« Atgal

Prevencija

Korupcijos prevencija

Valstybė, visuomenė ir kitos šalys iš verslo tikisi skaidrios, etiškos ir sąžiningos veiklos, duodančios geriausius rezultatus. AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupė (toliau – LTG įmonių grupė), norėdama pateisinti šių šalių lūkesčius, savo veikloje laikosi nulinės tolerancijos principo ir diegia tikslingų atsparumo korupcijai priemonių sistemą.

LTG įmonių grupės įgyvendinamas korupcijos prevencijos modelis remiasi tarptautinio standarto ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės" principais. Korupcijos prevencijos priemonės vykdomos laikantis teisės aktų reikalavimų, atsižvelgiant į vyraujančią nacionalinę ir tarptautinę praktiką, įvertinus su korupcija sietinas rizikas. LTG įmonių grupės atsparumo korupcijai politika – tai pagrindinis grupės korupcijos prevencijos veiklos dokumentas, apibrėžiantis atsparumo korupcijai užtikrinimo modelį bei nustatantis priemones, kurios veikloje turi būti įgyvendinamos siekiant skaidrumo ir sąžiningumo.

LTG įmonių grupės atsparumo korupcijai sistema pagrįsta vadovų lyderyste. Vadovams keliamas reikalavimas savo elgesiu rodyti tinkamą pavyzdį, veikti išimtinai LTG įmonių grupėms interesų naudai ir užtikrinti, kad jų atsakomybės ribose veikla būtų vykdoma tinkamai ir skaidriai. Visi grupės darbuotojai atsako už korupcijos prevencijos reikalavimų, kurie susiję su jų pareigomis, supratimą, vykdymą ir taikymą.

Teisės aktai

Korupcijos prevencijos veiklą LTG įmonių grupėje reglamentuoja šie vidaus teisės aktai:

Patvirtintas AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės pareigų, kurias asmeniui siekiant eiti, atliekamas patikimumo patikrinimas, sąrašas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 10 d. įsakymu  Nr. 2-231 dėl informacijos apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas viešojo sektoriaus subjekte, Europos Sąjungos ar tarptautinėse institucijose Lietuvos Respublikos teikimu, pateikimo tvarkos aprašo ir prašymų pateikti informaciją formų tvirtinimo 2 punktu, 2021 m. gruodžio 30 d. AB „Lietuvos geležinkeliai" generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮS(KORP)-115 patvirtintas naujas AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės pareigų, kurias asmeniui siekiant eiti, atliekamas patikimumo patikrinimas, sąrašas.

Įsakymas dėl AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės pareigų, kurias asmeniui siekiant eiti, atliekamas patikimumo patikrinimas, sąrašo patvirtinimo.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Kasmet LTG įmonių grupėje atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Jis svarbus tuo, kad padeda įvertinti didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, identifikuoti tam tikrose veiklose kylančias rizikas ir numatyti konkrečias priemones ir būdus rizikoms valdyti ir šalinti. Veiklos sritys, kuriose numatoma atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, identifikuojamos dviem pagrindiniais būdais: LR susisiekimo ministerijos pavedimu, atsižvelgiant į šalies socialinius, teisinius ir kt. ypatumus ir pačiai įmonių grupei identifikavus tokią sritį, kurioje galimi korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

LTG įmonių grupėje kasmet įvertinamos įvairios LTG įmonių grupės veiklos, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizuojami LTG įmonių grupės priimti teisės aktai, kita dokumentacija, sprendimai, veikiantys procesai, įgyvendinamos priemonės. Jų pagrindu įvertinama: 

 • ar pasirinktose veiklos srityse antikorupciniu aspektu yra laikomasi teisės aktų ar sutarčių, turinčių įtakos LTG įmonių grupės veiklai, nuostatų ir ar priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui;
 • ar juose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra aiški ir skaidri, t. y. ar juose įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, sprendimo priėmimo terminai, sprendimus priimantys subjektai, aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, nustatyta sprendimų apskundimo tvarka ir kt., ar ši nustatyta tvarka pakankamai reglamentuota ir nesudaro dviprasmybių atsakingiems darbuotojams veikti savo nuožiūra arba atlikti perteklinius veiksmus; 
 • ar yra įtvirtinti LTG įmonių grupės vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo pagrindai, ar veiksmingai funkcionuoja vidaus kontrolės sistema.

2017 – 2020 metais LTG įmonių grupėje buvo parengtos 7 korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados šešiose LTG įmonių veiklos srityse: 

 • Viešųjų pirkimų organizavimo srityje;
 • Valdomų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augančių želdinių inventorizacijos ir apskaitymo, būklės stebėsenos srityje; 
 • Sutarčių, sudarytų informacinių sistemų/technologijų srityje, vykdymo kontrolės užtikrinimo srityje; 
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir interesų konflikto valdymo srityje;
 • Esminės viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo funkcijų atlikimo srityje;
 • Turto naudojimo ir disponavimo juo srityje.

Šių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymų pagrindu siekiant didinti veiklos skaidrumą, buvo identifikuoti atskirų veikos sričių korupcijos rizikos veiksniai ir numatytos priemonės, būdai, terminai ir atsakingi padaliniai šioms rizikoms valdyti/minimizuoti.

Vadovaujantis ISO standarto nuostatomis, LTG įmonių grupėje sudarytas Korupcijos rizikų registras. Jame identifikuotos 4 esminės korupcijos rizikos, o būtent: 

 • Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų nevykdymas.
 • Nevykdomi LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimai.
 • Netinkamas viešosios geležinkelio infrastruktūros pajėgumų paskyrimas.
 • Galimi neskaidrūs viešieji pirkimai.

Korupcijos rizikoms analizuoti LTG įmonių grupėje sudaryta Darbo grupė, kurią sudaro skirtingų padalinių atstovai. Darbo grupė periodiškai atliks identifikuotų korupcijos rizikų vertinimą.

Pasitikėjimo linija

Apie LTG įmonių grupėje daromą, padarytą ar planuojamą daryti nusikalstamą veiką, darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus ar neveikimą, piktnaudžiavimą pareigomis ar kitus veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių galima pranešti, pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių bendrovėje teikti įdiegtais pranešimo kanalais:

Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu [email protected] arba palikti pranešimą interneto svetainėje www.stt.lt.

Pasitikėjimo linija gautus pranešimus nagrinėja AB „Lietuvos geležinkeliai" Saugos ir rizikų valdymo departamento paskirti darbuotojai. Pranešimai yra išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.

Pranešimą kiekvienas asmuo gali teikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei bus nurodyti kontaktiniai duomenys ir tai, kad asmuo nori būti informuotas apie tyrimo rezultatus, pranešėjas nustatyta tvarka bus informuojamas apie nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

LTG įmonių grupė užtikrina pranešėjo ir jo teiktų duomenų konfidencialumą, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo" yra patvirtinti: 

 1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti el. paštu [email protected]. Rekomenduojama pranešimą teikti užpildant šią formą

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Kompetentingas subjektas (darbuotojų grupė), kurie gali nagrinėti pranešimus apie pažeidimus AB „Lietuvos geležinkeliai" grupėje:

AB „Lietuvos geležinkeliai" Saugos ir rizikų valdymo Verslo saugumo Prevencija ir tyrimai vadovė Liuda Plechanova, tel. + 370 661 81387.

AB „Lietuvos geležinkeliai" Saugos ir rizikų valdymo Verslo saugumo Prevencija ir tyrimai ekspertas Mindaugas Subačius, tel. +370 66562051.

Kompetentingas subjektas administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, teikia konsultacijas dėl LR pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų.

Aktualūs teisės aktai

LR pranešėjų apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

LTG grupės vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo taisyklės