Skelbimai

« Atgal

Išnuomojamos 62,59 kv. m. negyvenamosios patalpos esančios Geležinkelio g. 13, Lentvario m., (unik. nr. 7986-2000-1019), aukciono būdu

Išnuomojamos 62,59 kv. m. negyvenamosios patalpos esančios Geležinkelio g. 13, Lentvario m., (unik. nr. 7986-2000-1019), aukciono būdu

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" SKELBIA OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ

 

 1. Nuomojamas objektas:
 • 62,59 kv. negyvenamosios patalpos esančios Geležinkelio g. 13, Lentvario m., (unik. nr. 7986-2000-1019), (žyma plane – 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10)

 

 1. Aukciono sąlygos:
 • Išnuomojamo turto veikla:  kultūrinei veiklai;
 • Nuomininkas, laimėjęs aukcioną, turės užtikrinti, kad jo vykdoma veikla per visą nuomos laikotarpį netrikdytų nuomotojo vykdomos veiklos;
 • nuomos terminas – 3 (trys) metai su galimybe sutartį pratęsti, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.;
 • nuomininkas, laimėjęs aukcioną, privalės patalpų įrengimo projektą bei montavimo darbus suderinti raštu su nuomotoju pagal nuomotojo nustatytą bendrą tvarką;
 • nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 • pastato elektros naudojamas galingumas yra apie 3 kW, įtampa 220 W. Leistinos naudoti galios didinimas galimas tik pertvarkant elektros tinklus užsakovo lėšomis pagal atskiras prisijungimo sąlygas. Atsiskaitymas pagal naudojamą galią;
 • pradinis nuompinigių dydis – 2,5 Eur/kv. m. be PVM per mėn.
 • nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas pagal atskirą susitarimą su Nuomotoju „AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra".

-                 Nuompinigių dydis yra perskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą;

 1. Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. vasario  d. 20, darbo dienomis nuo 9  val. iki 16 val. pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: (mob. 8-613 1106; el. paštas: [email protected] ).
 2. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra "; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-619). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 3. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 4. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto dokumentų registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1 paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas objekto nuompinigių dydis;

8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;

8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio as3mens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, jį gauna pati be atskiro prašymo pateikti trūkstamus dokumentus (ši išimtis taikoma juridinių asmenų atveju), laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;

8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, nustato, kad pradinis įnašas gautas, laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;

9. Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" registracijos adresas, norimo išsinuomoti objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.

10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.

11. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" grupės įmonėms (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.

12. AB ,,Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.

13. Paraiškos (dokumentų registravimas), ant voko nurodžius:

 

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius

2020 m. vasario 20 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros

objekto nuomos  aukcionui VGIN-619

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

 

Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2020 m. vasario 13 d. 8 val. iki 2020 m. vasario 20 d. 12 val. adresu Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius, 001B kab.

 1. Aukcionas įvyks 2020 m. vasario 20 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Turto pardavimo grupės atstovą  (mob. 8-613 11906; el. paštas: [email protected]).
Skelbimo pavadinimas: Išnuomojamos 62,59 kv. m. negyvenamosios patalpos esančios Geležinkelio g. 13, Lentvario m., (unik. nr. 7986-2000-1019), aukciono būdu
Skelbimo tekstas:

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" SKELBIA OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ

 

 1. Nuomojamas objektas:
 • 62,59 kv. negyvenamosios patalpos esančios Geležinkelio g. 13, Lentvario m., (unik. nr. 7986-2000-1019), (žyma plane – 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10)

 

 1. Aukciono sąlygos:
 • Išnuomojamo turto veikla:  kultūrinei veiklai;
 • Nuomininkas, laimėjęs aukcioną, turės užtikrinti, kad jo vykdoma veikla per visą nuomos laikotarpį netrikdytų nuomotojo vykdomos veiklos;
 • nuomos terminas – 3 (trys) metai su galimybe sutartį pratęsti, kasmet peržiūrint nuomos mokestį.;
 • nuomininkas, laimėjęs aukcioną, privalės patalpų įrengimo projektą bei montavimo darbus suderinti raštu su nuomotoju pagal nuomotojo nustatytą bendrą tvarką;
 • nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 • pastato elektros naudojamas galingumas yra apie 3 kW, įtampa 220 W. Leistinos naudoti galios didinimas galimas tik pertvarkant elektros tinklus užsakovo lėšomis pagal atskiras prisijungimo sąlygas. Atsiskaitymas pagal naudojamą galią;
 • pradinis nuompinigių dydis – 2,5 Eur/kv. m. be PVM per mėn.
 • nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas pagal atskirą susitarimą su Nuomotoju „AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra".

-                 Nuompinigių dydis yra perskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą;

 1. Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. vasario  d. 20, darbo dienomis nuo 9  val. iki 16 val. pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: (mob. 8-613 1106; el. paštas: [email protected] ).
 2. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra "; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-619). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 3. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 4. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto dokumentų registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1 paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas objekto nuompinigių dydis;

8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;

8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio as3mens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, jį gauna pati be atskiro prašymo pateikti trūkstamus dokumentus (ši išimtis taikoma juridinių asmenų atveju), laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;

8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, nustato, kad pradinis įnašas gautas, laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;

9. Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" registracijos adresas, norimo išsinuomoti objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.

10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.

11. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" grupės įmonėms (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.

12. AB ,,Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.

13. Paraiškos (dokumentų registravimas), ant voko nurodžius:

 

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius

2020 m. vasario 20 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros

objekto nuomos  aukcionui VGIN-619

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

 

Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2020 m. vasario 13 d. 8 val. iki 2020 m. vasario 20 d. 12 val. adresu Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius, 001B kab.

 1. Aukcionas įvyks 2020 m. vasario 20 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Turto pardavimo grupės atstovą  (mob. 8-613 11906; el. paštas: [email protected]).