Skelbimai

« Atgal

AB „LTG Infra“ skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. LGION-022

Paskelbimo data ir laikas: 2021-04-15 13:30
Skelbimo pavadinimas: Nuomojama 4007,88 kv. m krovinių platforma, esanti Sodų g. 13, Šeštokai
Skelbimo tekstas:

1.       Nuomojamas objektas: krovinių platforma, esanti Sodų g. 13, Šeštokai:

1.1.   4007,88 kv. m. krovinių platforma (unikalus Nr. 5986-2000-1060; sąlyginis žymėjimas plane – f3).

1.1.1.Aukciono sąlygos:

-         turtas išnuomojamas sandėliavimo veiklai;

-         nuomos terminas – 1 metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį. Nuompinigių dydis yra perskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą;

-         nuomojamo objekto subnuoma draudžiama;

-         sandėliavimo veikla turi būti vykdoma vadovaujantis veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Tuo atveju, jeigu kompetentingos valstybės institucijos nustatytų, kad nuomininkas pažeidė šių teisės aktų reikalavimus, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu, dėl kurio nuomotojas turi teisę nutraukti nuomos sutartį;

-          nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytoju; nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties objektams keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;

-          nuompinigių dydis yra 0,40 Eur už kv. m be PVM per mėn;

-          nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,05 Eur be PVM.

 

2.       Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. balandžio 21 d., darbo dienomis nuo 9  val. iki 16 val. pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: (mob. 8- 614-02296; el. paštas: [email protected]).

3.       Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui LGION-022). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.

4.       Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.

5.       Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

6.       Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto dokumentų registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

6.1  paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas objekto nuompinigių dydis;

6.2.  įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;

6.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio as3mens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, jį gauna pati be atskiro prašymo pateikti trūkstamus dokumentus (ši išimtis taikoma juridinių asmenų atveju), laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;

6.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, nustato, kad pradinis įnašas gautas, laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;

7.       Aprašo 6 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir AB „LTG Infra" registracijos adresas, norimo išsinuomoti objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.

8.       Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.

9.       Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" grupės įmonėms (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.

10.   AB ,,LTG Infra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.

11.   Paraiškos (dokumentų registravimas), ant voko nurodžius:

 

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,

Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius

2021 m. balandžio 27 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros

objekto nuomos  aukcionui LGION-022

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

 

teikiamos nuo 2021 m. balandžio 22 d. 8 val. iki 2021 m. balandžio 23 d. 14 val. adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius.

 

12.   Aukcionas įvyks 2021 m. balandžio 27 d. 14.00 val. nuotoliniu būdu, iš anksto informavus dalyvius pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Paslaugų pardavimo grupės atstovą  (mob. 8-695 04432 el. paštas: [email protected]).