Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

AB „LTG Infra“ skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-659

Paskelbimo data ir laikas: 2020-12-14 15:46
Skelbimo pavadinimas: AB „LTG Infra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-659
Skelbimo tekstas:
1. Nuomojami objektai – nekilnojamojo turto objektai, esantys Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos regionuose (priedas Nr. 1).
2. Aukciono sąlygos: 
2.1. nuomos terminas:  objektų esančių adresu Mindaugo g. 12, Vilnius – 1 (vieni) metai, o kitiems objektams nuomos terminas – 3 (trys) metai; 
2.2. dėl nuomojamo turto specifinio statuso (taikoma daliai objektų pagal 2018 m. birželio 6 d.  LRV nutarimą Nr. 558 „Konkrečių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašas"), turtas galės būti išnuomotas tik subjektui, patenkančiam į Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1-3 prieduose nustatytą nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašą;
2.3. turtas išnuomojamas administracinei, garažų, gamybinei, sandėliavimo, paslaugų veiklai;
2.4. nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
2.5. informacija apie elektros įrenginių nuomojamose patalpose leistiną galią suteikiama: Vilniaus regione - tel. +370 68207133, Kauno regione - tel. +370 61637695, Šiaulių regione - tel. +370 68200805, Klaipėdos regione - tel. +370 68287595;
2.6. elektros apskaitos prietaisų įrengimas ir/ar leistinos elektros galios didinimas galimas tik atlikus papildomą tinklo rekonstrukciją nuomininko lėšomis, pagal AB "LTG Infra" išduotas prisijungimo sąlygas;
2.7. nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos;
2.8. nekilnojamojo turto objektai išnuomojami pilna apimtimi, kaip pateikta priede Nr. 1 ir mažesniais plotais neskaidomi;
2.9. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima;
3. Pradinis objektų nuompinigių dydis pateikiamas priede Nr. 1. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį. 
4. Objektai gali būti apžiūrėti iki š. m. gruodžio 21 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingais darbuotojais: Vilniaus regione - tel. +370 68207133, Kauno regione - tel. +370 61637695, Šiaulių regione - tel. +370 68200805, Klaipėdos regione - tel. +370 68287595;
5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „LTG Infra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-659). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
6. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas, lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo. 
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); 
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas.
9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. AB „LTG Infra"  bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
12. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2020 m. gruodžio 22 d. 8.00 val. iki 2020 m. gruodžio 23 d. 14.00 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 001B kab. 
 
Ant voko nurodyti:
 
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų ir jų užimamos valstybinės žemės nuomos nuolatinei komisijai,
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
2020 m. gruodžio 29 d. 14.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-659.
nurodomas norimas išsinuomoti objektai pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas)
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
 
Aukcionas įvyks 2020 m. gruodžio 29 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu, iš anksto informavus pasiūlymus pateikusius dalyvius.
13. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis mob. +370 68200805.
Susiję dokumentai:
 1 priedas