KANDIDATŲ Į LAISVAS AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" GRUPĖS ĮMONIŲ DARBO VIETAS

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 5 d.


Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai" (toliau – AB „Lietuvos geležinkeliai" arba LTG) grupės įmonės saugo informaciją apie Jus, tvarkydamos duomenis vadovaujasi Europos Sąjungos bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR) ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šiame Kandidatų į laisvas AB „Lietuvos geležinkeliai" grupės įmonių darbo vietas privatumo pranešime (toliau – Kandidatų privatumo pranešimas) pateikiama išsami informaciją apie tai.

1.  Šiame Kandidatų privatumo pranešime pateikiame atsakymus į svarbiausius klausimus – kaip renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Prašome atidžiai susipažinti su šia svarbia informacija.

2.  Jums kandidatuojant į AB „Lietuvos geležinkeliai" siūlomas laisvas darbo vietas, už Jūsų pateiktos  informacijos apsaugą kaip duomenų valdytoja yra atsakinga AB „Lietuvos geležinkeliai", kandidatuojant į kitų AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės įmonių siūlomas laisvas darbo vietas – ta įmonė, į kurios siūlomą laisvą darbo vietą kandidatuojate, ir AB „Lietuvos geležinkeliai" (atsakinga už įdarbinimo proceso organizavimą). Duomenų valdytojų kontaktiniai duomenys pateikiami šio Kandidatų privatumo pranešimo 9 punkte.

 

 

Kodėl renkame informaciją apie Jus?

Kada Jums tai aktualu?

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Kodėl turime teisę rinkti Jūsų pateiktą informaciją?

Kiek laiko naudojame ar saugome informaciją apie Jus?

3.1.

Atliekame darbuotojų atrankas, organizuojame įdarbinimo procesą, teikiame duomenis kitoms LTG įmonių grupės įmonėms

 

Kai kandidatuojate į laisvą darbo vietą LTG įmonių grupėje

Vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas
ir (ar) telefono numeris, Jūsų CV ir jame esanti informacija apie darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, taip pat kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, Jūsų esamų ar buvusių darbdavių, kitų asmenų rekomendacijos

Turime Jūsų sutikimą

(BDAR 6 str.
1 d. a p.)

 

Pasibaigus atrankai 3 mėnesius

 

arba

 

3 metus (jeigu duosite sutikimą dalyvauti atrankose ateityje)

 

3.2.

Atliekame darbuotojų atrankas, organizuojame įdarbinimo procesą, teikiame duomenis kitoms LTG įmonių grupės įmonėms

Kai kandidatuojate
į laisvą darbo vietą LTG įmonių grupėje
ir sutinkate atsakyti
į klausimus apie LTG organizuojamas  atrankas

Elektroninio pašto adresas

Turime Jūsų sutikimą

(BDAR 6 str.
1 d. a p.)

6 mėnesius

3.3.

Siekiame patikrinti asmenų patikimumą ir tinkamumą siekiamoms pareigoms

Kai kandidatuojate į tokią pareigybę, kuriai keliami teisės aktuose nustatyti reikalavimai ir dėl to būtina patikrinti, ar juos atitinkate, kad galėtumėte eiti pareigas arba atlikti darbus

Vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, pareigos, į kurias pretenduojate, sutikimas dėl asmens patikimumo patikrinimo, sutikimo dėl asmens patikimumo patikrinimo pateikimo ir (ar) atšaukimo data, parašas, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str.
2 d. nurodyti duomenys, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str.
2 d. nurodyti duomenys

Sudarome su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.),

privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.)

Darbo sutarties galiojimo laikotarpiu

3.4.

Rengiame Jums įdarbinti reikalingus dokumentus

Kai pasibaigus atrankai pasirenkame Jūsų kandidatūrą

Vardas, pavardė, asmens tapatybės dokumento kopija, gyvenamosios vietos adresas, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopija, vaiko (-ų) gimimą, įvaikinimą, globą liudijančių dokumentų išrašai ar kitų dokumentų kopijos (sisteminio įrašo kopijos ir pan.), dokumentų, pagrindžiančių, kad
vaiką (-us) asmuo augina vienas, kopijos

Sudarome su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.)

 

 

Darbo sutarties galiojimo laikotarpiu

Elektroninė dokumentinė nuotrauka (naudojama darbuotojų įeigos kontrolei)

Turime teisėtą interesą užtikrinti saugą LG įmonių grupėje
(BDAR 6 str. 1 d. f p.)

Dokumentų, patvirtinančių darbingumo (neįgalumo) lygį, darbo apribojimus (pažymos apie nėštumą ir kt.), vaiko neįgalumą ar artimo šeimos nario slaugą (priežiūrą), kopijos, medicininė knygelė ar pažyma ir joje esanti informacija                       

Sudarome su Jumis sutartį (BDAR 6 str. 1 d. a p.), privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p., 9 str. 2 d. b p., Darbo kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas)

 

Jeigu pasibaigus atrankai Jūsų kandidatūros nepasirinksime ir darbo sutarties su Jumis nesudarysime, Jūsų asmens duomenis, kurie gali būti vertinami ateityje per kitas LTG atrankas, tvarkysime saugodami LTG duomenų bazėje tik gavę Jūsų sutikimą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad turite teisę nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju Jūs negalėsite dalyvauti atrankoje į laisvą darbo vietą LTG įmonių grupėje.

4. Didžiąją dalį informacijos pateikiate Jūs pats, tačiau dalį informacijos galime gauti iš:

4.1.  įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių įmonių;

4.2.  karjeros socialinių tinklų (pvz., „LinkedIn");

4.3.  esamų ar buvusių darbdavių, kitų Jus rekomendavusių asmenų (į buvusį darbdavį galime kreiptis prieš tai Jus informavę, o į esamą – tik su Jūsų sutikimu);

4.4.  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir kitų valstybės institucijų.

5. Su Jumis susijusią informaciją perduodame toliau išvardytiems subjektams, tik kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus, taip pat dėl 3 punkte išvardytų priežasčių:

5.1.  LTG įmonių grupės įmonėms (jei šios įmonės ieškos darbuotojų, atitinkančių Jūsų kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus, Jūsų duomenis perduodame, tik gavę atskirą Jūsų sutikimą);

5.2.  teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;

5.3.  tretiesiems asmenims, kurie laikydamiesi LTG nurodymų teikia su kandidatų atranka, jų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas (pvz., personalo atrankos, informacinių technologijų priežiūros ir kt.). Tokiais atvejais pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam mūsų nurodymui įvykdyti ar konkrečioms paslaugoms suteikti. Su visais paslaugų teikėjais esame sudarę rašytinius susitarimus, pagal kuriuos asmens duomenis jie gali tvarkyti tik laikydamiesi LTG nurodymų.

6.  Jūsų duomenys bus tvarkomi Europos ekonominės erdvės teritorijoje ir nebus perduodami trečiosioms šalims.

7.  BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, taip pat išimtis, kokiais atvejais negalite pasinaudoti suteiktomis teisėmis. Kai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

7.1.  susipažinti su savo asmens duomenimis, t.y. gauti pranešimą, patvirtinantį, ar LTG tvarko Jūsų asmens duomenis, ir, jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;

7.2.  pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;

7.3.  pateikti mums prašymą ištrinti informaciją apie Jus, kurią turime, jeigu ją naudojame neteisėtai;

7.4.  pateikti mums prašymą apriboti turimos informacijos apie Jus tvarkymą, kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;

7.5.  pareikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo, kai Jūsų duomenis tvarkome siekdami teisėtų LTG ir (ar) trečiųjų asmenų interesų;

7.6.  pateikti mums prašymą perkelti (gauti) duomenis, kuriuos mums pateikėte pagal sutartį ar duodamas sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis  bendrai naudojama elektronine forma;

7.7.  nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas gali turėti teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;

7.8.  atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo, kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų pateiktu sutikimu;

7.9.  pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas BDAR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

8. Norėdamas įgyvendinti šio Kandidatų privatumo pranešimo 7 punkte nurodytas savo teises, turite:

8.1.  asmeniškai pristatyti LTG, LTG grupės įmonėms arba LTG įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūnui prašymą įgyvendinti šio Kandidatų privatumo pranešimo 9 punkte nurodytais adresais (kartu su prašymu reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);

8.2.  išsiųsti LTG, LTG grupės įmonei ar LTG įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūnui prašymą įgyvendinti teises šio Kandidatų privatumo pranešimo 9 punkte nurodytais pašto adresais (prie prašymo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka);

8.3.  pateikti LTG, LTG grupės įmonei ar LTG įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūnui prašymą įgyvendinti teises šios Kandidatų privatumo pranešimo 9 punkte nurodytais elektroninio pašto adresais (prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu).

9. Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, priklausomai nuo to, į kurios LTG įmonių grupės įmonės pareigas kandidatuojate, galite kreiptis į šiuos duomenų valdytojus:

9.1.  AB „Lietuvos geležinkeliai", juridinio asmens kodas 110053842, buveinės adresas – Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 269 2038;

9.2.  AB „LTG Cargo", juridinio asmens kodas 304977594, buveinės adresas – Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 269 2745;

9.3.  UAB „LTG Link", juridinio asmens kodas 305052228; buveinės adresas – Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 269 2038;

9.4.  AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra", juridinio asmens kodas 305202934, buveinės adresas – Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 269 3353;

9.5.  UAB Vilniaus lokomotyvų remonto depas, juridinio asmens kodas 126280418, buveinės adresas – Švitrigailos g. 39, Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 269 2035;

9.6.  UAB Geležinkelio tiesimo centras, juridinio asmens kodas 181628163, buveinės adresas – Trikampio g. 10, Lentvaris, Lietuva, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 26 93202;

9.7.  UAB „Saugos paslaugos", juridinio asmens kodas 305186992, buveinės adresas – Prūsų g. 1, Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 26 92448;

9.8.  UAB „Rail Baltica statyba", juridinio asmens kodas 303227458, buveinės adresas – Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 20 21165.

AB „Lietuvos geležinkeliai" įmonių grupės duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: adresas – Prūsų g. 1, Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected].