« Atgal

AB "LTG Infra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną Nr. VGIN-717

Paskelbimo data ir laikas: 2021-08-02 09:45
Skelbimo pavadinimas: 1 kv. m. plotas adresu Terminalo g. 8, Vilniuje (unik. nr. 4400-3034-2584, žyma plane 54B1/p). Plotas nuomojamas: maisto užkandžių ir šaltų gėrimų aparatams įrengti.
Skelbimo tekstas:
1. Aukciono sąlygos:
1.1. nuomos terminas – 3 (trys) metai su galimybe terminą pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 20 metų bendram nuomos terminui kasmet peržiūrint nuomos mokestį. Nuompinigių dydis yra perskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą;
1.2. turtas išnuomojamas – maisto užkandžių ir šaltų gėrimų aparatams;
1.3. nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
1.4. elektra bus apskaitoma atsižvelgiant į automatų galingumą. Suma už elektros suvartojimą bus apskaičiuojama atsižvelgiant į tai kiek šaltų gėrimų ir užkandžių automatai sunaudojo energijos;
1.5. nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos;
1.6. užkandžių ir šaltų gėrimų aparatai privalo būti autonomiški – nereikalaujantys prijungimo prie vandentiekio sistemos;
1.7. nuomininkas atsižvelgdamas į nuomotojo poreikius parenka tiekiamų produktų asortimentą;
1.8. nuomininkas privalės savo lėšomis vykdyti visišką ir operatyvų užkandžių ir šaltų gėrimų aparatų aptarnavimą. Nuomininkas privalo užtikrinti pastovų aparatų užpildymą – ne mažiau kaip 70% viso galimo turinio. Aparatai privalo būti: tinkamai eksploatuojami, tiekiami reikalingi produktai, šalia aparatų pastatyti šiukšliadėžes;
1.9. užkandžių ir šaltų gėrimų aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
1.10. aukciono laimėtojas turi atsakyti už užkandžių ir gėrimų kokybę, užtikrinti jų higienos normų atitikimą;
1.11. nuomininkas įsipareigoja ne ilgiau kaip per 12 val. pašalinti užkandžių ir šaltų gėrimų aparatų gedimus ir operatyviai atlikti jų techninį aptarnavimą bei priežiūrą;
1.12. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.
2. 1 kv. m. nuompinigių dydis per mėnesį -  40,00 Eur be PVM, (neįskaičiuotas suvartojamas elektros energijos kiekis) kasmet peržiūrint nuomos mokestį. Nuompinigių dydis yra perskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą;
Aukciono dalyvis priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.
2.1. nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,10 Eur be PVM.
3. Objektas gali būti apžiūrėti iki š. m. rugpjūčio 12 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju mob. +370 665 66015.
4. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-717). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM. Garažų paskirties patalpoms PVM priskaičiuojamas.
5. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
6. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas.
9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. AB „LTG Infra"  bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
12. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2021 m. rugpjūčio 12 d. 8:00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 13 d. 14 val. adresu: adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius

Ant voko nurodyti:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
2021 m. rugpjūčio 17 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-717.
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys.

Aukcionas įvyks 2021 m. rugpjūčio 17 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.
13. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis mob. +370 665 66015.

Susiję dokumentai:
 Priedas Nr. 1
 Priedas Nr. 2