Archive

Sausio 5 d. Europos Komisija akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai" pateikė prieštaravimo pareiškimą. Jame išdėstytas Komisijos susirūpinimas, kad 2008 metais išmontavusi Lietuvą ir Latviją jungiančius geležinkelio bėgius bendrovė riboja konkurenciją šių dviejų valstybių geležinkelių rinkose ir užkerta kelią suinteresuotiems asmenims naudotis kitų geležinkelių įmonių teikiamomis krovinių vežimo tarp Lietuvos ir Latvijos paslaugomis.

Bylos nagrinėjimo metu „Lietuvos geležinkeliai" Europos Komisijai ne kartą teikė išsamius paaiškinimus bei juos patvirtinančius įrodymus, kad Rengės geležinkelio išardymas buvo sąlygotas objektyvių aplinkybių ir buvo vykdomas siekiant išvengti didelio masto incidentų dėl šio ruožo kritinės būklės. Belieka tik apgailestauti, kad Komisija tik paviršutiniškai įvertino bendrovės pateiktus paaiškinimus bei juos pagrindžiančius objektyvius įrodymus.

Pažymėtina tai, kad gautas Europos Komisijos dokumentas (prieštaravimo pareiškimas) nėra laikomas sprendimu, kuriuo tyrimo rezultatas yra aiškus ir baigtas, ar kuriuo bendrovei paskiriama bauda. Šis dokumentas tėra vienas iš procedūrinių veiksmų tiriant įtariamą ES taisyklių dėl konkurenciją ribojančios veiklos pažeidimą, kuriuo AB „Lietuvos geležinkeliai" yra informuojama apie Komisijos įtarimus dėl konkurencijos pažeidimo ir galimą baudos ir/ar kitų poveikio priemonių pritaikymą įtarimams pasiteisinus. 

Po šio dokumento gavimo „Lietuvos geležinkeliai" turi ir visa apimtimi įgyvendins savo teisę į gynybą, pasinaudodama visomis galimomis teisėtomis priemonėmis įrodinėjant savo veiksmų teisėtumą ir atitikimą ES konkurencijos teisei. 

„Lietuvos geležinkeliai" 8 savaičių laikotarpyje teiks savo prieštaravimus bei papildomus įrodymus Komisijai dėl atliktų veiksmų teisėtumo. Komisijai atmetus bendrovės argumentus ir nusprendus skirti sankcijas, bus kreiptasi į Europos Sąjungos Bendrąjį teismą.
 

Updated on 2015-01-06