Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

AB "LTG Infra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną Nr. VGIN-738

Paskelbimo data ir laikas: 2021-10-07 07:36
Skelbimo pavadinimas: Nuomojami objektai: 20 kv. m ploto b4 ir 230 kv. m ploto b1 aikštelės, esančios Iešmininkų g. 25, Vilniaus m. (unik. nr. 4400-2042-6944), taip pat 370,26 kv. m ploto garažai (žym. plane 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-13, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21) , esantys Iešmininkų g. 23A, Vilniaus m. (unik. nr. 1089-0000-7059).
Skelbimo tekstas:
1.Aukciono sąlygos: 
1.1.nuomos terminas –  3 (treji) metai su galimybe terminą pratęsti, tačiau ne ilgesniam nei 20 metų bendram nuomos terminui;
1.2.turtas išnuomojamas – garažų, sandėliavimo veiklai, susijusiai su geležinkelių transporto veikla;
1.3.nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
1.4.elektros įrenginių garažų patalpose leistina galia yra iki 8 kW. Apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar leistinos elektros galios didinimas iki 10kW galimas tik atlikus papildomą tinklo rekonstrukciją nuomininko lėšomis, pagal AB"LTG Infra" išduotas prisijungimo sąlygas. Nuomininkas savo lėšomis turi įrengti nuomojamoms patalpoms 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-13, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21 atskirus elektros skaitiklius, pagal kuriuos bus apskaitomas elektros suvartojimas. 
1.5.nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, šildymą, komunalinių atliekų tvarkymą, NT techninės priežiūros paslaugas (inžinierinių tinklų/sistemų priežiūra ir remontas: kondicionavimo, vėdinimo, šildymo, kanalizacijos, katilinės ir t.t.).
1.6.nuomininkas, laimėjęs aukcioną, objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų.
1.7.nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.
2.Pradinis 1 kv. m. nuompinigių dydis per mėnesį: 
•Aikštelės  -  0,08 EUR/1 kv. m
•Garažų patalpos – 2,00 EUR/1 kv. m
3.Nuompinigių dydis yra perskaičiuojamas pasibaigus kalendoriniams metams, atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą pasibaigusių kalendorinių metų vidutinį metinį Lietuvos vartotojų kainų indeksą.
3.1.nuompinigių dydžio didinimo intervalas aukciono metu – 0,10 Eur be PVM.
4.Objektas gali būti apžiūrėti iki š. m. spalio 13 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju Greta Bertašiūte (mob. +370 68207133; el. paštas: [email protected]).
5.Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-738). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM. 
6.Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7.Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. 
7. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
7.1.paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
7.2.įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
7.3.fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos 
registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); 
7.4.finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas.
8.Sąlygų 7 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
9.Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos 
sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
10.AB „LTG Infra"  bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
11.Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos 2021 m. nuo spalio 14 d. 8:00 val. iki spalio 15 d.  14 val. adresu: adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
 
Ant voko nurodyti:
 
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
2021 m. spalio 19 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-738
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
 
12.Aukcionas įvyks spalio 19 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.
13.Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis mob. +370 665 66015.
14.Tipinė nuomos sutarties forma patalpinta: https://www.litrail.lt/nekilnojamo-turto-nuoma 
 
PRIDEDAMA: 
1.Priedas Nr. 1_Objektų planas, 2 lapai;  
Susiję dokumentai:
 Priedas Nr. 1