Архив

Šiais metais antrą kartą LG įmonių grupėje atlikta darbuotojų tolerancijos korupcijai apklausa. Jos tikslas – nustatyti darbuotojų požiūrį į korupciją, sužinoti jų poziciją dėl galimo korupcijos pasireiškimo LG įmonių grupėje, identifikuoti darbuotojų žinias apie įmonių grupėje vykdomas korupcijos prevencijos priemones. Anketa darbuotojams pateikta per vidaus komunikacijos priemones ir asmeniškai el. paštu. Ją užpildė 757 darbuotojai, tai yra 24 proc. daugiau nei 2018 m. (užpildė 569 respondentai). Vertinant bendrą skaičių darbuotojų, kuriems buvo pateikta anketa, t. y. ji buvo pateikta iš viso 6000 darbuotojų, matyti, jog į tyrimą aktyviai įsitraukė tik nedidelė dalis darbuotojų –  12,62 proc.

Apklausos rezultatai parodė, kad padidėjo manančių, jog LG įmonių grupė nėra paveikta korupcijos: 86,11 proc. respondentų 2018 m. ir 91,01 proc. šiais metais (1 grafikas). Tačiau mažėja manančių, jog atskiros sritys labai paveiktos korupcijos. 2018 m. piktnaudžiavimas tarnyba įvardintas kaip sritis, kuri LG įmonių grupėje labiausiai paveikta korupcijos (10,3 proc. respondentų). 2019 m. vos 4 proc. sutinka, jog ši sritis labiausiai paveikta korupcijos, t. y. mažėja manančiųjų, jog piktnaudžiavimas tarnyba vyraujanti korupcijos sritis.  

2019 m. kaip ir 2018 m. išlieka panašus vertinimas dėl vykdomų korupcijos prevencijos priemonių LG įmonių grupėje: atitinkamai 2018 m. 61,33 proc. ir 2019 m. 61,16 proc. respondentų mano, kad grupėje vykdomos korupcijos prevencijos priemonės (2 grafikas). 63 proc. gali įvardinti korupcijos prevencijos priemones - egzistuojančią Pasitikėjimo liniją, privačių interesų deklaravimą, patvirtintą Skaidrumo politiką. 92 proc. darbuotojų turi įvairių pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių įmonių grupėje tobulinimo - aktyviau užsiimti šviečiamąja veikla, viešinti informaciją apie užfiksuotus korupcijos atvejus, įdiegti antikorupcinės vadybos sistemos standartą. Tai rodo, jog turi būti skiriamas tikslinis dėmesys korupcijos prevencijos aktualijoms, taikomos sklaidos, švietimo priemonės.

2019 m. sumažėjo manančiųjų, jog nežino, kam pranešti apie korupcijos atvejus: 2018 m. – 29,17 proc. respondentų ir 2019 m. – 27,87 proc. Tai yra sąlyginai nemaža dalis (apie trečdalis) respondentų, kurie nežino, kam pranešti apie tokius atvejus.

2019 m. nežymiai sumažėjo respondentų, teigiančių, jog informavo savo tiesioginį vadovą, vadovybę ar kitą kompetentingą subjektą apie jiems siūlomą atlygį, dovaną: 2018 m. 67,86 proc. respondentų taip teigė ir atitinkamai 65,22 proc. respondentų 2019 m. Didžioji dalis respondentų – 94,45 proc. 2018 m. ir 94,14 proc. 2019 m. – mano, kad praneštų savo tiesioginiam vadovui, vadovybei ar kitam kompetentingam subjektui, jeigu būtų siūlomas atlygis ar dovana (4 grafikas). Analizuojant nepranešimo priežastis, matyti, jog respondentai labiausiai išryškino dvi nepranešimo priežastis: 2018 m. pasakė, jog nėra prasmės to daryti (16 respondentų) ir nenorėtų papildomų rūpesčių (13 respondentų), o 2019 m. vyraujanti nepranešimo priežastis yra nenoras turėti papildomų rūpesčių (23 respondentai). Didžioji dalis respondentų – atitinkamai 2018 m. 95,18 proc. ir 2019 m. 94,73 proc. teigia, kad jeigu ateityje susidurtų su korupcijos apraiškomis darbe, apie tai praneštų. Tiek 2018 m., tiek ir 2019 m. respondentai teigia, kad susidūrę su korupcijos apraiškomis, pirmiausia praneštų tiesioginiam vadovui.

Didžiojoje dalyje respondentų nuomonių stebimas padidėjęs sąmoningumas neduoti atlygio sprendžiant įvairias problemas kitose įstaigose: 2018 m. 94,73 proc. ir atitinkamai 2019 m. 97,72 proc. respondentų teigia, kad atlygio norėdamas išspręsti savo problemas kitose įstaigose. Apie ¾ respondentų teigia, kad jie nesinaudotų pažintimis norėdami išspręsti savo problemas kitose įstaigose: 2018 m. taip teigė 77,5 proc. ir atitinkamai 2019 m. 79,4 proc. respondentų. Tyrimo rezultatai rodo, kad mažėja davusiųjų kyšį: 2018 m. 10 respondentų  ir 2019 m. 5 respondentai teigė per pastaruosius pusę metų yra davę kyšį.

             Apklausos rezultatai parodė, kad LG įmonių grupėje taikomos korupcijos prevencijos priemonės, tačiau jos yra nepakankamos nulinės tolerancijos korupcijai nuostatoms pilnai pagrįsti ir įgyvendinti. Teigiami aspektai yra tai, kad didžioji dalis respondentų mano, kad darbovietė nėra paveikta korupcijos ir taip manančių respondentų skaičius šiais metais, lyginant su 2018 m., padidėjo. Didžiojoje dalyje respondentų atsakymų stebimas padidėjęs sąmoningumas neduoti atlygio sprendžiant įvairias problemas. Vis tik LG įmonių grupėje turi būti skiriamas papildomas dėmesys šviečiamajai, sklaidos veiklai korupcijos prevencijos srityje, siekiant didinti darbuotojų žinias apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

Обновлено 2019-10-15