« Назад

AB „LTG Infra“ skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-715

Дата и время публикации: 2021-07-21 11:14
Название обьявления: AB „LTG Infra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną Nr. VGIN-715
Текст обьявления:

AB „LTG Infra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-715

  1. Nuomojamas objektas: reklamos stendams 15,96 kv. m ploto nuoma 1 lentelėje išvardintuose objektuose.  

Eil. Nr.

Adresas, žym. plane

 

Unikalus Nr.

Žymėjimas plane

Paskirtis

Plotas, m2

Kaina, Eur/m2

Suma, Eur.

1

Laisvės al. 15, Radviliškis; A2-A3

4400-5594-2855

A3/C

Automobilių stovėjimo aikštelė

1,33

21,00

27,93

2

S. Kerbedžio g. 9, Panevėžys; 1b1

4400-5542-9388

1b1

Kiemo aikštelė

1,33

21,00

27,93

3

Kudirkos Naumiesčio g. 4, Kybartai; 12b          

4400-0841-3236

12b

Kiemo statiniai

1,33

21,00

27,93

4

Palemono g. 78, Kaunas; b1-b2

4400-0579-9859

b1-b2

Aikštelė

1,33

28,44

37,83

5

Terminalo g. 8, Vilnius; b1-b51     

4400-0525-3225

b14

Keliai, aikštelės

1,33

28,44

37,83

6

Dubijos g. 44H, Šiauliai; 1B1p

2994-0001-0010

1B1p

Administracinis pastatas

1,33

21,00

27,93

7

Geležinkelio g. 9, Gaižiūnai; 4T2p

4687-0000-2046

4T2p

Geležinkelio stotis

1,33

21,00

27,93

8

Stoties g. 2, Marijampolė; 2b2

1892-5004-2140

2b2

Kiemo statiniai  

1,33

21,00

27,93

9

Kairių g. 2, Klaipėda, 12k

4400-5585-4629

12k

Kiemo aikštelė

1,33

28,44

37,83

10

Rimkų g. 6, Klaipėda, 1b

4400-1840-6076

1b

Kiemo aikštelė

1,33

21,00

27,93

11

Geležinkeliečių tak. 2, Kaišiadorys, 1b

4989-6000-1067

1b

Kiemo statiniai

1,33

21,00

27,93

12

Liepų g. 79E, Klaipėda; 4b

4400-5584-3068

4b1

Kiemo aikštelė

1,33

21,00

27,93

 

 

 

 

Viso:

15,96

Viso:

364,86

2. Aukciono sąlygos:
2.1. nuomos plotas objekte – 1,33 kv. m;
2.2. nuoma galima atskirais objektais;
2.3. nuomos terminas – 3 (trys) metai su galimybe sutartį pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 20 metų bendram nuomos terminui;
2.4. turtas išnuomojamas – informacinių stendų pastatymui;
2.5. nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
2.6. elektros įrenginių nuomojamose patalpose leistina galia yra iki 3 kW. Suvartojamas elektros kiekis aparatams yra pastovus, todėl yra įtrauktas į nuomos kainą;
2.7. nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos;
2.8. informaciniai stendai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų;
2.9. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.
3. Pradinis 1,33 kv. m. nuompinigių dydis per mėnesį – 27,93 ir 37,83 Eur be PVM (viso – 364,86 Eur be PVM) (žr. 1 lentelę), kasmet peržiūrint nuomos mokestį. Nuompinigių dydis yra perskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą;
3.1. nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 1 Eur be PVM;
4. Objektas gali būti apžiūrėti iki š. m. liepos 28 d., darbo dienomis nuo 9 val. iki 15 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Jolanta Stanislovaitiene (mob. +370 682 69359, el. paštas: [email protected]).
5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-715). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
6. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas.
9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupei (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
12. AB „LTG Infra"  bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
13. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2021 m. liepos 30 d. 9 val. iki 14 val. adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius:

 

Ant voko nurodyti:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
2021 m. rugpjūčio 3 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-715.
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

Aukcionas įvyks 2021 m. rugpjūčio 3 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.
14. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Sutarčių administravimo vyr. vadybininkę Jolantą Stanislovaitienę, mob. +370 682 69359; el. paštas: [email protected]
15. Tipinė nuomos sutarties forma patalpinta: https://www.litrail.lt/nekilnojamo-turto-nuoma