Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

AB „LTG INFRA“ SKELBIA ŽEMĖS SKLYPO DALIES NUOMOS AUKCIONĄ NR. VGIZN-5

Paskelbimo data ir laikas: 2022-05-03 15:18
Skelbimo pavadinimas: AB „LTG INFRA" SKELBIA ŽEMĖS SKLYPO DALIES NUOMOS AUKCIONĄ NR. VGIZN-5
Skelbimo tekstas:
1. Nuomojamas objektas:
0,5157 ha ploto valstybinės žemės sklypo dalį, esančią 9,4901 ha žemės sklype Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Rimkų k., Šilutės g. 39 (kadastro Nr. 5544/8001:4 Lėbartų k.v., unikalus Nr. 4400-3603-4672).
Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis - kita, naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Informacija apie teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir apie nustatytus servitutus pateikiama pridedamame Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše.
2. Aukciono sąlygos:
2.1. Sklypo dalies nuomos terminas devyni metai, nuo nuomos sutarties sudarymo, su galimybe nuomos sutartį pratęsti sekančiam laikotarpiui, kaip nustatyta LR geležinkelių transporto kodekse.
2.2. Nuomininkas žemės sklypo dalį privalo naudoti pagal nustatytą žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį ir žemės naudojimo būdą. Nuomininkas neturi teisės inicijuoti žemės sklypo dalies atidalijimo, žemės naudojimo paskirties ar būdo keitimo. Dėl naujų statinių, įskaitant susisiekimo komunikacijas, ir įrenginių statybos žemės sklypo dalyje sprendžiama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Nuomininkui draudžiama išnuomotos žemės sklypo dalies subnuoma, nuomininkui žinoma, kad jis negali išnuomotos žemės dalies nuomos teisės perleisti kitiems asmenims, jos įkeisti ar kitaip suvaržyti, negali ja laiduoti, garantuoti ar kitu būdu užtikrinti savo ir kitų asmenų prievolių įvykdymo. Nuomininkas privalo naudotis žemės sklypo dalimi taip, kad nebūtų pažeistos nuomotojo, greta esančių objektų naudotojų teisės ir teisėti interesai bei nevykdyti veiklos, dėl kurios gali kilti administracinė ar baudžiamoji atsakomybė. Nuomininkas įsipareigoja pasibaigus nuomos terminui vykdyti GTK 231 straipsnio 6 dalyje nurodytas žemės nuomos sąlygas.      
2.3. Pradinis žemės sklypo dalies nuomos mokesčio dydis 576 Eur per metus be PVM už nuomojamo sklypo dalį. Nuompinigiai apmokestinami PVM įstatyme nustatyta tvarka. Žemės nuomos mokestis mokamas kartą per metus. Žemės sklypo dalies metinis nuomos mokesčio dydis nustatytas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 1999 m. vasario 24 d. nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos" nustatyta tvarka
2.4. Nuomos mokesčio didinimo intervalas, vykstant aukcionui – 10 Eur.
2.5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas vienerių metų pradinis nuomos mokesčio dydžio įnašas į a. s. LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodant – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos aukcionui VGIZN-5. Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
2.6. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės
2013-09-17 nutarimą Nr. 846 (LR Vyriausybės 2019-04-24 nutarimo Nr. 412 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių užimamos valstybinės žemės nuomos.
2.7. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas, ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos dokumentų registravimo dienos, komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
a. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas objekto nuompinigių dydis;
b. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
c. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, jį gauna pati be atskiro prašymo pateikti trūkstamus dokumentus (ši išimtis taikoma juridinių asmenų atveju), laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;
d. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, nustato, kad pradinis įnašas gautas, laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas.
2.8. Aukciono sąlygų 2.7. punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir AB „LTG Infra" registracijos adresas, norimo išsinuomoti objekto pavadinimas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
2.9. Aukciono laimėtojui neatvykus pasirašyti protokolo, aukcionas bus laikomas neįvykusiu, minėtas asmuo bus išbrauktas iš pažymos apie žemės nuomos aukciono dalyvius, o pradinis įnašas jam nebus grąžinamas.
2.10. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „LTG Infra" grupės įmonėms (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
2.11. AB „LTG Infra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
2.12. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2022 m. gegužės 3 d. 16.00 val. iki 2022 m. gegužės 10 d. 14.00 val. adresu Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, ant voko nurodžius:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų
užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,
Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius
2022 m. gegužės 10 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros
objekto nuomos  aukcionui VGIZN-5
(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą),
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

2.13. Aukcionas įvyks 2022 m. gegužės 10 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.
2.14. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Nekilnojamojo turto administravimo grupės atstovą (tel. +370 613 16153, el.p. [email protected]).
Susiję dokumentai:
 NTR Išrašas
 Planas nuomai