Valstybė, visuomenė ir kitos šalys iš verslo tikisi skaidrios, etiškos ir sąžiningos veiklos, duodančios geriausius rezultatus. AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupė (toliau – LTG įmonių grupė), norėdama pateisinti šių šalių lūkesčius, savo veikloje laikosi nulinės tolerancijos principo ir diegia tikslingų atsparumo korupcijai priemonių sistemą.

LTG įmonių grupės įgyvendinamas korupcijos prevencijos modelis remiasi tarptautinio standarto ISO 37001:2016 „Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės" principais. Korupcijos prevencijos priemonės vykdomos laikantis teisės aktų reikalavimų, atsižvelgiant į vyraujančią nacionalinę ir tarptautinę praktiką, įvertinus su korupcija sietinas rizikas. LTG įmonių grupės atsparumo korupcijai politika – tai pagrindinis grupės korupcijos prevencijos veiklos dokumentas, apibrėžiantis atsparumo korupcijai užtikrinimo modelį bei nustatantis priemones, kurios veikloje turi būti įgyvendinamos siekiant skaidrumo ir sąžiningumo.

LTG įmonių grupės atsparumo korupcijai sistema pagrįsta vadovų lyderyste. Vadovams keliamas reikalavimas savo elgesiu rodyti tinkamą pavyzdį, veikti išimtinai LTG įmonių grupėms interesų naudai ir užtikrinti, kad jų atsakomybės ribose veikla būtų vykdoma tinkamai ir skaidriai. Visi grupės darbuotojai atsako už korupcijos prevencijos reikalavimų, kurie susiję su jų pareigomis, supratimą, vykdymą ir taikymą.

Teisės aktai

Korupcijos prevencijos veiklą LTG įmonių grupėje reglamentuoja šie vidaus teisės aktai:

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Kasmet LTG įmonių grupėje atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Jis svarbus tuo, kad padeda įvertinti didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, identifikuoti tam tikrose veiklose kylančias rizikas ir numatyti konkrečias priemones ir būdus rizikoms valdyti ir šalinti. Veiklos sritys, kuriose numatoma atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, identifikuojamos dviem pagrindiniais būdais: LR susisiekimo ministerijos pavedimu, atsižvelgiant į šalies socialinius, teisinius ir kt. ypatumus ir pačiai įmonių grupei identifikavus tokią sritį, kurioje galimi korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

LTG įmonių grupėje kasmet įvertinamos įvairios LTG įmonių grupės veiklos, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizuojami LTG įmonių grupės priimti teisės aktai, kita dokumentacija, sprendimai, veikiantys procesai, įgyvendinamos priemonės. Jų pagrindu įvertinama: 

 • ar pasirinktose veiklos srityse antikorupciniu aspektu yra laikomasi teisės aktų ar sutarčių, turinčių įtakos LTG įmonių grupės veiklai, nuostatų ir ar priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui;
 • ar juose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra aiški ir skaidri, t. y. ar juose įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, aiškūs kriterijai, sprendimo priėmimo terminai, sprendimus priimantys subjektai, aiškiai apibrėžti jų įgaliojimai, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos, nustatyta sprendimų apskundimo tvarka ir kt., ar ši nustatyta tvarka pakankamai reglamentuota ir nesudaro dviprasmybių atsakingiems darbuotojams veikti savo nuožiūra arba atlikti perteklinius veiksmus; 
 • ar yra įtvirtinti LTG įmonių grupės vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo pagrindai, ar veiksmingai funkcionuoja vidaus kontrolės sistema.

2017 – 2020 metais LTG įmonių grupėje buvo parengtos 7 korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados šešiose LTG įmonių veiklos srityse: 

 • Viešųjų pirkimų organizavimo srityje;
 • Valdomų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augančių želdinių inventorizacijos ir apskaitymo, būklės stebėsenos srityje; 
 • Sutarčių, sudarytų informacinių sistemų/technologijų srityje, vykdymo kontrolės užtikrinimo srityje; 
 • Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir interesų konflikto valdymo srityje;
 • Esminės viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo funkcijų atlikimo srityje;
 • Turto naudojimo ir disponavimo juo srityje.

Šių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymų pagrindu siekiant didinti veiklos skaidrumą, buvo identifikuoti atskirų veikos sričių korupcijos rizikos veiksniai ir numatytos priemonės, būdai, terminai ir atsakingi padaliniai šioms rizikoms valdyti/minimizuoti.

Vadovaujantis ISO standarto nuostatomis, LTG įmonių grupėje sudarytas Korupcijos rizikų registras. Jame identifikuotos 4 esminės korupcijos rizikos, o būtent: 

 • Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų nevykdymas.
 • Nevykdomi LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimai.
 • Netinkamas viešosios geležinkelio infrastruktūros pajėgumų paskyrimas.
 • Galimi neskaidrūs viešieji pirkimai.

Korupcijos rizikoms analizuoti LTG įmonių grupėje sudaryta Darbo grupė, kurią sudaro skirtingų padalinių atstovai. Darbo grupė periodiškai atliks identifikuotų korupcijos rizikų vertinimą.

Pasitikėjimo linija

Apie LTG įmonių grupėje daromą, padarytą ar planuojamą daryti nusikalstamą veiką, darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus ar neveikimą, piktnaudžiavimą pareigomis ar kitus veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių galima pranešti, pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių bendrovėje teikti įdiegtais pranešimo kanalais:

 • Pasitikėjimo telefonu Nr. +37052693600;
 • el. paštu [email protected];
 • tiesiogiai Verslo saugos skyriaus darbuotojams telefono numeriais +37067089080, +37061486974 ir +37069756505;
 • arba užpildę formą.

Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu [email protected] arba palikti pranešimą interneto svetainėje www.stt.lt.

Pasitikėjimo linija gautus pranešimus nagrinėja AB „Lietuvos geležinkeliai" Saugos ir rizikų valdymo departamento paskirti darbuotojai. Pranešimai yra išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.

Pranešimą kiekvienas asmuo gali teikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei bus nurodyti kontaktiniai duomenys ir tai, kad asmuo nori būti informuotas apie tyrimo rezultatus, pranešėjas nustatyta tvarka bus informuojamas apie nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

LTG įmonių grupė užtikrina pranešėjo ir jo teiktų duomenų konfidencialumą, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.