« Atgal

Valdybos veikla

AB „Lietuvos geležinkeliai" valdyba – kolegialus valdymo organas, kurį sudaro 7 nariai (įskaitant valdybos pirmininką), iš kurių ne mažiau kaip 1/2, vadovaujantis Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės val¬domos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą ko¬legialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu, patvirtintu LRV 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631, yra nepriklausomi. Valdybos narius 4 metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Informacija ruošiama.