« Atgal

AB "LTG Infra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną Nr. VGIN-704

Paskelbimo data ir laikas: 2021-06-21 15:04
Skelbimo pavadinimas: Nuomojamas objektas: 52,98 kv. m ploto garažų, sandėliavimo paskirties patalpos, esančios adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Iešmininkų g. 23A (unik. Nr. 1089-0000-7059, pastato žymėjimas plane: 6g2p, patalpų žymėjimas plane: 1-22).
Skelbimo tekstas:

1. Aukciono sąlygos:
1.1. nuomos kaina 1 kv. m:  -  2,25 Eur per mėn. be PVM   (neįskaičiuotas suvartojamas elektros energijos kiekis) kasmet peržiūrint nuomos mokestį. Nuompinigių dydis yra perskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą;
1.2. plotas nuomojamas:  sandėliavimo veiklai;
1.3. nuomos terminas: 6 (šeši) mėnesiai su galimybe terminą pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 20 metų bendram nuomos terminui;
1.4. nuomininkas, laimėjęs aukcioną, objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų.
1.5. nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą elektros energiją, suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos;
1.6. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.
2. Nompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,10 Eur be PVM.
3. Objektas gali būti apžiūrėtas iki 2021 m. birželio 29 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.  pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Anželika Smalcer (mob. +370 665 66015; el. paštas: [email protected] ).
4. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-704). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
5. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
6. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Aukcionas bus vykdomas dėl 52,98 kv. m ploto garažų, sandėliavimo paskirties patalpas, esančias adresu Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Iešmininkų g. 23A.
7. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
7.1 paraišką (priedas Nr.2) dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
7.2 įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
7.3 fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
7.4 finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;
8. Sąlygų 6 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, norimo išsinuomoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
9. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
10. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupei (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
11. AB ,,LTG Infra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
12. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2021 m.  liepos 1 d.  8 val. iki 2021 m.  liepos 2 d.  14 val. adresu: Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius.


Ant voko nurodyti:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
Liepos 7 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-704
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

13. Aukcionas įvyks 2021 m. liepos 7 d. 14.00 val., adresu: AB „LTG Infra" Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius.
14. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į atsakingą darbuotoją telefonu: +370 665 66015
15. Tipinė nuomos sutarties forma patalpinta: https://www.litrail.lt/nekilnojamo-turto-nuoma.


PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1_Objekto planas, 1 lapas;
Priedas Nr. 2_Paraiškos forma, 1 lapas

Susiję dokumentai:
 Priedas Nr. 1
 Priedas Nr. 2