Archive

Publication date and time: 2019-01-28 10:41
Advertisement title: Dėl jungtinės veiklos
Advertisement text:

AB „Lietuvos geležinkeliai" (toliau – Bendrovė), siekdama tinkamai ir sklandžiai organizuoti krovinių vežimo veiklą, vežimui geležinkelių transportu reikalingų riedmenų (toliau – geležinkelių riedmenys) priežiūrą ir eksploatavimą, jų naudojimą krovinių vežimui ir pateikimą krovinių siuntėjams (gavėjams) bei tretiesiems asmenims, taip pat, teikiant kitas papildomas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu geležinkelių transportu, pradeda bendrą jungtinę veiklą su akcine bendrove „LG CARGO" (toliau – partneris).

Jungtinės veiklos esmė – Bendrovė ir partneris bendradarbiaus kartu organizuojant geležinkelių riedmenų priežiūrą ir eksploatavimą, jų naudojimą krovinių vežimui ir pateikimą krovinių siuntėjams (gavėjams) bei tretiesiems asmenims, taip pat, teikiant kitas papildomas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu geležinkelių transportu. Už vežimo paslaugų organizavimą, santykius su klientais atsakys Bendrovė.

Bendrovės indėlis į jungtinę veiklą apima, bet neapsiriboja žmogiškaisiais ištekliais, žiniomis, dalykiniais ryšiais, patirtimi organizuojant krovinių vežimo veiklą, turimomis licencijomis, leidimais, saugos valdymo sistema, geležinkelių infrastruktūros pajėgumais, reikalingais pateikiant geležinkelių riedmenis siuntėjams (gavėjams) bei tretiesiems asmenims bei naudojant geležinkelių riedmenis kroviniams vežti, kitais resursais, reikalingais jungtinės sutarties vykdymui.

Partnerio indėlis į jungtinę veiklą apima, bet neapsiriboja, techniškai tvarkingais geležinkelių riedmenimis, kurie pateikiami krovinių siuntėjams (gavėjams) ar kitiems asmenims ir skirti kroviniams pervežti. 

Jungtinės veiklos sutartimi Bendrovė paskirta vadovaujančiu partneriu. Bendrovė ir partneris, vykdydami jungtinę veiklą, bus solidariai atsakingi Bendrovės klientams. Numatomas bendradarbiavimo terminas iki 12 mėnesių. Bendradarbiavimo terminas gali būti pratęstas šalių sutarimu.

Bendrovės ir partnerio tarpusavio atsiskaitymo sąlygos nustatytos jungtinės veiklos sutartyje. Šalių pajamos iš veiklos, vykdomos pagal sudarytą jungtinės veiklos sutartį, bus skirtos tik kompensuoti Šalių sąnaudas. Likusios pajamos skiriamos Bendrovei.

Bendrovė pasirengusi jungtinės veiklos sutartį sudaryti su visais ūkio subjektais, kurie atitiks reikalavimus, keliamus partneriams, ir turės reikiamus išteklius bei pajėgumus vykdyti jungtinę veiklą, o taip pat įsipareigos vykdyti jungtinę veiklą šiame pranešime ir jungtinės veiklos sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.

Ūkio subjektas, siekiantis būti Bendrovės jungtinės veiklos potencialiu partneriu pagal jungtinės veiklos sutartį, privalės įrodyti, kad jis turi visas technines galimybes bei pajėgumus nenutrūkstamai vykdyti geležinkelių riedmenų einamąjį ir kapitalinį remontą, atlikti jų techninę priežiūrą bei atitikti 1 lentelėje nurodytus minimalius reikalavimus. Ūkio subjektas taip pat privalės nurodyti visas faktines išlaidas, kurias jis patirtų, vykdydamas jungtinę veiklą. Ūkio subjektas, siekiantis būti Bendrovės partneriu, privalės pateikti visus dokumentus, įrodančius jo atitikimą keliamiems reikalavimams, ir duomenis, įrodančius jo pajėgumą bendradarbiauti su Bendrove nustatyta tvarka bei sąlygomis.

Jungtinė veikla nėra viešasis pirkimas, kaip ši sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo.

Jungtinė veikla vykdoma, vadovaujantis Europos Sąjungos Veikimo Sutartyje įtvirtintais principais, būtent laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo laisvės bei laisvės teikti paslaugas principais ir iš jų kylančiais principais: vienodo vertinimo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo.

Pranešimas yra paskelbtas Bendrovės internetiniame tinklalapyje www.litrail.lt.

Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į Bendrovės Krovinių vežimo direkcijos Strategijos ir pokyčių valdymo skyriaus vadovą Igną Aleksandravičių, e. paštas [email protected].

 

Minimalūs reikalavimai partneriui

 

Eil. Nr.

Reikalavimas

1.

Ne vėliau nei per dvi savaites nuo jungtinės veiklos sutarties pasirašymo į jungtinę veiklą įnešti ne mažiau nei 70 dyzelinių magistralinių lokomotyvų, kurių kiekvieno traukos galia ne mažesnė nei 1 600 kWh ir kurie yra pilnai sertifikuoti veiklai Lietuvos Respublikos teritorijoje 1 520 mm geležinkelio vėžėje.

2.

Ne vėliau nei per dvi savaites nuo jungtinės veiklos sutarties pasirašymo į jungtinę veiklą įnešti ne mažiau nei 80 dyzelinių manevrinių šilumvežių, kurie yra pilnai sertifikuoti veiklai Lietuvos Respublikos teritorijoje 1 520 mm geležinkelio vėžėje.

3.

Ne vėliau nei per dvi savaites nuo jungtinės veiklos sutarties pasirašymo į jungtinę veiklą įnešti nuo 7 000 iki 9 000 krovininių prekinių vagonų, kurie yra pilnai sertifikuoti veiklai Lietuvos Respublikos teritorijoje 1 520 mm geležinkelio vėžėje, iš kurių bent 2 000 yra sertifikuoti veiklai visoje 1 520 mm geležinkelio vėžės erdvėje. Tarp šių vagonų:

  • Ne mažiau nei 15% sudarys platforminiai vagonai
  • Ne mažiau nei 15% sudarys pusvagoniai
  • Ne mažiau nei 10% sudarys dengtieji vagonai
  • Ne mažiau nei 20% sudarys biraliniai vagonai
  • Ne mažiau nei 20% sudarys pusvagoniai