« Atgal

AB „LTG Infra“ skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-677

Paskelbimo data ir laikas: 2021-04-09 13:54
Skelbimo pavadinimas: Lengvųjų konstrukcijų sandėlis, Iešmininkų g. 23A, Vilnius (unik. Nr. 4400-0505-6891) 978,27 kv. m ploto patalpos.
Skelbimo tekstas:
1.Aukciono sąlygos: 
1.1.Plotas nuomojamos sandėliavimo veiklai, susijusiai su geležinkelių transporto veikla;
1.2.Nuomos terminas – 3 (treji) metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį;
1.3.Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už suteiktas komunalines bei eksploatacines paslaugas pagal atskirą susitarimą su nuomotoju. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos.
1.4.Elektros įrenginių nuomojamose patalpose leistina galia yra iki 40 kW. Apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar leistinos elektros galios didinimas galimas tik atlikus papildomą tinklo rekonstrukciją nuomininko lėšomis, pagal AB "LTG Infra" išduotas prisijungimo sąlygas. Atskiro elektros skaitiklio šiam pastatui nėra. Bendras elektros apskaitos prietaisas yra TR-1-14 transformatorinėje, kuris apskaičiuoja trijų greta esančių pastatų elektros suvartojimą, įskaitant ir lengvųjų konstrukcijų sandėlį. Nuomininkas savo lėšomis turi įrengti nuomojamam pastatui atskirą elektros skaitiklį, pagal kurį bus apskaitomas elektros suvartojimas;
1.5.Nuomininkas, laimėjęs aukcioną, objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų.
1.6.Nuomininkas, laimėjęs aukcioną, turės užtikrinti, kad jo vykdoma veikla per visą nuomos laikotarpį netrikdytų nuomotojo vykdomos veiklos; 
1.7.Pradinis nuompinigių dydis nuomojantis patalpas už 1 kv. m – 2,00 EUR be PVM.
1.8.Nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,10 Eur be PVM.
2.Objektas gali būti apžiūrėtas iki 2021 m. balandžio 14 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.  pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Greta Bertašiūtė (mob. +370 68207133; el. paštas: [email protected]).
3.Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-677). ). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
4.Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
5.Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Aukcionas bus vykdomas dėl 978,27 kv. m ploto lengvųjų konstrukcijų sandėlio nuomos Iešmininkų g. 23A, Vilnius.
6. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
6.1.Paraišką (priedas Nr.2) dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
6.2.Įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
6.3.Fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); 
6.4.Finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; 
7.Sąlygų 6 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, norimo išsinuomoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
8.Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
9.Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupei (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
10.AB ,,LTG Infra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
11.Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2021 m. balandžio 15 d.  8 val. iki 2021 m.  balandžio 16 d.  14 val. adresu: Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius.
Ant voko nurodyti:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai, 
Geležinkelio g. 2, 03603, Vilnius
2021 m. balandžio 20 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-677.
(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas), aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
12.Aukcionas įvyks 2021 m. balandžio 20 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu, adresu: AB „LTG Infra" Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius.
13.Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Klientų sutarčių grupės atstovę Greta Bertašiūtę, mob. +370 68207133; el. paštas: [email protected] 
 
Susiję dokumentai:
 Priedas Nr. 1