LG įmonių grupėje laikomasi nulinės tolerancijos korupcijai principo, reiškiančio, kad grupėje netoleruojama bet kokios formos korupcija. Grupė siekia sukurti ir įdiegti tokią atsparumo korupcijai priemonių ir procesų sistemą, kuri leistų užtikrinti, kad veikla būtų vykdoma skaidriai ir sąžiningai. LG įmonių grupės atsparumo korupcijai veiklos modelis sukurtas vadovaujantis Tarptautinio standarto ISO 37001:2016 Antikorupcinės vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės" principais.

Korupcijos prevencijos priemonės grupėje įgyvendinamos vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, LR susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planais, grupės Atsparumo korupcijai politika, korupcijos prevencijos priemonių planais ir kitais vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

LG įmonių grupė įgyvendinamos šias korupcijos prevencijos priemonės:

 1. užtikrinamas viešųjų ir privačių interesų deklaravimas ir interesų konfliktų valdymas:
 1. darbuotojai, kurių einamos pareigos ar atliekamos funkcijos patenka į Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reguliavimą, deklaruoja interesus pateikdami privačių interesų deklaraciją VMI prie LR finansų ministerijos Elektroninio deklaravimo sistemoje. Grupėje sudaromas tokių asmenų pareigybių ir/ar vykdomų funkcijų sąrašas;
 2. darbuotojai, kuriems skirta kompiuterizuota darbo vieta LG įmonių grupėje ir kurie nepatenka į prieš tai nurodytą kategoriją, privačius interesus deklaruoja darbuotojų savitarnos modulyje „Manolitrail";
 3. grupės darbuotojai privalo nusišalinti nuo sprendimų, kurie gali sukelti interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų.
 1. nustatomi darbuotojų elgesio reikalavimai teikiant ir gaunant dovanas;
 2. atliekama veiklos partnerių, su kuriais planuojama bendradarbiauti, reputacijos ir mokumo patikra;
 3. kiekvienais metais atliekama LG įmonių veiklos sričių, kurios gali būti sietinos su korupcijos rizikomis, analizė ir vertinimas;
 4. Korupcijos prevencijos įstatymo ir Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka tikrinamas asmenų, siekiančių ar einančių pareigas, patikimumas;
 5. tiriami atvejai, galintys turėti sukčiavimo, korupcinio ar kito pobūdžio nusikalstamos veikos požymių;
 6. yra galimybė Pasitikėjimo linija pranešti apie korupcinio pobūdžio pažeidimus.

Siekiant skaidresnės veiklos, didesnio darbuotojų sąmoningumo, antikorupcinės vadybos sistema tobulinama ir kitomis korupcijos prevencijos priemonėmis: LG įmonių grupėje didelis dėmesys skiriamas sistemingam darbuotojų ugdymui aktualiomis korupcijos prevencijos temomis, tyrimų ir apklausų atlikimui, bendradarbiavimui su STT ir kitomis institucijomis.

Antikorupciniai teisės aktai, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Korupcijos prevencijos veikla LG įmonių grupėje apibrėžiama šiais vidaus teisės aktais:

 1. Atsparumo korupcijai politika;
 2. Darbuotojų etikos kodeksas;
 3. Darbo tvarkos taisyklės;
 4. Atsparumo korupcijai priemonių įgyvendinimo 2020-2021 m. įgyvendinimo planas;
 5. Antikorupcinės vadybos sistemos vadovas;
 6. LG įmonių grupės darbuotojų privačių interesų deklaravimo ir deklaravimo vykdymo kontrolės taisyklės, kuriame pateiktas LG įmonių grupės pareigų arba funkcijų, kurias vykdantiems asmenims privaloma deklaruoti privačius interesus, sąrašas);
 7. Privačių interesų deklaravimo pagal LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą proceso standartas ir Privačių interesų deklaravimo proceso standartas;
 8. Asmenų, siekiančių eiti pareigas, patikimumo tikrinimo ir Darbuotojų patikimumo tikrinimo proceso aprašais;
 9. Juridinių asmenų rizikingumo vertinimo proceso standartas;
 10. Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo proceso standartas.

Kiekvienais metais LG įmonių grupėje atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas surašant motyvuotą išvadą.

2017 m. teikta išvada dėl viešųjų pirkimų organizavimo;

2018 m. teikta išvada dėl geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų želdinių priežiūros darbų organizavimo ir vykdymo.

2019 m. teiktos išvados dėl sutarčių, sudarytų informacinių sistemų/technologijų srityje, vykdymo kontrolės užtikrinimo ir valdomų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje augančių želdinių inventorizacijos ir apskaitymo, būklės stebėsenos.

Pasitikėjimo linija

Apie LG įmonių grupėje daromą, padarytą ar planuojamą daryti nusikalstamą veiką, darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus ar neveikimą, piktnaudžiavimą pareigomis ar kitus veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių galima pranešti, pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių bendrovėje teikti įdiegtais pranešimo kanalais:

 1. Pasitikėjimo telefonu Nr. +37052693600;
 2. el. paštu [email protected];
 3. tiesiogiai Verslo saugos skyriaus darbuotojams telefono numeriais +37067089080, +37061486974 ir +37069756505;
 4. arba užpildę formą.

Informaciją apie pastebėtus korupcinius atvejus galima teikti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu [email protected] arba palikti pranešimą interneto svetainėje www.stt.lt.

Pranešimus nagrinėja Saugos ir rizikų valdymo departamento Verslo saugos skyriaus paskirti darbuotojai. Pranešimai yra išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.

Pranešimą kiekvienas asmuo gali teikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei bus nurodyti kontaktiniai duomenys ir tai, kad asmuo nori būti informuotas apie tyrimo rezultatus, pranešėjas nustatyta tvarka bus informuojamas apie nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

LG įmonių grupė užtikrina pranešėjo ir jo teiktų duomenų konfidencialumą, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.