« Powrót

Privatumo politika

AB „Lietuvos geležinkeliai" privatumo ir interneto svetainės www.litrail.lt slapukų naudojimo politika1. Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" (toliau – Bendrovė) privatumo ir interneto svetainės www.litrail.lt (toliau – interneto svetainė) slapukų naudojimo politika
(toliau – Privatumo politika) yra skirta asmenims, kurie naudojasi interneto svetainėje siūlomomis paslaugomis ar bet kokiomis kitomis paslaugomis, kurias teikia Bendrovė. Privatumo politikoje pateikiama informacija apie Bendrovės klientų ar kitų fizinių asmenų asmens duomenų tvarkymą, sudarant ir vykdant sutartis, teikiant paslaugas ar kitu tikslu bendraujant su Bendrove ar Bendrovei su asmenimis, taip pat numatomi asmens duomenų tvarkymo pagrindai ir tvarka.  

2. Bendrovė asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas,
toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu
(toliau – Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas).

3. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas), visų pirma, pagal identifikatorių, pavyzdžiui, vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

4. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne.

5. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

6. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

7. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Bendrovės vardu tvarko asmens duomenis.

8. Duomenų valdytojas – akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai", juridinio asmens kodas 110053842, Mindaugo g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 269 2038, elektroninis paštas [email protected].

9. Slapukas (angl. „cookie") – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant interneto svetainėje ir yra saugoma kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

10. Tiesioginė rinkodara – veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitaip tiesiogiai siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis nuomonės apie jas.

11. Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679 ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

12. Bendrovė tvarko asmens duomenis siekdama:

12.1. sudaryti ir vykdyti sutartis (nekilnojamojo turto nuomos, pardavimo, komunalinių paslaugų teikimo, konteinerių krovos, krovinių vežimo, sandėliavimo, muitinės tarpininko ir kt.);

12.2. teikti keleivių, krovinių vežimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas;

12.3. vykdyti naujų darbuotojų paiešką ir atranką;

12.4. užtikrinti asmenų ir Bendrovės turto apsaugą, užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, kontroliuoti, kad jų nebūtų ir laiku jas atskleisti (naudojant vaizdo stebėjimo, įėjimo kontrolės sistemas, automatinius užtvarus su valstybinių numerių atpažinimo sistema);

12.5. sužinoti, kaip žmonės naudoja Bendrovės teikiamas paslaugas, kad galėtų jas pagerinti ir sukurti naujas;

12.6. priimti, įforminti ir vežti siuntas vietinio susisiekimo traukiniais;

12.7. teikti informaciją apie savo paslaugas, konsultuoti klientus, nagrinėti skundus, užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų kokybę, nagrinėti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašymus;

12.8. nagrinėti pateiktą informaciją apie planuojamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką bei pažeidimus;

12.9. tirti geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus;

12.10.  grąžinti klientų elektroninėse nešulių saugyklose paliktus arba rastus daiktus;

12.11. vykdyti klientų lojalumo programą (įskaitant tiesioginę rinkodarą);

12.12. rengti formaliuosius (licencijuotus) ir neformaliuosius mokymus juridinių asmenų darbuotojams;

12.13. ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

13. Tikslai, kurių siekdama Bendrovė tvarko asmens duomenis, ir teisinis pagrindas tai daryti:

Tikslas

Teisinis pagrindas (-ai)

Asmens duomenys

13.1. Sudaryti ir vykdyti sutartis

Sutartis (tvarkyti duomenis būtina siekiant vykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba duomenų subjekto prašymu  imtis veiksmų prieš sudarant sutartį).

Vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinio telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris,
el. pašto adresas (gali būti tvarkomi juridiniam asmeniui atstovaujančio, įgalioto asmens ar nurodyto kontaktinio asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas ir kiti duomenys pagal sutarties rūšį).

13.2. Teikti keleivių,  krovinių vežimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas

Sutartis (tvarkyti duomenis būtina siekiant vykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba duomenų subjekto prašymu  imtis veiksmų prieš sudarant sutartį).

Teisės aktų reikalavimų laikymasis (tvarkyti duomenis būtina, siekiant vykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę).

Teisėtas interesas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (pvz., siekis tinkamai administruoti ir teikti krovinio vežimo paslaugas, kai nėra sudaroma krovinio vežimo sutartis, o pateikiamas tik krovinio vežimo užsakymas).

Vardas, pavardė, mokėjimo būdas, mokėtojo vardas, pavardė ir sąskaitos numeris, bilieto informacija, kita informacija, kuri gali būti reikalinga teikiant paslaugas (pvz., telefono numeris ar elektroninio pašto numeris, informacija apie pomėgius ir specifinius poreikius, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis apie turimą negalią, kuriuos Bendrovė tvarko, kad galėtų suteikti galimybę naudotis specialiomis socialinės apsaugos srities teisėmis).

Informacija apie naudojimąsi Bendrovės paslaugomis – važiavimo traukiniais istorija (maršrutas, traukinio, kuriuo važiuota, numeris, atvykimo ir išvykimo stotis, išvažiavimo laikas, kelionės trukmė, sėdimosios vietos numeris, vagonas ir jo klasė, kelionės kaina, suteikta lengvata, bilieto numeris).

Krovinių pristatymo, atsiėmimo informacija, juridinių asmenų atstovų, įgaliotų ar nurodytų kontaktinių asmenų duomenys (vardas, pavardė, pareigos, kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas).

13.3. Vykdyti naujų darbuotojų paiešką ir atranką (daugiau informacijos galima rasti Kandidatų į laisvas darbo vietas privatumo politikoje, paskelbtoje svetainėje www.litrail.lt)

Teisėti interesai (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų).

Teisės aktų reikalavimų laikymasis (tvarkyti duomenis būtina, siekiant vykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (kai privaloma patikrinti asmenų sveikatą (specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas) ir patikrinti informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas).

Sutikimas (duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (kai siekiama saugoti Bendrovės duomenų bazėje laikomus kandidato gyvenimo aprašyme pateiktus asmens duomenis ir ateityje informuoti kandidatą apie Bendrovės vykdomas kandidatų į laisvas darbo vietas atrankas).

Sutartis (tvarkyti duomenis būtina siekiant vykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba duomenų subjekto prašymu imtis veiksmų  prieš sudarant sutartį (kai, siekiant sudaryti darbo sutartį, kandidatas pateikia reikalingus dokumentus).

Kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybė ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų naudojimo, vairavimo įgūdžius, informacija apie kitas kompetencijas, taip pat kita informacija, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose).

Buvusių kandidato darbdavių rekomendacijos, kurias kandidatas pateikė Bendrovei (rekomendaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, rekomendacijos turinys).

Kandidato tinkamumo eiti konkrečias pareigas vertinimo informacija, atranką atlikusių Bendrovės atstovų ar kitų atranką atliekančių asmenų komentarai ir pastabos apie kandidatą. Informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas.

Kandidato specialių kategorijų duomenys apie sveikatą.

13.4.  Užtikrinti asmenų ir Bendrovės turto apsaugą, užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, kontroliuoti, kad jų nebūtų ir laiku jas atskleisti

 Teisėti interesai (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (tinkamos mūsų objektų ir juose esančių asmenų apsaugos užtikrinimas).

Teisės aktų reikalavimų laikymasis (tvarkyti duomenis būtina, siekiant vykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę).

 

Vaizdo duomenys (kai patenkama į atliekamo vaizdo stebėjimo lauką):
1) kai asmuo lankosi Bendrovės patalpose, kuriose yra įėjimo kontrolės sistema (asmens vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, kontaktinio telefono numeris, apsilankymo Bendrovės objekte tikslas (pvz., dalyvavimas mokymuose ir pan.), judėjimo Bendrovės objektuose, kuriuose įdiegta įėjimo kontrolės sistema, duomenys (laikas, data, vieta), objekto zonų, į kurias turi teisę patekti asmuo, pavadinimai, įėjimo kortelės galiojimo laikas, asmens nuotrauka, kai išduodama terminuota įėjimo kortelė);

2) jei per mūsų objektuose įrengtus užtvarus, turinčius valstybinių numerių atpažinimo sistemą, asmuo įvažiuoja į savo gyvenamąją teritoriją (asmens vardas, pavardė, automobilio valstybinis numeris ir markė, informacija apie tai, ar asmuo įvažiavo, ar išvažiavo iš teritorijos).

13.5. Sužinoti, kaip žmonės naudoja Bendrovės teikiamas interneto svetainėje siūlomas paslaugas, kad Bendrovė galėtų jas pagerinti ir sukurti naujas

Teisėtas interesas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, gerinti ir kurti naujas paslaugas, užtikrinti svetainės saugumą).

IP adresas, operacinės sistemos versija, įrenginio, kurį asmuo naudoja, parametrai, taip pat asmens sesijos pradžios laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos asmuo įveda Bendrovės svetainėje, ir bet kokia informacija, saugoma naudojant slapukus, taikomus asmens įrenginyje (plačiau apie naudojamus slapukus Privatumo politikos IX skyriuje).

13.6. Priimti, įforminti ir vežti siuntas vietinio susisiekimo traukiniais

Sutartis (tvarkyti duomenis būtina siekiant vykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba duomenų subjekto prašymu imtis veiksmų  prieš sudarant sutartį).

Siuntas teikiančių ir jas gaunančių asmenų duomenys (vardas, pavardė, kontaktinio telefono numeris, parašas).

13.7. Teikti informaciją apie Bendrovės teikiamas paslaugas, konsultuoti klientus, nagrinėti skundus, užtikrinti tinkamą teikiamų paslaugų kokybę, nagrinėti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašymus

Teisėtas interesas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (teikti tikslią informaciją ir konsultuoti apie savo teikiamas paslaugas, nagrinėti skundus ir pateikti asmenims atsakymus į jiems kylančius klausimus).

Teisės aktų reikalavimų laikymasis (tvarkyti duomenis būtina, siekiant vykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (tinkamas duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašymų vykdymas).

 

Jei asmenys konsultuojasi telefonu, tvarkomi balso įrašo duomenys – asmenų įvardyti identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė ir kt.), teikiamos užklausos turinys, taip pat telefono numeris, iš kurio skambinta, pokalbio telefonu pradžia, pabaiga, trukmė.

Jei asmenys konsultuojasi el. paštu, per Bendrovės socialines paskyras, tvarkoma pačių asmenų įvardyta jų identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, teikiamos užklausos turinys, su užklausa pateikti dokumentai (kelionės bilieto kopija ir pan.)

Jei asmenys teikia duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymą, tvarkoma pačių asmenų įvardyta jų identifikavimo ir kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, teikiamo prašymo turinys, taip pat su prašymu pateikiami tapatybės identifikavimo dokumentai – asmens dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba asmens dokumento originalas (parodomas Bendrovės darbuotojui).

13.8. Nagrinėti pateiktą informaciją apie planuojamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką ir pažeidimus, susijusius su korupcija

Teisėtas interesas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų). Bendrovei svarbu gauti ir nagrinėti informaciją apie planuojamą daryti, daromą arba padarytą nusikalstamą veiką, darbuotojo galimus neteisėtus veiksmus arba neveikimą, netinkamą savo pareigų atlikimą arba jų neatlikimą, piktnaudžiavimą pareigomis ar kitus Bendrovės darbuotojo veiksmus, turinčius korupcinės nusikalstamos veikos požymių.

Teisės aktų reikalavimų laikymasis (tvarkyti duomenis būtina, siekiant vykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (Bendrovė privalo informuoti teisėsaugos institucijas apie nusikalstamas veikas ar pažeidimus).

Jei asmuo teikia informaciją
telefonu, tvarkomi balso įrašo duomenys – paties asmens nurodyti jo identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė ir kt.), teikiamo pranešimo turinys, taip pat telefono numeris, iš kurio skambinta, pokalbio telefonu pradžia, pabaiga, trukmė.

Jei asmuo teikia informaciją
el. paštu arba per Bendrovės interneto svetainę, tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, teikiamo pranešimo turinys.

 

13.9. Tirti geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus

Teisės aktų reikalavimų laikymasis (tvarkyti duomenis būtina, siekiant vykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę).

Geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto liudytojo vardas, pavardė.

Per geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą nukentėjusio asmens  vardas, pavardė, amžius, blaivumas, asmens veiksmai.

13.10. Grąžinti elektroninėse nešulių saugyklose paliktus arba rastus klientų pamestus daiktus 

Teisėtas interesas (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų (reikia įsitikinti, kad daiktai, kuriuos prašoma grąžinti, priklauso atitinkamam asmeniui).

Vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio tel. numeris, parašas, taip pat daiktų pametimo aplinkybės (kad būtų galima grąžinti daiktus).

13.11. Vykdyti klientų lojalumo programą (įskaitant tiesioginę rinkodarą) – teikti specialius pasiūlymus dėl kelionės vietinio susisiekimo traukiniais bilietų nuolaidų, klientams individualiai pritaikytų reklaminių skelbimų ar pranešimų apie akcijas, kurie susiję tiek su Bendrovės, tiek su Bendrovės partnerių veikla, taip pat vertinti ir analizuoti rinką, klientus, produktus
ir paslaugas, rinkti informaciją apie Bendrovės teikiamų paslaugų kokybę, klientų nuomonę ir organizuoti su tuo susijusias klientų apklausas

Teisėtas interesas (administruoti lojalumo programą, naudoti kliento elektroninį paštą panašių prekių ar paslaugų rinkodaros tikslais – informuoti apie Bendrovės paslaugas, renginius, naujienas, teikti kitą aktualią informaciją).

Asmens duomenų tvarkymas gavus asmens sutikimą:

1) kai asmeniui siunčiama informacija apie paslaugas, specialius pasiūlymus, nuolaidas, taip pat apklausos ir naujienos, nesusijusios su asmens naudojamomis paslaugoms;

2) kai asmeniui siunčiama  informacija apie Bendrovės partnerių, įsikūrusių Lietuvoje, paslaugas, specialius pasiūlymus klientams, nuolaidas, taip pat naujienos.

Vardas, pavardė, kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas.

Jeigu klientas yra juridinis asmuo, tvarkomi juridinių asmenų atstovų, įgaliotų ar nurodytų kontaktinių asmenų duomenys: vardas, pavardė, pareigos, kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas.

13.12. Rengti formaliuosius (licencijuotus) ir neformaliuosius mokymus juridinių asmenų darbuotojams

Teisėtas interesas (kitų juridinių asmenų darbuotojų, dirbančių teritorijoje, kurioje yra geležinkeliai, specialieji mokymai, paslaugos teikimas pagal sudarytą rašytinę ar žodinę sutartį).

Vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, informacija apie išsilavinimą, sveikatos patikrinimus, kvalifikacijos pažymėjimo numeris (naudojami organizuojant formaliuosius ir neformaliuosius mokymus, išduodant kvalifikacijos pažymėjimus ir sertifikatus).

13.13. Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje

 

Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Teisėtas interesas gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų.

Atsižvelgiant į tai, koks ieškinys ar pretenzija pareikšta, gali būti tvarkomi įvairių duomenų kategorijų turimi asmens duomenys, išvardyti Privatumo politikoje.

 

14. Asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie asmenį, kuri leidžia jį atpažinti, yra gaunama toliau nurodytais būdais:

14.1. asmuo gali pateikti pats, kai:

14.1.1. siunčia siuntas vietinio susisiekimo traukiniais;

14.1.2. patenka į atliekamo vaizdo stebėjimo lauką;

14.1.3. kandidatuoja į paskelbtas laisvas darbo vietas;

14.1.4. sudaro su Bendrove įvairias sutartis;

14.1.5. lankosi pastatuose, kuriuose įrengta įėjimo kontrolės sistema;

14.1.6. dalyvauja Bendrovės administruojamų socialinių tinklų pokalbiuose, pateikia elektroniniu paštu, telefonu (kurie nurodyti interneto svetainėje) paklausimus, prašymus, skundus, informaciją;

14.1.7. tampa geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykio ar rikto liudytoju, nukentėjusiuoju arba šių įvykių kaltininku;

14.1.8. dalyvauja Bendrovės atliekamose apklausose;

14.1.9. naudojasi keleivių ar krovinių vežimo ir su tuo susijusiomis paslaugomis;

14.1.10. siekia tapti lojalumo programos dalyviu;

14.1.11. prašo atiduoti elektroninėje nešulių saugykloje paliktus arba rastus daiktus, kuriuos asmuo pametė;

14.1.12. dalyvauja Bendrovės rengiamuose mokymuose;

14.2. informacija apie asmenį gali būti renkama automatiškai, kai jis:

14.2.1. pateikia paklausimus per Bendrovės administruojamų socialinių tinklų paskyras;

14.2.2. naršo interneto svetainėje, kurioje naudojami slapukai ir panašios technologijos (daugiau informacijos apie bendrovės naudojamus slapukus pateikiama Privatumo politikos IX skyriuje);

14.2.3. daro viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias stebi Bendrovė;

14.3. tam tikrais atvejais galima gauti iš trečiųjų asmenų ir rinkti iš viešai prieinamų šaltinių (pvz., socialinio tinklo „Linkedin"). 

15. Informacija apie asmenį gali būti renkama ir kitais šioje Politikoje nenurodytais atvejais. Taip nutikus bendrovė informuoja asmenį papildomai.

16. Asmens duomenys saugomi tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Vėliau šie duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai asmens duomenis saugoti įpareigoja teisės aktai, pavyzdžiui, mokestiniais tikslais arba jie gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atkurti.

17.Paprastai asmens duomenys saugomi toliau nurodytą laikotarpį:

Asmens duomenys

Saugojimo laikotarpis

17.1. Sudarant ir vykdant sutartį surinkti duomenys

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

17.2. Keleivių vežimo paslaugoms teikti reikalingi duomenys

1 metai po bilieto pirkimo

17.3. Kandidatų į laisvas darbo vietas asmens duomenys

Kandidato, kuris nebuvo pasirinktas, duomenys saugomi 3 metus (jei asmuo davė sutikimą).

Kandidato, kuris buvo pasirinktas ir su kuriuo buvo pasirašyta darbo sutartis, duomenys saugomi atrankos laikotarpį. Laikoma, kad pasibaigus darbo sutartį pasirašiusio kandidato išbandymo laikotarpiui (daugiausiai 3 mėnesiams) atranka baigiama. Vėliau asmens duomenys saugomi darbo sutarties galiojimo laikotarpį, o pasibaigus darbo sutarčiai, sunaikinami įstatymų nustatyta tvarka.

17.4. Vaizdo kamerų duomenys

5 - 30 parų

17.5. IT sistemų įrašai  (angl. „log")

Iki 1 metų

17.6. Analitikos duomenys

Paprastai renkami automatiškai, naudojantis svetaine ir anonimizuojami / subendrinami netrukus po gavimo.

17.7. Vežant siuntas vietinio susisiekimo traukiniais surinkti duomenys

2 metai

17.8. Teikiant informaciją apie Bendrovės paslaugas, konsultuojant klientus, nagrinėjant skundus ir prašymus surinkti duomenys

1 metai

17.9. Nagrinėjant informaciją apie planuojamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką ir pažeidimus, susijusius su korupcija,  gauti duomenys

Jei asmuo informaciją pateikia el. paštu ar užpildydamas formą www.litrail.lt, jo duomenys el. pašto dėžutėje saugomi 1 metus.

Jei asmuo informaciją pateikia telefonu, duomenys saugomi 6 mėnesius.

17.10. Tiriant geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą surinkti duomenys

10 metų

17.11. Grąžinant asmens daiktus surinkti duomenys

1 metai nuo prašymo grąžinti daiktus pateikimo dienos

17.12. Lojalumo programos dalyvio duomenys (įskaitant duomenis, naudojamus tiesioginės rinkodaros tikslais)

2 metai po paskutinio aktyvaus veiksmo

17.13. Rengiant formaliuosius (licencijuotus) ir neformaliuosius mokymus juridinių asmenų darbuotojams surinkti duomenys

50 metų (laikantis įstatymų nustatytos tvarkos).

 

18. Bendrovė, įgyvendindama Privatumo politikos 13 punkte nurodytus asmens duomenų tvarkymo tikslus, duomenų subjektų asmens duomenis gali teikti šiems tretiesiems asmenims:

18.1. duomenų tvarkytojams (komunikacijos, reklamos ir rinkodaros paslaugų, taip pat  informacinių technologijų paslaugų teikėjams, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančioms įmonėms ir pan.);

18.2. subjektams, teikiantiems paslaugas Bendrovės prašymu, pavyzdžiui, pašto paslaugų teikėjams;

18.3. juridiniams asmenims, padedantiems Bendrovei vykdyti kandidatų atrankas arba teikiantiems su atranka arba jų vertinimu susijusias paslaugas (personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjams ir pan.);

18.4. bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas;

18.5. teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, valstybės ar savivaldybių institucijoms, turinčioms teisę asmens duomenis gauti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais arba tuomet, kai Bendrovė šiems subjektams asmens duomenis teikia siekdama apsaugoti teisėtus savo interesus;

18.6. kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams (pvz., Bendrovės dukterinėms įmonėms, duomenų tvarkytojams);

18.7. kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus (pvz., tiriant geležinkelių transporto katastrofas, eismo įvykius ar riktus informaciją Bendrovė privalo pateikti Lietuvos transporto saugos administracijai) arba tai yra būtina siekiant apsaugoti Bendrovės teisėtus interesus;

18.8. tretiesiems asmenims, kurie veikia Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) teritorijoje (interneto svetainės naudotojų asmens duomenis);

18.9. trečiosioms šalims arba tarptautinėms organizacijoms, esančioms už EEE teritorijos ribų (interneto svetainės naudotojų asmens duomenis). Kilus tokiam poreikiui Bendrovė imasi visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintas perduodamų asmens duomenų saugumas, o duomenis teikia:

18.9.1. remdamasi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį; arba

18.9.2. pasirašydama su trečiuoju asmeniu sutartį, parengtą laikantis Europos Komisijos patvirtintų standartinių sutarčių sąlygų; arba

18.9.3. gavusi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;

18.9.4. panaudojusi, jeigu tai įmanoma, kitas galimas asmens duomenų apsaugos priemones ir pritaikiusi nukrypti leidžiančias nuostatas.

19. Bendrovė, siekdama apsaugoti duomenų subjektų asmens duomenis, įgyvendina ir nuolat atnaujina įvairias technines bei organizacines priemones:

19.1.    užtikrina:

19.1.1. prieigos prie asmens duomenų apsaugą, valdymą;

19.1.2. prieigos prie asmens duomenų kontrolę;

19.1.3. asmens duomenų, laikomų elektroninio pašto dėžutėje, saugos kontrolę ir jų panaikinimą panaudojus;

19.1.4. kad naudojant asmens duomenis galima būtų atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti darbuotojui yra suteiktos teisės;

19.1.5. kad pasibaigus Privatumo politikoje nustatytiems asmens duomenų saugojimo terminams duomenys būtų sunaikinti;

19.2.    fiksuoja prisijungimų prie asmens duomenų įrašus;

19.3.   prieigą prie asmens duomenų suteikia tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti;

19.4. apriboja neįgaliotų asmenų patekimo į patalpas, kuriose saugomi asmens duomenys, galimybę;

19.5.   šifruoja aktyvioje duomenų bazėje saugomus asmens duomenis;

19.6. naudoja asmens duomenų saugumo priemones, kurios padeda kontroliuoti duomenų bazę administruojančių asmenų veiksmus. 

20. Vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, duomenų subjektams suteikiamos šios teisės:

20.1. susipažinti su asmens duomenimis, t. y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar Bendrovė tvarko interneto svetainės naudotojo (duomenų subjekto) asmens duomenis, jei tvarko, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, gauti informaciją apie tvarkomų duomenų kategorijas, tikslus, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavėjų kategorijas ir pan.;

20.2. ištaisyti asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kai interneto svetainės naudotojai (duomenų subjektai), susipažinę su Bendrovėje tvarkomais asmens duomenimis, nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

20.3. apriboti asmens duomenų tvarkymą, kol interneto svetainės naudotojo (duomenų subjekto) prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;

20.4. nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, kai Bendrovė interneto svetainės naudotojo (duomenų subjekto) asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslais arba siekdama Bendrovės ar trečiojo asmens teisėtų interesų;

20.5. ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam"), kai interneto svetainės naudotojas (duomenų subjektas) nesutinka, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais arba siekiant Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų, kai interneto svetainės naudotojas atšaukia duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis ar nustato, kad asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių asmens duomenys buvo tvarkomi;

20.6. gauti asmens duomenis, kuriuos interneto svetainės naudotojas (duomenų subjektas) pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui (jei tai techniškai įmanoma);

20.7. nesutikti, kad būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisinių pasekmių ar panašų reikšmingą poveikį interneto svetainės naudotojui (duomenų subjektui);

20.8. atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;

20.9. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

21. Duomenų subjektas Privatumo politikos 23 punkte nurodytas teises gali įgyvendinti:

21.1. asmeniškai pristatydamas prašymą įgyvendinti teises (toliau – prašymas) į Bendrovės būstinę, Keleivių informacijos centrą arba Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 27 ir 28 punktuose nurodytais adresais. Duomenų subjektas kartu su prašymu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą); arba

21.2. pateikdamas prašymą Bendrovei ar Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 30.1 ir 30.2 punktuose nurodytais adresais. Duomenų subjektas kartu su prašymu įgyvendinti teises turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo) kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Bendrovė rekomenduoja naudoti interneto svetainėje www.litrail.lt pateikiamą prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises formą.

23. Bendrovė naudoja toliau išvardytus slapukus, siekdama užtikrinti efektyvų ir saugų interneto svetainės darbą, pritaikyti ją patogesniam naudojimui:

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

COOKIE_SUPPORT

Iki sesijos pabaigos

Naudojamas naršyklės slapukams saugoti.

GUEST_LANGUAGE_ID

Iki sesijos pabaigos

Saugo lankytojo puslapio kalbos nuostatas.

JSESSIONID

Iki sesijos pabaigos

Būtinas svetainės funkcionalumui užtikrinti (saugomi sesijos duomenys).

__cfduid

1 metai

Identifikuoja naudotoją platformoje cloudflare.com.

__utma

2 metai

Saugo naudotojo apsilankymų puslapyje skaičių (statistikos slapukas).

__utmb

Iki sesijos pabaigos

Nustato laiką, kada naudotojas atvėrė puslapį (statistikos slapukas).

__utmc

30 min. nuo puslapio užvėrimo

Nustato laiką, kada naudotojas užvėrė puslapį (statistikos slapukas).

__utmt

10 min.

Nustato puslapio turinio atsiuntimo laiką (statistikos slapukas).

__utmz

12 val.

Nustato, ar puslapio naudotojas puslapį aplankė naudodamas paieškos funkciją ar sužinojęs apie jį iš kitų šaltinių (statistikos slapukas).

24. Interneto svetainės naudotojas gali atsisakyti į jo kompiuterį ar kitą įrenginį įrašomų slapukų. Tai galima padaryti pakeičiant interneto naršyklės („Internet Explorer", „Safari", „Firefox" ir kt.) nustatymus – išjungiant slapukus (po vieną arba visus) arba atitinkamai juos įjungiant.

25. Slapukų išjungimas gali turėti įtakos naršymo internete spartai arba interneto svetainės funkcionalumui.

26. Interneto svetainės naudotojas apie slapukų valdymą daugiau gali sužinoti adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

27. Duomenų subjektas, turėdamas klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Privatumo politikos nuostatų ar norėdamas įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises gali kreiptis į:

27.1. Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną adresu Prūsų g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 269 3085, elektroniniu paštu [email protected];

27.2. Bendrovę adresu Mindaugo g. 12, Vilnius, tel. (8 5) 269 2038, elektroniniu paštu [email protected].

28. Prašymai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taip pat gali būti pristatyti į Keleivių informacijos centrą adresu Geležinkelio g. 16, Vilnius.

29. Privatumo politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per 2 metus. Bendrovė, atnaujinusi Privatumo politiką, informuoja apie esminius jos pakeitimus, paskelbdama pranešimą interneto svetainėje.

30. Bendrovė rekomenduoja interneto svetainės naudotojams prieš naudojantis svetaine peržiūrėti, ar nebuvo atlikta šios Privatumo politikos pakeitimų.