« Atgal

Socialinė atsakomybė

AB „Lietuvos geležinkeliai" ir jos dukterinių bendrovių socialinės atsakomybės programa

AB „Lietuvos geležinkelių" ir jos dukterinių bendrovių (toliau - LTG) socialiai atsakingos veiklos pagrindą sudaro ekonomikos pažangos, socialinės partnerystės ir aplinkos apsaugos sritys, kurias sieja naudos valstybei teikimo idėja.

LTG, kaip viena didžiausių Lietuvos darbdavių ir didžiausią ekonominę naudą valstybei kurianti bendrovė, savo santykius su darbuotojais pirmiausia grindžia socialiai atsakingo verslo vertybėmis, diegdama etiško ir skaidraus verslo principus. Šiais principais grindžiami LTG santykiai ir su kitomis interesuotomis šalimis. Bendrovės vertybinis pagrindas - į geriausią valdymo praktiką, pagarbą darbuotojams, klientams ir visuomenei, darnų komandinį darbą, efektyvumą, atvirumą bei nuolatinį tobulėjimą orientuota veikla.

LTG ekonomikos pažanga

Ekonomikos pažanga. LTG laikosi idėjos, kad skaidri, atvira ir efektyvi veikla skatina valstybės ekonomikos pažangą. Tai atsakomybė prieš akcininkus, visuomenę ir darbuotojus, kuriant ekonominę gerovę. Siekdama būti didžiausią ekonominę naudą valstybei kuriančia nacionaline bendrove, LTG nuolat auga ir dalijasi finansine grąža per dividendų politiką.

Skaidrumas. LTG reguliariai ir operatyviai informuoja visuomenę apie veiklos rezultatus, poveikį aplinkai, veiklą socialinės atsakomybės, korupcijos prevencijos srityse, santykius su darbuotojais ir visuomene bei kitais aktualiais klausimais. LTG bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis principus lemia aukštesnių etikos, sąžiningumo ir pagarbos standartų siekis. Vykdant veiklą siekiama maksimaliai aukštos kultūros – abipusės pagarbos, atvirumo ir sąžiningumo.

Skaitmenizacija. LTG diegia ir kuria inovatyvias technologijas, modernius darbo procesus, taip atverdama galimybes siekti aukštesnių verslo tikslų, stiprinti darbuotojų kompetenciją, didinti veiklos efektyvumą ir gerinti klientams teikiamų paslaugų kokybę.

Tarptautiškumas. Verslo plėtra ir konkurencingumas tarptautiniu mastu parodo LTG siekį gerbti klientus ir darbuotojus, puoselėti valstybės įvaizdį, skatinti ekonomikos pažangą, teigiamus demografinius ir socialinius pokyčius. LTG vadovaujasi konkurencingumo stiprinimo, didinant efektyvumą ir skaidrumą, idėja.

LTG socialinė partnerystė

Socialinė partnerystė. LTG investuoja į visuomenės švietimą, socialines iniciatyvas ir akcijas, grindžiamas pamatuojamos naudos visuomenei kriterijumi. Žmogaus teisės, lygios galimybės, socialinė gerovė, saugumas, mokslas ir švietimas – prioritetinės LTG veiklos sritys santykiuose su visuomene ir darbuotojais.

Visuomenė. LTG plėtoja santykius su visuomene ir laikosi maksimalaus atvirumo bei solidarumo standartų, palaiko glaudžius santykius su bendruomene, kurios aplinkai turi įtakos LTG veikla. LTG įgyvendina arba remia iniciatyvas, prisidedančias prie valstybės socialinės raidos ir gerovės kūrimo.

Darbuotojai. Atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, LTG priimami sprendimai grindžiami darbuotojų, jų sveikatos, orumo ir motyvacijos siekiu. LTG kuriama organizacinė kultūra yra orientuojama į lygių galimybių, kompetencijos ugdymo, abipusės pagarbos, sąžiningumo, oraus atlygio ir aukščiausios darbo etikos standartus. LTG gerina darbuotojų darbo sąlygas, įgyvendina su darbuotojų gerove susijusias socialines akcijas, skatina juos įsitraukti, rodyti iniciatyvą.

Saugus eismas. Tai svarbiausias kasdienės veiklos prioritetas, susijęs su geležinkelio transporto eismo dalyvių ir darbuotojų saugumu. LTG rūpestis keleivių, eismo dalyvių ir šalia geležinkelio gyvenančių žmonių sveikata, jų saugumu užtikrinamas strateginiame plane „0 incidentų geležinkelyje - 2022" numatytas investicijas, edukacines ir socialines iniciatyvas.

 

LTG Aplinkosauga

Aplinkosauga - vykdydama kasdienę veiklą LTG investuoja į pažangių, taršą ir energetines sąnaudas mažinančių bei aplinką tausojančių technologijų vystymą. Įgyvendindama šią naudos valstybei programos kryptį, LTG vadovaujasi Europos Sąjungos strateginiais aplinkos apsaugą reglamentuojančiais dokumentais ir Nacionaline aplinkos apsaugos strategija.

Edukacija - telkdama geriausią praktiką, vystydama pažangiausias technologijas ir inicijuodama mokslinius tyrimus aplinkosaugos srityje, LTG organizuoja suinteresuotas šalis įtraukiančias ir atsakingą poveikį aplinkai bei bendradarbiavimą šioje srityje skatinančias iniciatyvas.

Inovacijos - siekiant pažangos aplinkosaugos srityje, LTG kuria ir betarpiškai dalyvauja aplinką tausojančias inovacijas kuriančių organizacijų veikloje, skatina visuomenės sąmoningumą ir įsitraukimą į šių inovacijų naudojimą.

Ištekliai – LTG darydama poveikį supančiai aplinkai, inicijuoja geležinkelio elektrifikacijos ir ekologiško transporto plėtrą, skiria dėmesį triukšmo taršos mažinimui ir rūpinasi kraštovaizdžio bei biologinės įvairovės apsauga, imasi kitų iniciatyvų, kurios minimizuoja poveikį aplinkai.

 

Plačiau: AB „Lietuvos geležinkeliai" ir jos dukterinių bendrovių socialinės atsakomybės programa.

 

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2018 m. socialinės atsakomybės ataskaita

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2019 m. socialinės atsakomybės ataskaita

LTG grupės pandemijos poveikio analizė

AB „Lietuvos geležinkeliai" 2020 m. socialinės atsakomybės ataskaita

Paramos skyrimas

AB „Lietuvos geležinkeliai", 2016 m. gruodžio 23 d. Valdybos sprendimu, paramos teikimą yra sustabdę. Nuo šios dienos jokia „Lietuvos geležinkelių" grupės įmonė paramos nėra teikusi. Parama ir šiuo metu nėra teikiama, artimiausiu metu jos teikimo atnaujinti neketinama.

„Lietuvos geležinkelių" dukterinių bendrovių skirta parama 2014–2016 m.

„Lietuvos geležinkelių" skirta parama 2014–2016 m.

  

AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS GELEŽINKELIAI"

PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.              Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" (toliau – bendrovė) paramos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja bendrovės paramos skyrimo ir teikimo paramos gavėjams visuomenei naudingais tikslais (toliau – paramos gavėjai) tvarką tiek, kiek ji atitinka Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) bei kitų teisės aktų nuostatas.

2.              Tvarkos apraše pateikti pagrindiniai bendrovės paramos teikimo principai ir kryptys, paramos skyrimo kriterijai ir prioritetai, prašymų skirti paramą teikimo ir svarstymo tvarka, taip pat sprendimų dėl paramos skyrimo priėmimo pagrindai ir viešinimo tvarka.

3.              Tvarkos aprašas yra taikomas bendrovės valdymo organams, administracijos darbuotojams, kurie nagrinėja prašymus ir priima sprendimus dėl paramos skyrimo, taip pat paramos gavėjams.

4.              Bendrovė kasmet siekia užtikrinti socialinės politikos tęstinumą.

 

II. PARAMOS SKYRIMO PRINCIPAI IR PRIORITETAI

 

5.              Bendrovės parama skiriama tik bendrovės valdybai nustačius metinę paramos sumą (toliau – paramos suma), kuri negali būti didesnė kaip 3 proc. bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno ir negali viršyti 500 000 eurų.

6.              AB „Lietuvos geležinkeliai", atsižvelgdama į bendrovės strategiją, teikia paramą nacionaliniams ir regioniniams aplinkos apsaugos, kultūros, meno, mokslo, socialiniams, sporto, sveikatos, švietimo projektams ir veikloms vykdyti, taip pat kitoms visuomenei naudingoms ir nesavanaudiškomis pripažįstamoms veikloms, kurios gali būti nustatytos ir patvirtintos bendrovės strateginio planavimo tarybos sprendimu, plėtoti.

7.              Nacionaliniams projektams ir veikloms vykdyti paramą siekiama skirti toliau nurodyto dydžio proporcijomis:

7.1.    mokslo, švietimo projektai ir veiklos – 25 proc. paramos sumos;

7.2.    aplinkos apsaugos projektai ir veiklos – 15 proc. paramos sumos;

7.3.    socialiniai, sporto, sveikatos projektai ir veiklos – 15 proc. paramos sumos;

7.4.    kultūros, meno projektai ir veiklos – 15 proc. paramos sumos.

8.              Regioniniams projektams ir veikloms vykdyti siekiama skirti 20 proc. paramos sumos.

9.              Pirmiau nepaminėtoms visuomenei naudingoms ir nesavanaudiškomis pripažįstamoms veikloms plėtoti siekiama skirti 10 proc. paramos sumos.

10.          Parama teikiama laikantis skaidrumo, viešumo, socialinės atsakomybės, tvarumo ir tarpusavio pasitikėjimo principų, skiriant atitinkamą balų skaičių už prašymų atitiktį nustatytiems prioritetams bei kriterijams.

11.          Priimant sprendimus dėl bendrovės paramos skyrimo, pirmiausiai patenkinami tie prašymai, kurie atitinka visus šiuos prioritetus:

11.1.     veikla ar projektai, kuriems įgyvendinti reikalinga parama, yra orientuoti į naudos visuomenei kūrimą; 

11.2.     veikla ar projektai turės teigiamos įtakos bendrovės žinomumui ir įvaizdžiui, taip pat kurs ir skatins ilgalaikį bendrovės ir bendruomenių bendradarbiavimą;

11.3.     yra užtikrinamas atviras ir skaidrus informacijos apie Paramos gavėjo veiklą bei paramos panaudojimą teikimas.

 

III. PARAMOS GAVĖJAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI IR PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI

 

12.          Paramos gavėjais gali būti tik tokie asmenys, kurie atitinka LPĮ nustatytus reikalavimus, turi paramos gavėjo statusą ir kurių vykdoma veikla ir / ar projektai atitinka šiame Tvarkos apraše nurodytus kriterijus bei teisės aktų reikalavimus.

13.          Bendrovė paramą gali teikti piniginėmis lėšomis, turtu ir kitais LPĮ leidžiamais paramos teikimo būdais.

14.  Parama neteikiama:

14.1.asmenims, neturintiems paramos gavėjo statuso;

14.2.     asmenims, kurių tikslai yra nesuderinami su bendrovės socialinės atsakomybės politika arba nustatytomis paramos teikimo kryptimis;

14.3.     asmenims, kurie per pastaruosius penkerius metus netinkamai įgyvendino ar yra anksčiau pažeidę su bendrove sudarytą paramos sutartį.

15.  Parama neteikiama, o skirta parama negali būti naudojama:

15.1.     politinėms partijoms ar politinėms kampanijoms finansuoti, politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti, taip pat politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, savivaldybių tarybų narių ir politinių partijų vienasmenių ir kolegialių valdymo organų narių, jų artimųjų giminaičių, sutuoktinių, sugyventinių bei partnerių, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, įsteigtiems fondams ir įstaigoms, nesvarbu ar jie būtų Lietuvos Respublikoje, ar kitoje šalyje;

15.2.jei veikla susijusi su azartiniais ar tokio pobūdžio lošimais;

15.3.     jei per veiklą populiarinami alkoholiniai gėrimai, rūkalai ar kitos svaiginamosios medžiagos;

15.4.jei veikla turi / gali turėti neigiamos įtakos visuomenei.

16.          Bendrovės parama gali būti skiriama tik motyvuotiems ir pagrįstiems paramos gavėjų (toliau – pretendentai) prašymams, atitinkantiems bendruosius ir specialiuosius (nacionalinio, regioninio lygmens ar kitos paramos) paramos skyrimo kriterijus, patenkinti.

17.          Bendrieji paramos teikimo kriterijai, taikomi vertinant visus prašymus:

17.1.     kokybė – tai prašyme nurodytos veiklos ar projekto tikslų ir uždavinių realumas, įgyvendinamumas, pritaikomumas, pakankama pretendento patirtis (prašyme nurodyta veikla vykdoma ne mažiau kaip dvejus metus) ir pakankami žmogiškieji ištekliai, reikalingi projektui ar veiklai vykdyti (projektą įgyvendins ar veiklą vykdys žmogus, turintis ne mažiau kaip dvejų metų panašios patirties) – vertinama 0–5 balais;

17.2.     kūrybingumas – tai prašyme nurodytos veiklos ar projekto idėjos originalumas ir aktualumas, atitiktis socialinei realybei – vertinama 0–5 balais;

17.3.     skaidrumas, atvirumas – pretendento vykdomos veiklos skaidrumas, atvirumas, t. y. informacijos apie savo veiklą, paramos panaudojimą teikimo užtikrinimas, teigiama pretendento reputacija (pretendentas ar su juo dirbantys asmenys nėra susiję su nusikalstama veikla ar veiklomis, nenusižengiama visuotinai priimtinoms moralės normoms), pateiktos galimų rizikų valdymo priemonės – vertinama 0–5 balais;

17.4.     rezultatų ir rodiklių pagrįstumas – tai prašyme nurodytos veiklos ar projekto sukuriamos vertės, planuojamų pasiekti rodiklių ir rezultatų aiškumas, realumas, apibrėžti projekto įgyvendinimo etapai, nustatyti realūs terminai, numatytos pasiektų projekto ar veiklos tikslų įvertinimo priemonės ir kriterijai – vertinama 0–5 balais;

17.5.     nauda visuomenei – aiški ir reali veiklos ar projekto sukuriama nauda visuomenei ar jos tikslinėms grupėms, ilgalaikio bendradarbiavimo su bendruomene kūrimas, skatinimas, kuriama nauda valstybei ar atskiriems regionams – vertinama 0–20 balais;

17.6.     nauda bendrovei – veiklos ar projekto atitiktis bendrovės strategijai, tikslams, veiklos kryptims, kuriama trumpalaikė arba ilgalaikė nauda bendrovei – vertinama 0–15 balų;

17.7.      bendrovės vertybių  atitikimas – pretendento vykdomos veiklos ar projekto principų ir vertybių atitiktis bendrovės socialinės atsakomybės politikos kryptims, kurios yra skelbiamos bendrovės interneto svetainėje www.litrail.lt – vertinama 0–5 balais;

17.8.     įtaka žinomumui – pretendento vykdomos veiklos ir prašyme numatyto projekto viešinimo teigiama įtaka bendrovės vardo žinomumui, įvaizdžiui – vertinama 0–5 balais;

17.9.     stabili veikla – pretendentas ne mažiau kaip 2 (dvejus) metus vykdo ir kryptingai plėtoja visuomenės palaikomą visuomenei naudingą ir stabilią veiklą – vertinama 0–1 balais;

17.10. nuosavų lėšų dalis – pretendentas turi kitų rėmėjų ar nuosavų lėšų – vertinama              0–10 balų:

17.10.1. 0–1 proc. – 0 balų;

17.10.2. 2–10 proc. – 1 balas;

17.10.3. 11–20 proc. – 2 balai;

17.10.4. 21–30 proc. – 3 balai;

17.10.5. 31–40 proc. – 4 balai;

17.10.6. 41–50 proc. – 5 balai;

17.10.7. 51–60 proc. – 6 balai;

17.10.8. 61–70 proc. – 7 balai;

17.10.9. 71–80 proc. – 8 balai;

17.10.10. 81–90 proc. – 9 balai;

17.10.11. daugiau kaip 91 proc. – 10 balų.

18.  Nacionalinio lygmens paramos gavėjais gali būti:

18.1.     nacionalinės reikšmės, tarptautiniu mastu Lietuvos vardą garsinančios aplinkos apsaugos, kultūros, meno, mokslo, socialinės, sporto, sveikatos, švietimo, taip pat ir kitoms iniciatyvoms atstovaujančios organizacijos ir judėjimai, gavę tarptautinės reikšmės įvertinimų;

18.2.     visuomeninės organizacijos ar judėjimai, kurių veikla ar projektai yra vykdomi kuriant naudą visos šalies mastu ir kurie turi tarptautinių aplinkos apsaugos, kultūros, meno, mokslo, socialinių, sporto, sveikatos, švietimo projektų įgyvendinimo patirties.

19.  Regionų lygmens ar kitos paramos gavėjais gali būti:

19.1.     pretendentai, kurių vykdoma veikla, projektai, iniciatyvos sukuria naudą regionams, skatina ilgalaikį bendrovės ir bendruomenės bendradarbiavimą;

19.2.     pretendentai ar jų atstovaujamos bendruomenės, kurioms turi įtakos bendrovės veikla dėl greta esančio geležinkelio ir (arba) kitų bendrovės valdomų objektų.

20.          Vertinant prašymus skirti paramą atsižvelgiama į tai, kaip pretendentas atitinka visumą paramos skyrimo kriterijų, kokia yra jo motyvacija, ar išsamus yra prašymo pagrindimas, koks jo paties indėlis (nuosavos lėšos, žmogiškieji ištekliai ir pan.), taip pat į kitas aplinkybes, kurios atitinka paramos skyrimo tikslus ir kriterijus. Didesnė reikšmė gali būti suteikiama veiklos ar projekto specifikos aktualumui, išskirtinumui, kuriamai naudai taip pat gali būti atsižvelgiama į prašomos paramos sumos ir kuriamos naudai santykį, kitas aplinkybes, kurios atitinka šiame Tvarkos apraše nurodytus kriterijus.

21.          Vertinant, kiek prašymai atitinka Tvarkos apraše nurodytus kriterijus, atitinkamai atsižvelgiama, ar jie atitinka Tvarkos aprašo 10 punkte išvardytus prioritetus, tam suteikiama didesnė reikšmė.

 

 

 

IV. PRAŠYMŲ SKIRTI PARAMĄ TEIKIMO BEI NAGRINĖJIMO TVARKA

 

22.          Pretendentas, siekiantis gauti bendrovės paramą, turi pateikti bendrovei motyvuotą prašymą, kuriame būtų nurodyti duomenys apie pretendentą, informacija apie tai, kokiam visuomenei naudingam tikslui ir kokio dydžio prašoma paramos, kaip ir kada ji bus panaudota.

23.  Kartu su prašymu dėl paramos skyrimo turi būti pateikti dokumentai:

23.1.     pagrindžiantys ir įrodantys, kad pretendento tikslai ir paramos objektas bus naudingi  visuomenei – paramos objekto aprašymas, renginio ar priemonės planas, programa, pretendento sudaryti susitarimai paramos objekto tikslais, taip pat kiti paramos objektą apibūdinantys dokumentai;

23.2.     patvirtinantys pretendento turimą paramos gavėjo statusą – juridinių asmenų registro tvarkytojo pranešimas arba kompetentingų institucijų duomenų bazės išrašas apie paramos gavėjo statuso turėjimą;

23.3.     parodantys paramos objekto biudžeto sąmatą – jeigu pretendentas pats prisideda prie paramos objekto ar gauna paramą iš kitų paramos davėjų, paramos objekto biudžeto sąmatoje nurodoma, kaip ir kokia dalimi (savomis ar kitų paramos gavėjų lėšomis) bus prisidedama prie sėkmingo paramos tikslo įgyvendinimo.

24.          Prašymai dėl paramos skyrimo priimami vieną mėnesį nuo bendrovės valdybos sprendimo, kuriuo nustatoma metinė paramos suma, priėmimo ir paskelbimo apie prašymų priėmimą bendrovės interneto svetainėje.

25.          Bendrovei pateikti prašymai dėl paramos skyrimo išnagrinėjami ir galutinis sprendimas yra priimamas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo prašymų priėmimo pabaigos.

26.          Pretendentų rašytiniai prašymai dėl paramos skyrimo ir kiti privalomi pateikti dokumentai turėtų būti pristatyti (atsiųsti) bendrovei jos buveinės adresu arba siunčiami bendrovei elektroniniu paštu [email protected] Bendrovė turi teisę pareikalauti iš pretendento pateikti prašymo ir prie prašymo pridedamų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas.

27.  Visi pretendentų prašymai ir jų priedai registruojami bendrovėje nustatyta tvarka.

28.          Prašymų pirminę patikrą atlieka už tai atsakingas bendrovės administracijos Finansų departamento darbuotojas (toliau – atsakingas darbuotojas), kuris nagrinėja ir organizuoja gautų prašymų ir jų priedų patikrinimą (tikrinama, ar jie atitinka teisės aktų ir Tvarkos aprašo reikalavimus). Šis darbuotojas turi teisę gauti iš kitų bendrovės darbuotojų informaciją, kurios reikia, kad būtų tinkamai atlikta patikra ir parengtas bendrovės strateginio planavimo tarybai adresuotas teikimas dėl sprendimo skirti ar atsisakyti skirti paramą.

29.          Atsakingas darbuotojas, nustatęs, kad prašymas ar jo priedai neatitinka keliamų reikalavimų arba kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas, turi teisę pareikalauti papildomų dokumentų arba grąžinti prašymą pretendentui, nurodydamas prašymo trūkumus ir priežastis, dėl kurių prašymas yra nenagrinėtinas. Pretendentams pasiūloma per 10 darbo dienų patikslinti prašymą dėl paramos skyrimo.

30.          Tinkamai pateikti ir reikalavimus atitinkantys prašymai kartu su atsakingo darbuotojo parengtu motyvuotu teikimu, kuriame siūloma priimti sprendimą dėl paramos skyrimo, perduodami svarstyti bendrovės strateginio planavimo tarybai.

31.          Atsakingas darbuotojas, parengęs motyvuotą teikimą, teikia bendrovės strateginio planavimo tarybai įvertinti pretendentams grąžintus prašymus.

 

V. SPRENDIMŲ DĖL PARAMOS TEIKIMO PRIĖMIMO TVARKA

 

32.          Bendrovės valdybai nustačius paramos sumą, klausimai, susiję su paramos skyrimu, svarstomi bendrovės strateginio planavimo tarybos posėdžiuose.

33.          Strateginio planavimo tarybai teikiamas svarstyti bendrovės atsakingo darbuotojo parengtas Metinio paramos biudžeto paskirstymo planas (toliau – Planas), kurį strateginio planavimo taryba patvirtina įvertinusi:

33.1.     ar paramos projektai atitinka visuomenei naudingas ir šiame Tvarkos apraše numatytas veiklos prioritetines kryptis;

33.2.     paramos projektams ir kiekvienai iš visuomenei naudingų veiklos krypčių numatomą skirti paramos sumą;

33.3.ar pretendentui bendrovė jau buvo skyrusi paramą.

34.  Planas sudaromas neviršijant paramos sumos.

35.          Strateginio planavimo tarybos posėdyje priimti sprendimai dėl paramos skyrimo ar pretendentams grąžintų prašymų įvertinimo įforminami Strateginio planavimo tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

36.          Strateginio planavimo tarybos sprendimas dėl paramos skyrimo visais atvejais turi būti priimamas tik įvertinus pateiktus pretendento duomenis ir dokumentus, pagrindžiančius jo teisinį statusą, vykdomą bei paramos lėšomis planuojamą vykdyti veiklą, taip pat tikslų atitiktį Tvarkos apraše nurodytoms kryptims.

37.            Strateginio planavimo taryba, svarstydama ar nagrinėdama prašymus dėl paramos skyrimo, turi teisę, kilus klausimų, kviesti pretendentus ar jų įgaliotus atstovus. Pretendentų pateikiami paaiškinimai ar informacija, susijusi su paramos lėšų skyrimu, turi būti tinkamai pagrįsta dokumentais ar kitais priimtinais informacijos šaltiniais.

38.            Strateginio planavimo taryba, priėmusi sprendimą skirti paramą, siūlo bendrovės generaliniam direktoriui sudaryti paramos sutartį.

39.          Strateginio planavimo taryba turi teisę atšaukti savo sprendimą dėl paramos skyrimo, kol paramos lėšos neišmokėtos, ir siūlyti generaliniam direktoriui nutraukti paramos sutartį. Bendrovė neprisiima atsakomybės už pasekmes dėl paramos sutarties nutraukimo iki paramos lėšų išmokėjimo.

40.          Bendrovės generalinis direktorius, įgyvendindamas paramos lėšų paskirstymo uždavinius, turi užtikrinti šios veiklos teisėtumą ir pagrįstumą bei tinkamą bendrovės turto naudojimą.

 

VI. PARAMOS SUTARTIS IR PARAMOS PANAUDOJIMO PRIEŽIŪRA

 

41.          Visa bendrovės teikiama parama įforminama paramos sutartimis, privalomai laikantis pirmiau išdėstytų Tvarkos aprašo nuostatų, galiojančių įstatymų ir kitų su tuo susijusių norminių teisės aktų. Paramos sutartys, pagal kurias suteikiama didesnė nei 14 500 Eur (keturiolikos tūkstančių penkių šimtų eurų) paramos suma, turi būti tvirtinamos notaro. Visos paramos sutartys registruojamos bendrovės sutarčių registre.

42.          Paramos sutartis gali būti sudaryta, o paramos lėšos turi būti skirtos ne anksčiau kaip kitą darbo dieną po strateginio planavimo tarybos sprendimo skirti paramą priėmimo. Paramos sutartys rengiamos pagal tipines paramos sutarties sąlygas. Paramos teikimo sutartį pasirašo bendrovės generalinis direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

43.          Bendrovės generalinis direktorius, sudarydamas sutartis su paramos gavėjais, prireikus turi teisę nustatyti paramos gavėjams papildomus reikalavimus ir sąlygas tiek, kiek tai atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

44.          Paramos sutartyje privalo būti nurodytas paramos tikslas ir pretendento įsipareigojimai panaudoti paramą tik paramos sutartyje bei pretendento steigiamuosiuose dokumentuose nurodytiems visuomenei naudingiems tikslams įgyvendinti, paramos gavėjų uždaviniams bei funkcijoms atlikti.

45.          Paramos gavėjai, kuriems yra skirta bendrovės parama, privalo pateikti bendrovei ataskaitą apie suteiktos paramos naudojimą, paramos gavėjo veiklą ir paramos objekto tikslų įgyvendinimą, taip pat privalo viešai skelbti informaciją apie bendrovės paramos panaudojimą savo interneto svetainėje ir (arba) socialiniuose tinkluose, kartu su projekto ataskaita pateikti nuotraukas ir (arba) vaizdo medžiagą apie projekto vykdymą ir (ar) įvykdymą, jeigu kitaip nenumatyta paramos sutartyje. 

46.          Paramos gavėjas ataskaitoje privalo pateikti duomenis apie įgyvendinto projekto rezultatus, visų paramos objektui surinktų paramos lėšų sumą ir pateikti bendrovei lėšų panaudojimo finansinę ataskaitą, kurioje būtų nurodytos bei dokumentais pagrįstos visos faktinės išlaidos.

 

VII. VIEŠUMAS

 

47.          Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos / paramos dalies suteikimo internetiniame puslapyje www.litrail.lt viešai skelbia informaciją apie suteiktą paramą nurodydama:

47.1.paramos gavėją (gavėjus);

47.2.paramos tikslą;

47.3.paramos sumą;

47.4.paramos teikimo laikotarpį.

48.  Bendrovė taip pat viešai skelbia:

48.1.šį Tvarkos aprašą;

48.2.prašymo skirti paramą formą (pridedama);

48.3.prašymų pateikimo ir vertinimo terminus;

48.4.     informaciją apie suteiktos paramos naudojimą, paramos gavėjų veiklą ir paramos objektų pasiektus tikslus, įskaitant, bet neapsiribojant nuorodomis į paramos gavėjų interneto svetaines ar kitus informacijos šaltinius;

48.5.strateginio planavimo tarybos posėdžių sprendimus dėl paramos skyrimo.

49.  Informacijos viešumas užtikrinamas bendrovės nustatyta tvarka.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

50.          Bendrovės vyriausiasis finansininkas yra atsakingas už LPĮ 12 straipsnio nuostatų, susijusių su suteiktos paramos apskaita, įgyvendinimą,  taip pat tinkamai parengtų  finansinių ataskaitų apie suteiktą paramą  pateikimą laiku mokesčių administratoriui, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

51.          Dokumentų  įforminimo, jų užduočių vykdymo, taip pat dokumentų saugojimo ir siuntimo tvarka turi atitikti AB „Lietuvos geležinkeliai" dokumentų valdymo tvarkos aprašo nuostatas.

52.          Įvertinusi paramos teikimo patirtį ir visuomenės atstovų pasiūlymus, bendrovė prireikus teikia pasiūlymus bendrovės valdybai dėl Tvarkos aprašo keitimo.

53.          Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, papildomas ir (ar) pripažįstamas netekusiu galios tik bendrovės valdybos sprendimu.