Nekilnojamo turto nuoma

« Atgal

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ SKELBIA VIEŠĄ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS KONKURSĄ NR. TASN-088

Paskelbimo data ir laikas: 2021-11-24 14:16
Skelbimo pavadinimas: AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠĄ NEKILNOJAMOJO TURTO NUOMOS KONKURSĄ NR. TASN-088
Skelbimo tekstas:
 1. Nuomojamas objektas:
  1. 300 kv. m sandėlis, esantis Palemono 82, Kaunas (unik. Nr. 1998-5005-3013; žym. plane – 1F1p).

Naudojimo sąlygos:

 • objektas išnuomojamas sandėliavimo veiklai;
 • nuomos terminas - 1 metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį ir su galimybe sutartį pratęsti sekančiam laikotarpiui;
 • nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties objektams keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;
 • nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas, apsaugos paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai".
 1. Pradinis nuompinigių dydis – 3,40 Eur/ kv. m (be PVM) per mėn. Konkurso PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį.
 2. Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. gruodžio 02 d., darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 15.00 val. pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: (mob.: +370 61402296; el. paštas: [email protected]).
 3. Prieš registruojantis konkurso dalyviu turi būti sumokėtas 2 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT92 7044 0600 0767 4537 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Turto valdymo paslaugų centras; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešas nekilnojamojo turto nuomos konkursas Nr. TASN-088). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 4. Paraiškos dalyvauti konkurse rengiamos pagal priede pateiktas nuomos sąlygas.
 5. AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.
 6. Paraiškos, ant voko nurodžius:

Nekilnojamojo turto nuomos komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2021 m. gruodžio 03 d. 14.00 val. Nekilnojamojo turto nuomos konkursui Nr. TASN-088

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),

teikiamos iki 2021 m. gruodžio 03 d. 12.00 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius. Dėl dokumentų registravimo – tel. (8-687) 37 008.

 1. Komisijos posėdis įvyks 2021 m. gruodžio 03 d. 14.00 val., nuotoliniu būdu.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis mob.: (8-695) 04432 arba el. paštas: [email protected]

300 kv. m sandėlis, esantis Palemono 82, Kaunas, viešo nuomos konkurso Nr. TASN-088 sąlygos

            1.       Pasiūlymų pateikimas:

            1.1.    Pasiūlymai konkursui priimami iki 2021 m. gruodžio 03 d. 12.00 val. Lietuvos Respublikos laiku, konkurso dalyvio voke. Vokas turi būti užklijuotas, užantspauduotas (arba voko klijavimo vietos pažymėtos konkurso dalyvio parašais, jei konkurso dalyvis neturi antspaudo), ant jo turi būti užrašyta "Konkursui Nr. TASN-088" Nekilnojamojo turto nuomos komisijai, Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, dalyvio pavadinimas ir adresas.

            1.2.    AB „Lietuvos geležinkeliai" neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu registruotu laišku grąžinamas dalyviui.

            1.3.    Reikalavimai pasiūlymui:

            1.3.1. Pasiūlymas pateikiamas lietuvių kalba.

            1.3.2. Pasiūlyme turi būti nurodyti: konkurso dalyvio vardas, pavardė (įmonės pavadinimas), asmens kodas (įmonės kodas), adresas, banko sąskaitos rekvizitai, PVM kodas (jei konkurso dalyvis PVM mokėtojas), kontaktiniai telefono bei fakso numeriai, ar jis [ yra/nėra ] asocijuotas (susijęs) pagal galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas su AB „Lietuvos geležinkeliai".

            1.3.3. Pasiūlyme konkurso dalyvis privalo pateikti siūlomą nuomos kainą eurais (be PVM), bei nurodyti, kad sutinka su visomis konkurso sąlygomis. Nuomos konkurse dalyvaujantis dalyvis turi nurodyti kokiai paskirčiai ketina naudoti nekilnojamąjį turtą. Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas. Pasiūlymas turi būti pasirašytas konkurso dalyvio arba jo tinkamai įgalioto atstovo.

            1.4.    Konkurso dalyvis arba dalyviai, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, kartu su pasiūlymu pateikia:

            1.4.1. banko išduotą kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis  į b. s LT92 7044 0600 0767 4537 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Turto valdymo paslaugų centras) sumokėjo pradinę įmoką, lygią paskelbtos pradinės turto nuomos 2 mėnesių kainai. Pradinė konkurso laimėtojo įmoka įskaitoma kaip suma Sutarties įvykdymui užtikrinti. Konkurso dalyviams pateikusiems konkurso sąlygas atitinkančius pasiūlymus ir nelaimėjusiems konkurso, pradinė įmoka grąžinama per 14 darbo dienų po nuomos sutarties su konkurso laimėtoju pasirašymo;

          1.4.2. patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus konkursą, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių;

          1.4.3.   konkurso dalyvį identifikuojančio dokumento kopiją:

          1.4.3.1. fiziniai asmenys pateikia asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopiją, patvirtintą konkurso dalyvio parašu;

          1.4.3.2. juridiniai asmenys pateikia išplėstinį Juridinių asmenų registro išrašą arba elektroninį sertifikuotą registro išrašą (ESI).

          1.4.4.   dalyvių grupė, teikianti bendrą pasiūlymą jungtinės veiklos pagrindu – notariškai patvirtintą jungtinės veiklos sutarties kopiją (jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su AB „Lietuvos geležinkeliai" sudaryti pardavimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje, bei numatyta kuris iš jungtinės sutarties dalyvių įgaliojamas jungtinės veiklos sutarties dalyvių vardu teikti pasiūlymą, o laimėjus konkursą – pasirašyti sutartį, taip pat turi būti numatyta solidarinė visų šios sutarties šalių atsakomybė už prievolių AB „Lietuvos geležinkeliai" nevykdymą nežiūrint jų įnašo į jungtinės veiklos sutartį);

          1.5.      Vokų atplėšimas įvyks 2021 m. gruodžio 03 d. 14.00 val.  nuotoliniu būdu, AB "Lietuvos geležinkeliai" Nekilnojamojo turto nuomos komisijos posėdžio metu (posėdis protokoluojamas). Vokų atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų tinkamai įgalioti atstovai.

          2.    Pasiūlymų nagrinėjimas:

        2.1. AB „Lietuvos geležinkeliai" pasilieka sau teisę nenagrinėti pasiūlymų konkurso dalyvių, kurie nepateikė bent vieno iš šių sąlygų 1.4 punkte išvardytų dokumentų arba konkurso dalyvio pasiūlymas neatitinka šių sąlygų 1.3. punkto reikalavimų ar pateiktas vokas neatitinka šių sąlygų 1.1 punkto  reikalavimų.

        2.2. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvavo nors vienas dalyvis, pateikęs konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus.

         2.3. Konkurso dalyvio pasiūlymas, kuriame siūloma mažesnė nuomos kaina nei skelbta pradinė, laikomas negaliojančiu, pradinė įmoka konkurso dalyviui negrąžinama.

         2.4. Gavus du ar daugiau pasiūlymų konkurso sąlygas atitinkančių pasiūlymų, konkurso laimėtojas nustatomas, atsižvelgiant į siūlomą aukščiausią nuomos kainą. Laimėtoju pripažįstamas dalyvis pasiūlęs didžiausią kainą.

         2.5. Jei konkurso dalyvių pasiūlytos aukščiausios kainos yra vienodos ar skiriasi ne daugiau nei 2 procentais, konkurso laimėtojas iš šių dalyvių nustatomas antrajame konkurso etape - tiesioginių derybų būdu, pradine derybų kaina laikant konkurso pasiūlymo kainą. Tiesioginės derybos vykdomos pagal Bendrovės patvirtintas tiesioginių derybų sąlygas.

          2.6. Konkurso laimėtojui po vokų atplėšimo pareiškusiam apie savo pasiūlymo anuliavimą, atsisakius pasirašyti nuomos sutartį ar pareiškus, kad nesutinka su šiomis konkurso sąlygomis, arba dėl jo kaltės nepasirašius nuomojamo objekto nuomos sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo, AB „Lietuvos geležinkeliai" pasilieka teisę anuliuoti konkurso rezultatus, pradinė konkurso dalyvio įmoka laimėtojui negrąžinama. Šis asmuo 1 metus bus laikomas nepatikimu ir iš jo pasiūlymai dalyvauti kituose AB „Lietuvos geležinkeliai" organizuojamuose nekilnojamojo turto nuomos   konkursuose bus nepriimami 1 metus. Anuliavus konkurso rezultatus skelbiamas naujas konkursas. Neanuliavus konkurso rezultatų, AB „Lietuvos geležinkeliai" turi teisę siūlyti sudaryti nuomos sutartį konkurso sąlygas atitinkantį pasiūlymą pateikusiam dalyviui, pasiūliusiam didžiausią nuomos kainą.

          2.7. Nustačius, kad konkurso dalyvis pateikė melagingus duomenis šių sąlygų 1.4.2 p. nurodytame dokumente, AB „Lietuvos geležinkeliai" turi teisę nutraukti konkurso procedūras, anuliuoti konkurso rezultatus, jei jie buvo suvesti ar vienašališkai nutraukti sutartį, jei ji buvo sudaryta. Tokiu atveju konkurso dalyviui, pateikusiam melagingus duomenis, negrąžinama pradinė įmoka ir nekompensuojami jokie nuostoliai.

          3.    Kitos sąlygos:

         3.1. AB „Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti konkurso procedūras, jei atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant konkursą. Konkurso dalyviams pradinis įnašas grąžinamas per 14 darbo dienų nuo sprendimo nutraukti konkurso procedūras priėmimo dienos.

          3.2.   Sutartis pasirašoma pagal Bendrovėje patvirtintų standartinių sutarčių formose nurodytas sąlygas (derybos dėl šių sąlygų negalimos).

          3.3.   Naudojimo sąlygos: veiklai, suderintai su Turto valdymo paslaugų Terminalų valdymo skyriumi iki paraiškos dalyvauti konkurse pateikimo. Nuomininkas papildomai apmoka už komunalines ir kitas papildomas paslaugas.