Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyrius

Darbuotojų sauga - vienas iš pagrindinių įmonės prioritetų, o Bendrovės tikslas - sveiki darbuotojai dirbantys saugiomis sąlygomis.

Pagrindiniai mūsų uždaviniai:

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos srityje

 • Saugos kultūros diegimas formuojant darbuotojų saugius darbo įpročius bei didinant darbuotojų saugos kultūros dydį.

 • Darbuotojų sveikatingumo didinimas siekiant mažinti darbuotojų susirgimus bei užtikrinti efektyvų ir nepertraukiamą darbuotojų darbą.

 • Profesinių rizikų atliekant darbuotojų darbo vietų vertinimą, kurio metu nustatatomos ir pašalinamos neigiamai darbuotojus veikiančios profesinės rizikos .

Aplinkos apsaugos srityje mes siekiame:

 • Užtikrinti aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimą;

 • Nuolatos vertinti bendrovės vykdomos veiklos poveikį aplinkai;

 • Mažinti CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją;

 • Skatinti efektyviai naudoti energetinius bei gamtos išteklius;

 • Mažinti atliekų susidarymą ir skatinti jų rūšiavimą;

 • Kontroliuoti ir mažinti į atmosferą ir vandenį galinčių patekti teršalų kiekį;

 • Formuoti ir ugdyti AB „Lietuvos geležinkeliai" darbuotojų ekokultūrą.

Aplinkosauginė ataskaita 2017 m. (LT)

Aplinkosauginė ataskaita 2017 m. (ENG) 

Kontaktai:

Tel. nr. 8 5 269 3002

El.p. sauga@litrail.lt

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 30 straipsnio („Dviejų ir daugiau darbdavių pareigos organizuojant darbus toje pačioje darbo vietoje ar darbo vietose") nuostatomis, AB „Lietuvos geležinkeliai" priklausančiuose objektuose (geležinkelio keliuose ir jų įrenginių apsaugos zonoje, riedmenyse, terminaluose, sandėliuose ir kt. – toliau geležinkelio objektuose)darbus būtina organizuoti taip, kad būtų garantuota visų darbuotojų sauga ir sveikata, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

     Darbas geležinkelio stočių keliuose ir jų įrenginių apsaugos zonoje yra susijęs su rizikos veiksniais, keliančiais pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. Pavojų kelia geležinkelio keliais judantys riedmenys (lokomotyvai, vagonai, kelio mašinos ir kt.), infrastruktūros įrenginiai (iešmai ir iešmų pavarų dėžės, ryšių įrenginiai, lietaus nuvedimo latakai ir kt., už kurių galima užkliūti, pargriūti, prispausti ar kitaip susižaloti), darbo aplinkos veiksniai (triukšmas, dulkės, prastas matomumas, blogos meteorologinės sąlygos ir kt.), kurie gali tapti darbuotojų sužalojimo šaltiniais. Atsižvelgiant į tai, būtina užtikrinti pavaldžių darbuotojų informavimą apie geležinkelyje veikiančius pavojus ir rizikos veiksnius.

     Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, nuostatos apie saugos reikalavimų vykdymą geležinkelio objektuose turi būti įtrauktos parengiant bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo tvarkos aprašą (susitarimą) arba rangos darbų sutartyje. Informuojame apie saugos reikalavimus, dirbant geležinkelio objektuose, ir prašome jais vadovautis:

 • atidžiai sekti artėjančių traukinių triukšmą, lokomotyvų signalus ir informacinio pobūdžio pranešimus;

 • per geležinkelio kelius galima eiti tik pėsčiųjų perėjomis, tiltais, viadukais ir taip pat tarnybinėmis perėjomis ir nustatytais darbuotojų eismo maršrutais;

 • geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje ir einant nustatytais tarnybiniais darbuotojų eismo maršrutais privaloma vilkėti įspėjamąją signalinę liemenę arba įspėjamuosius darbo drabužius, laikytis draudžiamųjų, įspėjamųjų bei nurodomųjų ženklų reikalavimų;

 • geležinkelio kelius galima pereiti statmenai, įsitikinus, ar tuose keliuose nėra arti judančių riedmenų. Draudžiama stotis ant bėgių, kojas statyti tarp smailės ir rėminio bėgio, taip pat į iešmų traukės griovelį;

 • jeigu būtina pereiti kelius, kai ant jų stovi traukinio sąstatas, reikia naudotis vagonų perėjimo aikštelėmis. Draudžiama lįsti po vagonais ir lipti per autosankabas;

 • apeiti stovinčius vagonus, lokomotyvą ar traukinį galima ne arčiau kaip 5 m atstumu, o pereiti tarp atkabintų vagonų galima tik esant ne mažesniam kaip 10 m atstumui tarp jų;

 • pereinant kelią prieš stovinčius riedmenis, atsiminti, jog jie gali pajudėti, be to, nepamiršti, kad gretimais keliais taip pat gali važiuoti traukiniai. Išeinant į kelią iš už kelio statinių, platformų, kelio ir kitų įrengimų, iš anksto įsitikinti, ar nėra važiuojančių riedmenų;

 • važiuojant traukiniui būtina praleisti atsistojus ne mažesniu kaip 2,5 metro atstumu nuo kraštinio bėgio galvutės išorinės briaunos (nuo darbuotojo pusės) arba platformos bei perono krašto;

 • į traukinio vagoną lipti ar išlipti tik traukiniui pilnai sustojus;

 • lipti į keleivinį vagoną, lokomotyvą abiem rankomis laikantis turėklų, lipti (išlipti) iš jo tik veidu pasisukus į vagoną ar lokomotyvą.

     Taip pat informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo (toliau – GTESĮ) (nauja redakcija nuo 2015-09-01) 11 straipsnio („Draudimas būti pavojingojoje geležinkelio zonoje") nuostatomis, fiziniams asmenims yra numatytas draudimas vaikščioti, važinėti geležinkelio keliais ir būti pavojingojoje geležinkelio zonoje tam nenustatytose vietose. GTESĮ nurodyta, kad pavojingoji geležinkelio zona tęsiasi 2,5 m į abi puses nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų arba tęsiasi nuo kraštinių kelių kraštinių bėgių galvučių išorinių briaunų iki asmenų prieigą prie geležinkelio kelio ribojančių techninių priemonių.

     Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 14 d. įsakyme Nr. V-29 „Dėl darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-189 redakcija) nustatyta fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, įskaitant dirbančių pavojingosiose geležinkelio zonose, žinių tikrinimo bei atitinkamų pažymėjimų išdavimo tvarka.

     Fizinių asmenų, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, žinios privalo būti patikrintos GTESĮ 19 straipsnyje nurodytus reikalavimus atitinkančiame egzaminavimo centre (http://www.vgi.lt/lt/paslaugos/igaliojimuegzaminuotikrovosdarbuvadovusirasmenissusiussiusueismuisdavimas), kuriam įgaliojimus išduoda Valstybinė geležinkelio inspekcija. Atsižvelgiant į tai, turi būti organizuotas geležinkelio objektuose dirbančių darbuotojų egzaminavimas ir nustatytų reikalavimų vykdymas.

     Aukščiau išdėstytos nuostatos taikomos geležinkelio objektuose dirbančių valstybinių institucijų (Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kariuomenės Judėjimo kontrolės centro ir kt.) valstybės tarnautojams ir pareigūnams, AB „Lietuvos geležinkeliai" dukterinių įmonių (UAB „Geležinkelių tiesimo centras", UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas", UAB „Gelsauga" UAB „Rail Baltica Statyba" ir kt.) darbuotojams bei įmonių, dirbančių geležinkelio objektuose pagal rangos darbų sutartis, darbuotojams.