
  • siekdama didinti produktyvumą nuolat gerintų darbuotojų sąlygas;
  • prisidėtų prie efektyvaus personalo kaštų valdymo;
  • motyvuotų darbuotojus, suteikdama jiems papildomų naudų paketą.

 

Įgyvendinant šiuos tikslus, Bendrovėje suformuotas visų veikiančių pareigybių žemėlapis ir įtvirtinti vieningi atlygio peržiūros principai, apimantys šiuos pagrindinius  elementus: 

  • pareigybės įvertinimas pagal tarptautiniu mastu taikomą pareigybių vertinimo metodiką;
  • vidinių atlygio duomenų palyginimas su rinkos informacija;
  • darbuotojų metinės veiklos įvertinimas, į kurį įtraukti visi Bendrovės darbuotojai.

Šiais žingsniais užtikrinamas skaidrumas sprendimuose, susijusiuose su atlygio nustatymu ir jo pokyčiais, kartu įtvirtinant visiems darbuotojams suprantamą atlygio sistemą, susietą su kiekvieno darbuotojo veiklos efektyvumu.

Pagrindiniai atlygio komponentai yra bazinis darbo užmokestis, kintamasis atlyginimas ir papildomos naudos.

Bazinis darbo užmokestis priklauso nuo pareigybės kuriamos vertės, kuri yra nustatoma pagal tarptautinėje praktikoje pripažintą ir plačiai taikomą metodiką. Baziniam darbo užmokesčiui gali būti taikomi du pagrindiniai peržiūros būdai: kartą metuose už metinius veiklos rezultatus arba vykstant pokyčiams karjeroje.

Kintamajam atlygiui priskiriamas metinis paskatinimas už pasiektus Bendrovės veiklos tikslus ir individualius darbuotojo veiklos rezultatus. Taip pat priskiriama mėnesinė ar kito, trumpesnio nei metai, periodo kintamoji atlygio dalis, skirta trumpalaikiams tikslams pasiekti, kuri gali būti taikoma darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su operatyvinių veiklos rodiklių pasiekimu.

Vidutinis darbo užmokestis

Pareigybių grupės

2019 12 31

2020 06 30

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Faktinis darbuotojų skaičius laikotarpio pabaigai

Vidutinis darbo užmokestis, Eur

Generalinis direktorius*

1

9 305

1

9 305

Aukščiausio lygmens vadovai*

5

7 239

5

7 239

Vidurinio lygmens vadovai, vyriausieji specialistai

418

2 387

437

2 786

Specialistai, darbininkai

728

1 449

760

1 837

Iš viso

1 152

1 649

1 203

2 216

 

* pateiktas nustatyto atlygio dydis laikotarpio pabaigai;

Bendrovės generalinio direktoriaus darbo užmokestis sudarytas iš darbo sutartyje nustatyto bazinio darbo užmokesčio ir kintamosios metinės dalies, išmokamos metams pasibaigus - metinio paskatinimo, susieto su valdybos patvirtintų Bendrovės metinių tikslų pasiekimu. Kiekvienais metais bendrovės valdyba patvirtina metinių tikslų struktūrą, jų pasiekimo slenksčių reikšmes ir lyginamuosius svorius, o metams pasibaigus tvirtina šių tikslų pasiekimo rezultatus ir metinio skatinimo išmokėjimo galimybę. Maksimali metinio paskatinimo galimybė negali viršyti 30 proc. nustatyto metinio bazinio darbo užmokesčio.

Bendrovės generalinio direktoriaus nustatytas mėnesinis atlygis 2020 m. birželio 30 d. buvo 9 305 Eur, o vidutinis faktinis generalinio direktoriaus darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą, 2019 metais siekė 11 688 Eur. Vidutinis faktinis aukščiausio lygmens vadovo darbo užmokestis, įvertinus metinį paskatinimą, 2019 metais siekė 9 065 Eur.

 

 Valdybos narių atlygis 2019 m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Nepriklausomumo kriterijus

Kadencijos pabaiga

Nustatytas metinis atlygis už veiklą valdyboje neto*, Eur

Romas Švedas

Pirmininkas

Nepriklausomas

2020-12-14

18 000

Monika Rimkūnaitė-Bložė

Narys

Nepriklausomas

2020-12-14

12 000

Alditas Saulius

Narys

Nepriklausomas

2020-12-14

12 000

Rolandas Zukas

Narys

Nepriklausomas

2020-12-14

12 000

Mats Hanson

Narys

Nepriklausomas

2020-12-14

19 200

Povilas Drižas

Narys

Akcininko atstovas

2020-12-14

0

* Nepriklausomų valdybos narių atlygis nustatomas vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3-420 patvirtintu „Akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija ir Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašu". Į atlygį neįskaičiuoti valdybos nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos sumoka Bendrovė. Valdybos nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą valdybos nario veiklą neviršija 1/4 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos), valdybos pirmininko - neviršija 1/3 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamosios dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinės sumos).

Reali metinio neto atlygio suma gali skirtis dėl valdybos nario savarankiškai mokamų pensijų kaupimo įmokų arba valdybos nario, užsienio šalies rezidento savarankiškai sumokamų mokesčių užsienio šalyje.

Audito komiteto narių atlygis 2019 m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Nepriklausomumo kriterijus

Nustatytas metinis atlygis neto*, Eur

Alditas Saulius

Pirmininkas

Nepriklausomas

4 800

Irena Petruškevičienė

Narys

Nepriklausomas

3 200

* Bendrovė įsipareigoja Komiteto nariui mokėti už Audito komiteto nario veiklą atlygį – 3 200 eurų per metus, bet neviršyti 1/15 dalies Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma, Audito komiteto pirmininkui – 4 800 eurų, bet neviršyti 4/45 dalių Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma). Atlygis už Komiteto nario veiklą mažinamas, jeigu Komiteto narys nedalyvauja Komiteto posėdžiuose, nusišalina nuo klausimų dėl interesų konfliktų, nepareiškia nuomonės darbotvarkės klausimais, nebalsuoja dėl jų, nevykdo Komiteto nario veiklos, skiria mažiau laiko nei numatyta Sutartyje ar ją vykdo netinkamai.

 

Atnaujinta 2020-11-30