« Back

AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-637

Publication date and time: 2020-07-15 08:56
Advertisement title: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-637
Advertisement text:
AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" skelbia viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcioną NR. VGIN-637
 
1. Nuomojami objektai – 19,18 kv.m. ploto patalpas administraciniame pastate (pagrindinis plotas – 15,93 kv.m., bendro naudojimo ploto tenkanti dalis – 3,25 kv.m.), esančias adresu Dubijos g. 44H, Šiaulių m. sav., unik. Nr. 2994-0001-0010, žymėjimas plane 1B1p, patalpų žymėjimas plane – 1-9, 1-11 ir 98,92 kv.m. ploto patalpas geležinkelio stotyje  (pagrindinis plotas – 24,27 kv.m., bendro naudojimo ploto tenkanti dalis – 74,65 kv.m.), esančias adresu S. Kerbedžio g. 9, Panevėžio m. sav., unik. Nr. 2797-6010-5010, žymėjimas plane 1T2p, patalpų žymėjimas plane – 1-3, 1-4. Paraiškos aukcionui gali būti teikiamos atskiriems objektams (adresams).
2. Aukciono sąlygos:
2.1.  nuomos terminas – iki 2020 m. gruodžio 31 d;
2.2.  turtas išnuomojamas administracinei, paslaugų veiklai, susijusiai su geležinkelių transporto veikla;
2.3.  nuomininkas objektą privalės naudoti tik pagal nurodytą paskirtį, laikantis šios paskirties patalpoms keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų. Nuomojamame objekte elektros įrenginių prisijungimui suteikiama iki 3kW leistinos naudoti elektros galios, įtampa 230V. Didinant nuomojamų patalpų leistiną galią, nuomininkas tai turi suderinti su AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra";
2.4.  nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka mokesčius už sunaudotą šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, suteiktas komunalines bei pastato eksploatacines paslaugas pagal atskirą susitarimą su nuomotoju. Jei nuomojamame objekte, dalies kliento pageidaujamų paslaugų nėra teikiama, šių paslaugų teikimo galimybės su nuomotoju derinamos atskirai, jei reikia išduodamos prisijungimo sąlygos.
2.5. nekilnojamojo turto objektų subnuoma negalima.
3. pradinis nuompinigių dydis:
19,18 kv.m. ploto patalpos administraciniame pastate, Dubijos g. 44H, Šiaulių m. sav., unik. Nr. 2994-0001-0010 – 1,50  Eur/kv. m. per mėn. be PVM;
98,92 kv.m. ploto patalpas geležinkelio stotyje, S. Kerbedžio g. 9, Panevėžio m. sav., unik. Nr. 2797-6010-5010 – 2,00  Eur/kv. m. per mėn. be PVM.
4. Objektai gali būti apžiūrėti iki š. m. liepos 22 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val., pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju mob. +370 68200805.
5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu, turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas (LT21 7300 0101 5917 5126,  Swedbank, AB (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-637). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
6. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodytos aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas.
9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 8 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra"  bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
12. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2020 m. liepos 23 d. 8 val. iki 2020 m. liepos 24 d. 14 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 001B kab.
Ant voko nurodyti:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
2020 m. liepos 28 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-637
(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas)

Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
13. Aukcionas įvyks 2020 m. liepos 28  d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
14. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į mob. +370 68200805.