Lietuvos geležinkelių inžinierių sąjunga (LGIS)

  1. Lietuvos geležinkelių inžinierių sąjunga (LGIS) yra asociacija – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo – savanoriškumo principu jungianti ankščiau Lietuvos geležinkelių transporto sektoriuje dirbusius ir pastaruoju metu dirbančius inžinierinį išsilavinimą turinčius fizinius asmenis, taip pat Lietuvos mokymo ir mokslo įstaigose, kurios įgyvendina su geležinkelių transportu susijusias studijų programas, dirbusius bei pastaruoju metu dirbančius asmenis.
  2. LGIS savo veikloje vadovaujasi norminiais teisės aktais ir savo veiklą grindžia asociacijos įstatais.
  3. LGIS veikla finansuojama iš bendrovės lėšų atsižvelgiant į finansines galimybes, taip pat kitų rėmėjų lėšomis.
  4. LGIS atstovauja ankščiau Lietuvos geležinkelių transporto sektoriuje dirbusiems ir pastaruoju metu dirbantiems inžinierinį išsilavinimą turintiems veiksniems fiziniams asmenims, taip pat Lietuvos mokymo ir mokslo įstaigose, kurios įgyvendina su geležinkelių transportu susijusias studijų programas, dirbusiems ir pastaruoju metu dirbantiems asmenims.
  5. LGIS valdymo organai yra suvažiavimas, valdyba ir prezidentas. LGIS veiklą organizuoja ir ją vykdo LGIS valdyba. Sąjungai atstovauja LGIS prezidentas, kuris taip pat yra valdybos pirmininkas, arba jo įgaliotas pavaduotojas (viceprezidentas). LGIS veiklą prižiūri LGIS revizijos komisija ir LGIS Garbės teismas.
  6. LGIS siekdama savo tikslų rengia bendrovės inžinierių konferencijas, suvažiavimus, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, konsultuoja aktualiais geležinkelių transporto klausimais, organizuoja išvykas ir dalyvauja parodose, mugėse, kituose renginiuose, verslo kelionėse ir ekskursijose, prisideda įgyvendinant įvairias verslo misijas, bendradarbiaudama su Lietuvos ir užsienio organizacijomis bei institucijomis sprendžia aktualius geležinkelių transporto klausimus. Aktyviai propaguoja geležinkelių transporto inžinerijos profesiją, skatina jaunimą ją pasirinkti.
  7. Vykdydama savo veiklą sąjunga skatina narių siekį gilinti profesines žinias ir kelti kvalifikaciją, teikia bendrovės generaliniam direktoriui pasiūlymus dėl bendrovės inžinierių kvalifikacijos kėlimo būdų ir jų realizavimo, šių darbuotojų paskatinimo, taip pat dėl bendrovės lėšų skyrimo sąjungos organizuojamiems renginiams ar jos remiamiems projektams, susijusiems su kvalifikacijos kėlimu, mokymais, parodomis ir kitais LGIS renginiais Lietuvoje ir užsienyje, įgyvendinti. LGIS taip pat bendradarbiauja su visais bendrovės struktūriniais padaliniais, kitomis regioninėmis ir šakinėmis asociacijomis, Lietuvos ir užsienio organizacijomis bei institucijomis.  
  8. LGIS gali dalyvauti inžinierių sąjungų veikloje ir turėti kitas teises bei pareigas, jei jos neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir bendrovės interesams.

 

 

Atnaujinta 2016-03-02