« Back

0,2514 ha ploto žemės sklypo dalies, 38,5428 ha žemės sklypo Akmenės raj. sav., Akmenės raj. sav. teritorija (kadastro Nr.3203/8001:1, Alkiškių k.v., unikalus Nr.4400-1651-8229) nuomos aukcionas Nr.VGIZN-2

Publication date and time: 2020-07-23 00:13
Advertisement title: 0,2514 ha ploto žemės sklypo dalies, 38,5428 ha žemės sklypo Akmenės raj. sav., Akmenės raj. sav. teritorija (kadastro Nr.3203/8001:1, Alkiškių k.v., unikalus Nr.4400-1651-8229) nuomos aukcionas Nr.VGIZN-2
Advertisement text:
AB „LIETUVOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA" SKELBIA ŽEMĖS SKLYPO DALIES NUOMOS AUKCIONĄ
1. Nuomojamas objektas:
                    0,2514 ha ploto žemės sklypo dalis, 38,5428 ha žemės sklypo Akmenės raj. sav., Akmenės raj. sav. teritorija (kadastro Nr.3203/8001:1, Alkiškių k.v., unikalus Nr.4400-1651-8229).
2.  Aukciono sąlygos:
- žemės sklypo dalis kitos paskirties, naudojimo būdas - susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriaus teritorija; 
- nuomos terminas – 9 (devyneri) metai su galimybe pratęsti sutartį;
- nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį.
3. Pradinis nuompinigių dydis – 9,55 Eur (be PVM) per metus už visą nuomojamo sklypo dalį. Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas metus.
4. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas metų pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT21 7300 0101 5917 5126 AB Swedbank banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIZN-2). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
5. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2013-09-17 nutarimą Nr. 846 (LR Vyriausybės 2019-04-24 nutarimo Nr. 412 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų užimamos valstybinės žemės nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos valstybei nuosavybės teise priklausančių geležinkelių paslaugų įrenginių užimamos valstybinės žemės nuomos.
6. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto dokumentų registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
6.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas objekto nuompinigių dydis;
6.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
6.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, jį gauna pati be atskiro prašymo pateikti trūkstamus dokumentus (ši išimtis taikoma juridinių asmenų atveju), laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;
6.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, nustato, kad pradinis įnašas gautas, laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;
7. Aukciono sąlygų 6 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" registracijos adresas, norimo išsinuomoti objekto pavadinimas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
8. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas.
9. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" grupės įmonėms (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
10. AB ,,Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
11. Paraiškos (dokumentų registravimas), ant voko nurodžius:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,
Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius
2020 m. rugpjūčio  11  d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros
objekto nuomos  aukcionui VGIZN-2

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
teikiamos nuo 2020 m. rugpjūčio 6  d. 8,00 val. iki 2020 m. rugpjūčio 7 d. 14 val. adresu Mindaugo g. 12, 03225 Vilnius, 001B kab.
12. Aukcionas įvyks 2020 m.  rugpjūčio 11 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
13. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Nekilnojamojo turto administravimo grupės atstovą  (mob. 8-618 88982; el. paštas: [email protected]).

 

Related documents:
 Sklypo planas ir koordinatės