« Atgal

AB "LTG Infra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną Nr. VGIN-733

Paskelbimo data ir laikas: 2021-09-20 09:26
Skelbimo pavadinimas: Nuomojami objektai: Vilniaus g. 3, Trakuose (unik. nr. 7998-0000-1010, žyma plane 1T1p). Nuomojami plotai pridedami priede (Priedas Nr. 1)
Skelbimo tekstas:
1.Aukciono sąlygos:  
1.1 nuomos kaina 1 kv. m: 
•Vilniaus g. 3, Trakai (neįskaičiuotas suvartojamas elektros energijos kiekis) 85,00 Eur per mėn. be PVM;  
1.2. plotas nuomojamas – kavos ir šiltų gėrimų aparatui;  
1.3.nuomos terminas – 3 (treji) metai su galimybe pratęsti sutartį. 
1.4.nuomininkas, laimėjęs aukcioną, objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų. 
1.5.elektra bus apskaitoma atsižvelgiant į automatų galingumą. Suma už elektros suvartojimą bus apskaičiuojama atsižvelgiant į tai kiek kavos ir karštų gėrimų aparatas sunaudojo energijos;
1.6.kavos ir karštų gėrimų aparatas privalo būti autonomiškas – nereikalaujantys prijungimo prie vandentiekio sistemos;  
1.7.nuomininkas atsižvelgdamas į nuomotojo poreikius parenka tiekiamų produktų asortimentą; 
1.8.nuomininkas privalės savo lėšomis vykdyti visišką ir operatyvų kavos ir šaltų gėrimų aparato aptarnavimą. Nuomininkas privalo užtikrinti pastovų aparatų užpildymą – ne mažiau kaip 70% viso galimo turinio. Aparatas privalo būti: tinkamai eksploatuojamas, tiekiami reikalingi produktai, šalia aparato pastatyta šiukšliadėžė; 
1.9.kavos ir karštų gėrimų aparatas turi būti eksploatuojamas laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
1.10.aukciono laimėtojas turi atsakyti už kavos ir karštų gėrimų kokybę, užtikrinti jų higienos normų atitikimą; 
1.11.nuomininkas įsipareigoja ne ilgiau kaip per 12 val. pašalinti kavos ir karštų gėrimų aparato gedimus ir operatyviai atlikti jo techninį aptarnavimą bei priežiūrą;
1.12. nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą   vandenį, elektros energiją, šildymą, komunalinių atliekų tvarkymą, NT techninės priežiūros paslaugas (inžinierinių tinklų/sistemų priežiūra ir remontas: kondicionavimo, vėdinimo, šildymo, kanalizacijos, katilinės ir t.t.). 
1.13. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.
1.14. nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,10 Eur be PVM.
2.Objektas gali būti apžiūrėtas iki 2021 m. rugsėjo 24 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.  pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Greta Bertašiūtė (mob. +370 68207133; el. paštas: [email protected]).
3.Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-733). ). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
4.Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
5.Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Aukcionas bus vykdomas dėl ploto nuomos Vilniaus g. 3, Trakuose.
6. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
6.1. paraišką (priedas Nr.2) dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
6.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
6.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); 
6.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; 
7. Sąlygų 6 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, norimo išsinuomoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
8. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
9. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupei (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
10.AB ,,LTG Infra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
11.Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2021 m. rugsėjo 30 d.  8 val. iki 2021 m.  spalio 1 d.  14 val. adresu: Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius.
Ant voko nurodyti:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai, 
Geležinkelio g. 2, 03603, Vilnius
2021 m. spalio 5 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-733.
(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas), aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
12.Aukcionas įvyks 2021 m. spalio 5 d. 13.00 val., adresu: AB „LTG Infra" Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius.
13.Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Klientų sutarčių grupės atstovę Greta Bertašiūtę, mob. +370 68207133; el. paštas: [email protected] 
 
PRIDEDAMA:
Priedas Nr. 1_Objekto planas, 1 lapas;  
Priedas Nr. 2_Paraiškos forma, 1 lapas.
 
Susiję dokumentai:
 Priedas Nr. 1
 Priedas Nr. 2