Skelbimai

« Atgal

AB „LTG INFRA“ SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ Nr. VGIN-702

Paskelbimo data ir laikas: 2021-06-08 00:52
Skelbimo pavadinimas: AB „LTG INFRA" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ Nr. VGIN-702
Skelbimo tekstas:
1. Nuomojami objektai: vietos ant GSM-R ryšio bokštų (Priedas Nr. 1), esančių visoje Lietuvos teritorijoje (viso 7 vietos).
2. Aukciono sąlygos: 
2.1. turtas išnuomojamas telekomunikacinės įrangos įrengimui;
2.2. nuomos terminas – 5 (penki) metai, su galimybe pratęsti sutartį, bet neilgesniam kaip 20 metų bendram nuomos terminui;
2.3. galima nuoma atskirais objektais;
2.4. nuomininkas mokesčius už elektros energija moka pagal atskirą susitarimą su AB „LTG Infra";
2.5. nuomininkas privalės suderinti įrangos įrengimo projektą;
2.6. Nuomininko antenos negali būti montuojamos tame pačiame lygyje ar aukščiau Nuomotojui priklausančių pagrindinių GSM-R antenų;
2.7. kitos papildomos sąlygos nurodytos telekomunikacinės įrangos įrengimo ant  GSM-R bokštų papildomose sąlygose Priede Nr. 2 (bus numatytos nuomos sutartyje);
2.8. nuomos sutartis bus pasirašoma nustatyta tvarka patvirtinus telekomunikacinės įrangos įrengimo projektą, bet ne vėliau nei praėjus 3 (trims) mėnesiams nuo aukciono dienos (t. y. ne vėliau kaip 2021 m. rugsėjo mėn. 17 d.). Jei iki nustatytos datos aukciono laimėtojas atsisakys sudaryti nuomos sutartį arba neatvyks pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažįstamas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
3. Pradinis objektų nuompinigių dydis pateikiamas priede Nr. 1. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.
3.1. nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 10,00 Eur be PVM;
4. Objektai gali būti apžiūrėti iki š.m. birželio 15 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.  pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingais darbuotojais: Klaipėdos regione – Saulius Čižauskas tel. +370 68628447; Šiaulių regione – Giedrius Aleksandravičius tel. +370 61880057; Kauno regione – Tomas Laurinėnas tel. +370 69694212; Vilniaus regione – Tautvydas Pucėta tel. +370 61647905.
5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-702). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
6. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Aukcionas bus vykdomas dėl kiekvienos objekto pozicijos atskirai.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. paraišką (priedas Nr. 3) dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); 
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; 
9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, norimo išsinuomoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupei (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
12. AB ,,LTG Infra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
13. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2021 m. birželio 16 d. 8.00 val. iki 14 val. adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius: 
 
Ant voko nurodyti:
 
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
2021 m. birželio 17 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-702.
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
 
Aukcionas įvyks 2021 m. birželio 17 d. 13.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.
14. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į atsakingą darbuotoją telefonu: +370 682 00805. 
15. Tipinė nuomos sutarties forma patalpinta: https://www.litrail.lt/nekilnojamo-turto-nuoma
Susiję dokumentai:
 Priedas Nr. 1 GSM-R bokštų sarašas
 Priedas Nr. 2 GSM-R bokštų sąlygos
 Priedas Nr. 3 GSM-R bokštų paraiška