« Назад

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ SKELBIA VIEŠĄ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS KONKURSĄ Nr. 036-N

Дата и время публикации: 2021-03-31 11:34
Название обьявления: Maisto užkandžių aparatams 1 kv. m ploto nuoma
Текст обьявления:
Nuomojamas objektas:
Maisto užkandžių aparatams 1 kv. m ploto nuoma Lentelėje 1 išvardintuose objektuose.
Lentelė 1

Eil. Nr.

Adresas, žym. plane

 

Unikalus Nr.

Patalpų žymėjimas plane

1

Terminalo g. 8, Vaidotai, 34P1/b

4199-0017-1018

1-2

2

Pelesos g. 10, Vilnius, 1B3/p

1097-8009-2017

1-20

3

Geležinkelio g. 12, Vilnius, 2B3p

1094-0506-9021

1-30

4

Kauno m. sav., A. Juozapavičiaus pr. 118A, 11P1p

1901-9001-2118

1-25

5

Klaipėdos m. sav., Priestočio g. 21 49P2b  

2193-0014-6126

1-35

 

Naudojimo sąlygos:
- nuomos plotas objekte – 1 kv. m;
- nuoma galima atskirais objektais;
- turtas išnuomojamas maisto užkandžių aparatams;
- nuomos terminas – 1 (vieneri) metai su galimybe pratęsti sutartį;
- nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
- elektros įrenginių nuomojamose patalpose leistina galia yra iki 3 kW. Suvartojamas elektros kiekis aparatams yra pastovus, todėl yra įtrauktas į nuomos kainą;
- nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos;
- užkandžių aparatai privalo būti autonomiški – nereikalaujantys prijungimo prie vandentiekio sistemos;
- nuomininkas atsižvelgdamas į nuomotojo poreikius parenka tiekiamų produktų asortimentą;
- nuomininkas privalės savo lėšomis vykdyti visišką ir operatyvų užkandžių ir kavos aparatų aptarnavimą. Nuomininkas privalo užtikrinti pastovų užkandžių aparato užpildymą – ne mažiau kaip 70% viso galimo užkandžių turinio. Užkandžių aparatai privalo būti: tinkamai eksploatuojami, tiekiami reikalingi produktai, šalia aparatų pastatyti šiukšliadėžes;
- užkandžių aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
- konkurso laimėtojas turi atsakyti už užkandžių kokybę, užtikrinti jų higienos normų atitikimą;
- nuomininkas įsipareigoja ne ilgiau kaip per 12 val. pašalinti užkandžių ir kavos aparatų gedimus ir operatyviai atlikti užkandžių ir kavos aparatų techninį aptarnavimą bei priežiūrą
- nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.

Pradinis nuompinigių dydis (be PVM) per mėnesį:
• Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Terminalo g. 8 (Vaidotai) – 50,00 Eur, kai aparato elektros sąnaudos ne daugiau 10,00 Eur/mėn.;

• Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Pelesos g. 10 - 60,00 Eur, kai aparato elektros sąnaudos ne daugiau 10,00 Eur/mėn.;

• Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Geležinkelio g. 12 - 50,00 Eur, kai aparato elektros sąnaudos ne daugiau 10,00 Eur/mėn.;

• Kauno m. sav., A. Juozapavičiaus pr. 118A – 50,00 Eur, kai aparato elektros sąnaudos ne daugiau 10,00 Eur/mėn.;

• Klaipėdos m. sav., Priestočio g. 21 -  50,00 Eur, kai aparato elektros sąnaudos ne daugiau 10,00 Eur/mėn.

*Padidėjus elektros kainai ir viršijus nustatytas elektros sąnaudas, nuomos kaina padidėja proporcingai elektros sąnaudų didėjimui.

Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį. Konkurso dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM.

Objektas gali būti apžiūrėtas iki 2021 m. balandžio 8 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.  pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: mob. 8 616 33942.
Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 2 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT92 7044 0600 0767 4537 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Turto valdymo paslaugų centras; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešas nekilnojamojo turto nuomos konkursas Nr. 036-N).
Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal priede pateiktas nuomos sąlygas.
AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.

Paraiškos, ant voko nurodžius:

NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO IR NUOMOS KOMISIJAI
Pelesos g. 10, 02111 Vilnius
2021 m. balandžio 13 d. 13.00 val. Nekilnojamojo turto nuomos konkursui Nr. 036-N
Maisto užkandžių aparatams nuoma (nurodyti adresą)
Konkurso dalyvio kontaktiniai duomenys

teikiamos iki 2021 m. balandžio 9 d. 15 val. adresu: Pelesos g. 10, Vilnius. Dėl dokumentų registravimo – tel. (8 616) 33942.
Komisijos posėdis įvyks 2021 m. balandžio 13 d. 13 val., nuotoliniu būdu iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.
Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis mob.: (8 616) 33942 arba el. paštas: [email protected] .

Viešo nuomos konkurso Nr. 036-N sąlygos

1. Pasiūlymų pateikimas:
1.1. Pasiūlymai konkursui priimami iki 2021 m. balandžio 9 d. 15 val. Lietuvos Respublikos laiku, konkurso dalyvio voke. Vokas turi būti užklijuotas, užantspauduotas (arba voko klijavimo vietos pažymėtos konkurso dalyvio parašais, jei konkurso dalyvis neturi antspaudo), ant jo turi būti užrašyta "Konkursui Nr. 036-N" Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos komisijai, Pelesos g. 10, Vilnius, dalyvio pavadinimas ir adresas.
1.2. AB „Lietuvos geležinkeliai" neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu registruotu laišku grąžinamas dalyviui.
1.3. Reikalavimai pasiūlymui:
1.3.1. Pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba.
1.3.2. Pasiūlyme turi būti nurodyti: konkurso dalyvio vardas, pavardė (įmonės pavadinimas), asmens kodas (įmonės kodas), adresas, banko sąskaitos rekvizitai, PVM kodas (jei konkurso dalyvis PVM mokėtojas), kontaktiniai telefono bei fakso numeriai, ar jis [yra/nėra] asocijuotas (susijęs) pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas su AB „Lietuvos geležinkeliai".
1.3.3. Pasiūlyme konkurso dalyvis privalo pateikti siūlomą nuomos kainą eurais (be PVM), bei nurodyti, kad sutinka su visomis konkurso sąlygomis. Nuomos konkurse dalyvaujantis dalyvis turi nurodyti kokiai paskirčiai ketina naudoti nekilnojamąjį turtą. Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas. Pasiūlymas turi būti pasirašytas konkurso dalyvio arba jo tinkamai įgalioto atstovo.
1.4. Konkurso dalyvis arba dalyviai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kartu su pasiūlymu pateikia:
1.4.1. banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į b. s. LT92 7044 0600 0767 4537 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Turto valdymo paslaugų centras) sumokėjo pradinę įmoką, lygią paskelbtos pradinės turto nuomos 2 mėnesių kainai. Pradinė konkurso laimėtojo įmoka įskaitoma kaip suma Sutarties įvykdymui užtikrinti. Konkurso dalyviams pateikusiems konkurso sąlygas atitinkančius pasiūlymus ir nelaimėjusiems konkurso, pradinė įmoka grąžinama per 14 darbo dienų po nuomos sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo;
          1.4.2. patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus konkursą, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių;
1.4.3. konkurso dalyvį identifikuojančio dokumento kopiją:
1.4.3.1.  fiziniai asmenys pateikia asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją, patvirtintą konkurso dalyvio parašu;
1.4.3.2.  juridiniai asmenys pateikia išplėstinį Juridinių asmenų registro išrašą arba elektroninį sertifikuotą registro išrašą (ESI).
1.4.4. dalyvių grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu – notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutarties kopiją (jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su AB „Lietuvos geležinkeliai" sudaryti pardavimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje, bei numatyta kuris iš jungtinės sutarties dalyvių įgaliojamas jungtinės veiklos sutarties dalyvių vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus konkursą – pasirašyti sutartį, taip pat turi būti numatyta solidarinė visų šios sutarties šalių atsakomybė už prievolių AB „Lietuvos geležinkeliai" nevykdymą nežiūrint jų įnašo į jungtinės veiklos sutartį);
1.5. Vokų atplėšimas įvyks 2021 m. balandžio 13 d. 13.00 val.  Nekilnojamojo turto nuomos komisijos nuotolinio posėdžio metu (posėdis protokoluojamas). Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų tinkamai įgalioti atstovai (nuotoliniu būdu).
2. Pasiūlymų nagrinėjimas:
        2.1. AB „Lietuvos geležinkeliai" pasilieka sau teisę nenagrinėti pasiūlymų konkurso dalyvių, kurie nepateikė bent vieno iš šių sąlygų 1.4 punkte išvardytų dokumentų arba konkurso dalyvio pasiūlymas neatitinka šių sąlygų 1.3. punkto reikalavimų ar pateiktas vokas neatitinka šių sąlygų 1.1 punkto  reikalavimų.
        2.2. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas dalyvis, pateikęs konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus.
         2.3. Konkurso dalyvio pasiūlymas, kuriame siūloma mažesnė nuomos kaina nei skelbta pradinė, laikomas negaliojančiu, pradinė įmoka konkurso dalyviui negrąžinama.
         2.4. Gavus du ar daugiau pasiūlymų konkurso sąlygas atitinkančių pasiūlymų, konkurso laimėtojas nustatomas, atsižvelgiant į siūlomą aukščiausią nuomos kainą. Laimėtoju pripažįstamas dalyvis pasiūlęs didžiausią kainą.
         2.5. Jei konkurso dalyvių pasiūlytos aukščiausios kainos yra vienodos ar skiriasi ne daugiau nei 2 procentais, konkurso laimėtojas iš šių dalyvių nustatomas antrajame konkurso etape - tiesioginių derybų būdu, pradine derybų kaina laikant konkurso pasiūlymo kainą. Tiesioginės derybos vykdomos pagal Bendrovės patvirtintas tiesioginių derybų sąlygas.
          2.6. Konkurso laimėtojui po vokų atplėšimo pareiškusiam apie savo pasiūlymo anuliavimą, atsisakius pasirašyti nuomos sutartį ar pareiškus, kad nesutinka su šiomis konkurso sąlygomis, arba dėl jo kaltės nepasirašius nuomojamo objekto nuomos sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo, AB „Lietuvos geležinkeliai" pasilieka teisę anuliuoti konkurso rezultatus, pradinė konkurso dalyvio įmoka laimėtojui negrąžinama. Šis asmuo 1 metus bus laikomas nepatikimu ir iš jo pasiūlymai dalyvauti kituose AB „Lietuvos geležinkeliai" organizuojamuose nekilnojamojo turto nuomos   konkursuose bus nepriimami 1 metus. Anuliavus konkurso rezultatus skelbiamas naujas konkursas. Neanuliavus konkurso rezultatų, AB „Lietuvos geležinkeliai" turi teisę siūlyti sudaryti nuomos sutartį konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą pateikusiam dalyviui, pasiūliusiam didžiausią nuomos kainą.
          2.7. Nustačius, kad konkurso dalyvis pateikė melagingus duomenis šių sąlygų 1.4.2 p. nurodytame dokumente, AB „Lietuvos geležinkeliai" turi teisę nutraukti konkurso procedūras, anuliuoti konkurso rezultatus, jei jie buvo suvesti ar vienašališkai nutraukti sutartį, jei ji buvo sudaryta. Tokiu atveju konkurso dalyviui, pateikusiam melagingus duomenis, negrąžinama pradinė įmoka ir nekompensuojami jokie nuostoliai.
3. Kitos sąlygos:
         3.1. AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.
3.2. Sutartis pasirašoma pagal Bendrovėje patvirtintų standartinių sutarčių formose nurodytas sąlygas (derybos dėl šių sąlygų negalimos).
3.3. Naudojimo sąlygos: veiklai, suderintai su Turto valdymo paslaugų centro Komercijos skyriumi iki paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo. Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas.