« Atgal

AB „LTG INFRA“ SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ NR. VGIN-756

Paskelbimo data ir laikas: 2022-01-19 11:48
Skelbimo pavadinimas: 97,29 kv. m. geležinkelio stoties patalpų, esančių adresu Priestočio g. 1, Švenčionėliai (unik. nr. 8686-2000-2011, žymėjimas plane – 1T2p), nuoma
Skelbimo tekstas:

Aukciono sąlygos:
1. nuomos terminas – 5 (penki) metai su galimybe terminą pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 20 metų bendram nuomos terminui. Nuomotojas pasilieka teisę, ne anksčiau nei po 3 (trijų) metų po nuomos sutarties sudarymo dienos, užsakyti nepriklausomą rinkos analizę esamų nuompinigių dydžiui įvertinti. Tuo atveju, jeigu nustatoma, kad pradinis nuompinigių dydis nebeatitinka rinkoje vyraujančių nekilnojamojo turto nuomos sandorių įkainių ir yra už juos mažesnis, jis atitinkamai didinamas sudarant nuomos sutarties pakeitimą;
2. turtas išnuomojamas – maitinimo įstaigos veiklai;
3. nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
4. nuomininkas, laimėjęs aukcioną, privalės pagal iš anksto su TVP suderintą projektą, savo jėgomis ir lėšomis pilnai įrengti objektą ir pritaikyti jį aukciono sąlygose nurodytai veiklai vykdyti, t. y. įrengti baldus, įrangą, riebalų gaudyklę, vizualinės  reklamos pateikimo priemones, prekybos apskaitai reikalingą įrangą, interjero elementus;
5. nuomininkas, laimėjęs aukcioną, privalės įrengti objektą ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos;
6. turtas nuomojamas be veiklai reikalingos įrangos ar baldų;
7. nuomojamame turte draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais;
8. nuomininkui galios ir privalės laikytis Transporto priemonių įvažiavimo į AB „Lietuvos geležinkeliai" saugomų objektų teritorijas taisyklėmis nustatytos tvarkos reikalavimų;
9. elektros įrenginių nuomojamose patalpose leistinoji galia yra 3kW. Apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar leistinos elektros galios didinimas galimas tik atlikus papildomą tinklo rekonstrukciją nuomininko lėšomis, pagal AB „LTG Infra" išduotas prisijungimo sąlygas. Nuomininkas savo lėšomis turi įrengti nuomojamoms patalpoms atskirą elektros skaitiklį, pagal kurį bus apskaitomas elektros suvartojimas;
10. nuomininkas, laimėjęs aukcioną, turės užtikrinti, kad jo vykdoma veikla per visą nuomos laikotarpį netrikdytų nuomotojo vykdomos veiklos;
11. nuomininkas, laimėjęs aukcioną, mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas mokės pagal atskirą susitarimą. Jei nuomojamame turte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos;
12. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima;
13. pradinis 1 kv. m. nuompinigių dydis per mėnesį - 2,00 Eur be PVM už 1 kv. m;
Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.
14. nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,10 Eur be PVM;
15. Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. sausio 27 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju mob. +370 61833004;
16. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-756). Jei aukciono dalyvis yra ne PVM mokėtojas – įnašas mokamas nepriskaičiavus PVM;
17. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti;
18. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
19. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
- paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
- įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
- fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
- finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;
20. Sąlygų 19 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys;
21. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 19 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį;
22. AB „LTG Infra"  bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo;
23. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas) teikiamos iki 2022 m. sausio 28 d. 14 val. adresu: adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius.

 

Ant voko nurodyti:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
2022 m. vasario 1 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-756
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

 


24. Aukcionas įvyks 2022 m. vasario 1 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius;
25. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis mob. +370 618 33004;
26. Tipinė nuomos sutarties forma patalpinta: https://www.litrail.lt/nekilnojamo-turto-nuoma.

PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1_Objekto planas, 1 lapas;
Priedas Nr. 2_Paraiškos forma, 1 lapas.
Susiję dokumentai:
 Priedas Nr. 1
 Priedas Nr. 2