Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

Šaligatvio ploto šalia Vilniaus GS keleivių rūmų (Vilniaus GS, Geležinkelio g. 16, Vilnius), skirto paštomatų įrengimui, nuomos aukcionas Nr. VGIN-646

Paskelbimo data ir laikas: 2020-09-30 10:02
Skelbimo pavadinimas: Šaligatvio ploto šalia Vilniaus GS keleivių rūmų (Vilniaus GS, Geležinkelio g. 16, Vilnius), skirto paštomatų įrengimui, nuomos aukcionas Nr. VGIN-646
Skelbimo tekstas:
AB „LTG INFRA" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ  INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ
 
Nuomojami objektai: Vilniaus GS, Geležinkelio g. 16, Vilnius (unik. Nr. 4400-2299-2550) šaligatvio plotas prie pastato, paštomatų įrengimui. Siūlomi plotai nuomai pateikti Priede Nr. 1. Pasiūlymai gali būti teikiami visoms vietoms (A, B) kartu, arba atskiroms pozicijoms.
1. Aukciono sąlygos:
1.1.  plotas nuomojamos paštomatų įrengimui;
1.2.  nuomos terminas – 3 (treji) metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį;
1.3. nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už suteiktas komunalines bei eksploatacines paslaugas pagal atskirą susitarimą su nuomotoju. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos.
1.4. nuomininko parengtas paštomatų įrangos įrengimo projektas bei montavimo darbai turi būti suderinti su Nuomotoju pagal Nuomotojo nustatytą bendrą tvarką. Nuomininkas pateikdamas projektą turės pateikti ir suderinimo savivaldybėje dokumentus (turtas – kultūros paveldas). Projekto tvirtinimo metu nustačius, kad leidimai negauti, sutartis bus nutraukiama, grąžinant Nuomininkui sutarties įvykdymui užtikrinti sumokėtą įmoką;
1.5. nuomininkas savo lėšomis gauna visus paštomatų įrenginiams sumontuoti bei eksploatuoti reikalingus, LR teisės aktų reikalavimus atitinkančius leidimus; 
1.6. atlikdamas paštomato montavimo darbus, rangovas įsipareigoja užtikrinti apsauginės šoninės sienelės įrengimą tokiu būdu, kad tarp paštomato ir pastato fasado būtų apribotas trečiųjų asmenų patekimas ir galėtų į nurodytą zoną pakliūti tik techninis personalas, atliekantis priežiūros / remonto darbus. Zonos apsauginė sienelė turi būti pakankamai tvirta, kad galėtų atlaikyti aplinkos bei galimą mechaninį poveikį vandalizmo atveju. Apsauginės sienelės tvirtinimas turi būti atliekamas tokiu būdų, kad nebūtų pažeista pastato fasado apdaila. Apsauginės sienelės dizainas ir koloritas turi sutapti su paštomato, kad būtų užtikrinamas tinkamas estetinis vaizdas.
1.7. nuomininkas užtikrina, kad įrengiant bei eksploatuojant paštomatų įrenginius būtų laikomasi visų saugos reikalavimų;
1.8. nuomininkas įrangos prijungimą prie elektros tinklų atlieka pagal AB ,,LTG Infa"  išduotas prisijungimo sąlygas.
1.9. nuomininkas gali nuomotis dvi lokacijas A ir B, ir pastatyti vieną paštomatą, taip pat yra galimybė abejose lokacijose statyti du atskirus paštomatus palikus tarp jų 50 cm tarpą. Jei nuomininkas nori statyti tik vieną paštomatą, jis gali pasirinkti kurią nors vieną lokaciją A arba B.
1.10. Vieno paštomato užimamas plotas negali būti didesnis nei 2,5 m2.
2. Pradinis nuompinigių dydis už 1 m2 – 220,00 EUR be PVM.
3. Objektai gali būti apžiūrėti iki 2020 m. spalio 2 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.  pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Greta Bertašiūtė (mob. +370 68207133; el. paštas: [email protected]).
4. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-646). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
5. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
6. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. Aukcionas bus vykdomas dėl kiekvienos objekto lokacijos A ir B atskirai.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. paraišką (priedas Nr.2) dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;
9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, norimo išsinuomoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupei (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
12. AB ,,LTG Infra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
13. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2020 m. spalio 8 d.  8 val. iki 2020 m. spalio 9 d.  14 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 001B kab.
Ant voko nurodyti:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
2020 m. spalio  13 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-646.

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas), aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
14. Aukcionas įvyks 2020 m. spalio 13 d. 13.00 val., adresu: AB „LTG Infra" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
15. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Klientų sutarčių grupės atstovę Greta Bertašiūtę, mob.+370 68207133; el. paštas: [email protected]
Susiję dokumentai:
 Priedas Nr.1
 Priedas Nr.2
 Priedas Nr.3
 Priedas Nr.4 (Paraiškos forma)