« Powrót

Specialieji įpareigojimai

Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių valstybės valdoma įmonė (toliau – VVĮ) nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias vykdyti jai pavesta valstybės sprendimu.

LTG įmonių grupės specialieji įpareigojimai:

 1. viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos;
 2. minimalųjį prieigos paketą sudarančios paslaugos ir viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra.

Specialiųjų įpareigojimų tikslai:

 • užtikrinti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir (ar) viešąjį kombinuotąjį keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais;
 • nediskriminacinėmis sąlygomis teikti geležinkelio įmonėms (vežėjams) minimalųjį prieigos paketą sudarančias paslaugas;
 • prižiūrėti, modernizuoti ir plėsti viešąją geležinkelių infrastruktūrą, įgyvendinant valstybės investicijų programoje numatytus projektus ir užtikrinant Europos Sąjungos lėšų panaudojimą.

1. Viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos

Funkcija vykdoma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir UAB „LTG Link" kasmet sudaromą valstybės biudžeto lėšų, skirtų programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti, naudojimo sutartį, kurios objektas be kitų įpareigojimų yra ir viešųjų paslaugų įpareigojimo vykdymas. Specialiojo įpareigojimo vykdymui yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai.

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti specialųjį įpareigojimą – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis.

Teisės aktai, kuriais nustatomos specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis, 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2338, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 944 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo" pakeitimo" redakcija).

Teisės aktai, kuriais reguliuojama kainodara – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio 1 dalis.

Specialiajam įpareigojimui vykdyti 2021 metais skirti valstybės biudžeto asignavimai – 31,3 mln. Eur (keleivių vežimo paslaugoms lengvatinėmis sąlygomis finansuoti – 1,8 mln. Eur, keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais veiklos nuostoliams finansuoti – 29,5 mln. Eur).

Detalesnę informaciją apie specialiajam įpareigojimui vykdyti skirtus valstybės biudžeto asignavimus galima rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane, kuris skelbiamas čia.

2. Viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra bei minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas

Teisės aktai, kuriais VVĮ pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą:

 • minimaliojo prieigos paketo paslaugų teikimas – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 6 punktas;
 • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 3 straipsnio 51 dalis, 23 straipsnio 1 dalis ir 24 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 4 punktai.

Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos ir reguliuojama kainodara:

 • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūra, modernizavimas ir plėtra: funkcija vykdoma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir AB „LTG Infra" kasmet sudaromą valstybės biudžeto lėšų, skirtų programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti, naudojimo sutartį bei yra skiriamos Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos;
 • minimaliojo prieigos paketo paslaugos: funkcijai vykdyti valstybės biudžeto asignavimai šiuo metu neskiriami, tačiau tokio skyrimo galimybė yra numatyta Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 12 dalyje (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo sudaromos viešosios geležinkelių infrastruktūros ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių kokybės ir finansavimo užtikrinimo sutarties pagrindu). Kainodara reguliuojama Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 25 straipsniu ir Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 610 „Dėl Užmokesčio už minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą ir užmokesčio už skirtus, bet nepanaudotus viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo".

Specialiesiems įpareigojimams vykdyti 2021 metais skirti valstybės biudžeto asignavimai (tame tarpe Europos struktūrinių ir investicijų fondų ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos):

 • viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimui – 31,3 mln. Eur (keleivių vežimo paslaugoms lengvatinėmis sąlygomis finansuoti – 1,8 mln. Eur, keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais veiklos nuostoliams finansuoti – 29,5 mln. Eur);
 • viešosios geležinkelių infrastruktūros priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai finansuoti – 262,1 mln. Eur.

Detalesnę informaciją apie specialiesiems įpareigojimams skirtus valstybės biudžeto asignavimus galima rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2021-2023 metų strateginiame veiklos plane, kuris skelbiamas čia.

 
 

2021-05-11