Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

Aukciono būdu išnuomojami nekilnojamojo turto objektai (patalpos, aikštelės), esantys Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos regionuose

Paskelbimo data ir laikas: 2020-04-28 16:08
Skelbimo pavadinimas: Aukciono būdu išnuomojami nekilnojamojo turto objektai (patalpos, aikštelės), esantys Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos regionuose
Skelbimo tekstas:


AB „LIETUVOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ NUOMOS AUKCIONĄ
 
1. Nuomojami objektai – nekilnojamojo turto objektai (patalpos, aikštelės), esantys Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos regionuose (priedas Nr. 1).
2. Aukciono sąlygos:
2.1. dėl nuomojamo turto specifinio statuso (taikoma objektui Vilniaus m., Geležinkelio g. 2A, Sandėlis, unikalus Nr. 1394-0000-1121), šis turtas galės būti išnuomotas tik subjektui,  patenkančiam į Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1-3 prieduose nustatytą nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą;
2.2. turtas išnuomojamas administracinei, paslaugų veiklai susijusiai su geležinkelių transporto veikla;
2.3. nuomos terminas – 1 (vieneri) metai;
2.4. nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas pagal atskirą susitarimą su nuomotoju. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos.
2.5. nekilnojamojo turto objektai išnuomojami dalimis, nurodytomis priede Nr. 1 ir mažesniais plotais neskaidomi;
2.6. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.
3. Pradinis objektų nuompinigių dydis pateikiamas priede Nr. 1. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.
4. Objektai gali būti apžiūrėti iki š. m. gegužės 5 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingais AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" darbuotojais: Vilniaus regione - Klientų sutarčių grupės vadybininkas tel. +370 65018607, Kauno regione - Klientų sutarčių grupės vyriausioji vadybininkė tel. +370 61637695, Šiaulių regione - Klientų sutarčių grupės vadybininkas tel. +370 68200805, Klaipėdos regione - Klientų sutarčių grupės vadybininkė tel. +370 61633942.
5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-627). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
6. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas.
9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"  bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
12. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2020 m. gegužės 6 d. 8 val. iki 2020 m. gegužės 8 d. 13 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 001B kab.
Ant voko nurodyti:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
2020 m. gegužės 12 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-627
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
13. Aukcionas įvyks 2020 m. gegužės 12 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
14. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" atstovą – Klientų sutarčių grupės vadybininkas tel. +370 68200805;
 
Susiję dokumentai:
 Aukciono būdu išnuomojamo turto sąrašas