Skelbimai

« Atgal

AB „LTG INFRA“ SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ NR. VGIN-652

Paskelbimo data ir laikas: 2020-10-28 08:23
Skelbimo pavadinimas: Nuomojamas objektas – 2 kv. m. plotas, Kauno geležinkelio stotyje, adresu M.K. Čiurlionio g. 16, Kaune (Unik. Nr. 1992-4001-6015).
Skelbimo tekstas:
1. Nuomojamas objektas – 2 kv. m. plotas, Kauno geležinkelio stotyje,  M.K. Čiurlionio g. 16, Kaune (Unik. Nr. 1992-4001-6015).
2. Aukciono sąlygos:
2.1.  turtas išnuomojamas stacionaraus reklaminio stendo įrengimui.
2.2.  nuomos terminas – 1 (vieneri) metai bet neilgiau kaip iki projekto „Stotys – traukos centrai" įgyvendinimo pradžios su galimybe pratęsti sutartį
2.3.  objektas nuomojamas be veiklai reikalingos įrangos;
2.4.  transliuojama reklama turi atitikti visus reklamos reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Stende gali būti transliuojama tik tokia informacija, kurioje nėra kurstomas karas ar neapykanta, tyčiojimasis, niekinimas, nėra kurstoma diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, nėra propaguojami ir (ar) reklamuojami žalingi įpročiai ir narkotinės ar psichotropinės medžiagos bei nėra pateikiama bet kokia kita Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu ir kitais teisės aktais uždrausta platinti informacija bei informacija, prieštaraujanti etikos ir moralės normoms. Tuo atveju, jeigu būtu nustatyta, kad nuomininkas pažeidė šių teisės aktų reikalavimus, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu, dėl kurio nuomotojas turi teisę nutraukti nuomos sutartį;
2.5. nuomininkas, laimėjęs aukcioną, savo lėšomis privalės įrengti stacionarų reklamos stendą ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties pasirašymo dienos ir nepertraukiamai vykdyti veiklą;
2.6. nuomininkas, laimėjęs aukcioną, privalės įrangos įrengimo projektą bei montavimo darbus suderinti su nuomotoju pagal nuomotojo nustatytą bendrą tvarką;
2.7. elektros įrenginių nuomojamame objekte leistinoji galia 1 kW, įtampa 230 V. Leistinosios elektros galios padidinimas ir papildoma tinklo rekonstrukcija galima tik nuomininko lėšomis pagal nuomotojo išduotas technines sąlygas;
2.8. nuomininkas, laimėjęs aukcioną, objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
2.9. nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas pagal atskirą susitarimą su nuomotoju. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos;
2.10. nuomininkas, laimėjęs aukcioną, turės užtikrinti, kad jo vykdoma veikla per visą nuomos laikotarpį netrikdytų nuomotojo vykdomos veiklos;
2.11. nuomininkas, laimėjęs aukcioną, ir sudaręs nuomos sutartį apie sutarties nutraukimą dėl projekto „Stotys-traukos centrai" apimties pradžios, bus informuotas prieš 1 mėn.;
2.12. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.
3. pradinis nuompinigių dydis už 1 m2 - 6 Eur/kv. m. (be PVM) per mėn.
4. Objektai gali būti apžiūrėti iki š. m. spalio 30 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju mob. +370 616 37695.
5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126, Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-652). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
6. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas.
9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. AB „LTG Infra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
12. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2020 m. lapkričio 5 d. 8 val. iki 2020 m. lapkričio 6 d. 14 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 001B kab.
Ant voko nurodyti:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
2020 m. lapkričio 10 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-652
(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas)
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

13. Aukcionas įvyks 2020 m. lapkričio 10 d. 14.00 val., adresu: AB „LTG Infra" Geležinkelio g. 2, Vilnius
14. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į mob. +370 616 37695.