PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika skirta supažindinti su informacija apie Jūsų, kaip kandidato į laisvas darbo vietas AB „Lietuvos geležinkeliai" (toliau – Bendrovė), asmens duomenų tvarkymą.

Bendrovės atrankose dalyvaujančių kandidatų duomenis, gyvenimo aprašymus
(toliau – CV), motyvacinius laiškus ir kitus su atranka susijusius dokumentus tvarkome siekdami atlikti darbuotojo atranką.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

Atliekant darbuotojo atranką, Bendrovėje tvarkomi šiuos Jūsų asmens duomenys:

- Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie Jūsų darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, taip pat kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

- Jūsų buvusių darbdavių rekomendacijos, kurias Jūs pats (-i) mums pateikiate  (rekomendaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, rekomendacijos turinys);

- Informacija apie Jūsų, kaip kandidato, tinkamumo vertinimą; atrankoje dalyvavusių

Bendrovės darbuotojų ar kitų atranką atliekančių asmenų komentarai ir pastabos apie kandidatą;

- Specialių kategorijų ⃰ Jūsų asmens duomenys – duomenys apie Jūsų sveikatą; duomenys apie Jūsų atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius ar Jūsų nusikalstamas veikas.

⃰ Renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų specialių kategorijų asmens duomenis, kurie yra būtini atliekant atranką į konkrečią darbo vietą, ir kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai. Duomenis apie Jūsų sveikatą, atlikdami atranką, renkame ir tvarkome laikydamiesi galiojančių teisės aktų, siekdami įvertinti Jūsų darbingumą, darbo vietos atitiktį Jūsų sveikatos būklei ir (ar) Jūsų gebėjimą dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Visais atvejais specialių kategorijų duomenis renkame tik baigiamajame atrankos etape.

Jeigu pasibaigus atrankai Jūsų kandidatūros nepasirinkome ir darbo sutarties su Jumis nesudarėme, Jūsų asmens duomenis, kurie gali būti vertinami per kitas Bendrovės atrankas ateityje, tvarkysime saugodami mūsų duomenų bazėje tik gavę Jūsų sutikimą.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad turite teisę nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju Jūs negalėsite dalyvauti atrankoje į laisvą darbo vietą Bendrovėje.

Kokiais pagrindais tvarkome asmens duomenis?

Jūsų, kaip kandidatų, asmens duomenis tvarkome:

turėdami teisėtų Bendrovės interesų (užtikrinti Bendrovės veiklą įdarbinant tinkamus, Bendrovės lūkesčius atitinkančius asmenis);

vykdydami teisines prievoles (jei kandidatuojama į konkrečias pareigybes, kai būtina patikrinti, ar asmuo atitinka įstatymuose ir įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, reikalingus eiti pareigas arba atlikti darbus);

gavę sutikimą (jei nepasirenkame Jūsų kandidatūros ir nesudarome su Jumis darbo sutarties, bet norime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, reikalingus atliekant  atrankas ateityje).

Iš kokių šaltinių gauname Jūsų asmens duomenis?

Savo, kaip kandidato, asmens duomenis dažniausiai pateikiate Bendrovei pats, kai kandidatuojate į Bendrovės paskelbtas laisvas darbo vietas ir pateikiate mums savo kandidatavimo dokumentus (CV, motyvacinį laišką, kitą informaciją).

Kartais informaciją apie Jus ir (arba) Jūsų kandidatavimo dokumentus gauname iš įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų
(pvz., „Linkedin"), kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų ir pan.

Tam tikrą su Jumis susijusią informaciją Bendrovei gali pateikti esamas ar buvęs darbdavys, kiti Jus rekomenduojantys asmenys (į juos mes galime kreiptis, tik gavę atskirą Jūsų sutikimą).

Kam galime teikti Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitoms įmonėms, priklausančioms Bendrovės įmonių grupei – UAB Vilniaus lokomotyvų depui, UAB „Gelsauga", UAB Geležinkelių tiesimo centrui, jei šios įmonės, kol tvarkysime duomenis, ieškos darbuotojų, atitinkančių Jūsų kvalifikacinius ir profesinius reikalavimus. Jei nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti pirmiau nurodytoms įmonėms, prašome apie tai nedelsdami informuoti Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną šiame dokumente nurodytu el. paštu ar telefonu.

Jūsų duomenis taip pat galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie laikydamiesi Bendrovės nurodymų teikia su kandidatų atranka, jų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas (pvz., personalo atrankos, informacinių technologijų ir kt.). Tokiais atvejais pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam mūsų nurodymui įvykdyti ar konkrečioms paslaugoms suteikti. Su visais paslaugų teikėjais esame sudarę rašytinius susitarimus, pagal kuriuos Jūsų asmens duomenis jie gali tvarkyti tik laikydamiesi Bendrovės nurodymų, negalėdami duomenų naudoti kitiems tikslais be Bendrovės sutikimo.

Patikiname, kad Jūsų duomenys bus tvarkomi Europos ekonominės erdvės teritorijoje ir nebus perduodami trečiosioms šalims.

Kiek saugome asmens duomenis?

Jūsų CV, motyvaciniame laiške ir (arba) kituose kandidatavimo dokumentuose esantys asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi, kol baigiamas atrankos į laisvą darbo vietą, į kurią pretendavote, atrankos procesas. Atrankos proceso pabaiga laikoma, pasibaigus darbo sutarties pasirašiusio kandidato išbandymo laikotarpiui (daugiausiai 3 (trys) mėnesiai). Jei su Jumis buvo sudaryta darbo sutartis, Jūsų duomenys bus saugomi visą darbo sutarties galiojimo laikotarpį.

Jeigu mes Jūsų Kandidatūros nepasirinkome, bet Jūs davėte sutikimą saugoti Jūsų asmens duomenis ateities atrankoms, Jūsų duomenys bus saugomi 3 (tris) metus nuo sutikimo gavimo dienos. Negavę sutikimo Jūsų duomenis sunaikinsime ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius atrankai pasibaigus.

Turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, pranešdami apie tai mūsų duomenų apsaugos pareigūnui minėtame sutikime nurodytu el. paštu ar telefonu. Jei taip nuspręsite, tai neturės įtakos iki atšaukiant sutikimą atlikto Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui.

Kokias turite teises ir kaip jas galite įgyvendinti?

Informuojame, kad turite teisę:

- žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

- susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

- reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti);

- reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam");

- reikalauti, kad Bendrovė apribotų su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

- bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jei tai daroma viešojo intereso labui arba tai būtina siekiant teisėtų Bendrovės arba trečiosios šalies interesų (teisė nesutikti);

- gauti su Jumis susijusius duomenis, kuriuos pateikėte Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

- pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Norėdami įgyvendinti savo teises ir gauti atsakymus į Jums aktualius klausimus, prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną žodžiu arba raštu (pateikiant prašymą asmeniškai, paštu arba elektroninėmis priemonėmis) toliau nurodytais kontaktais.

Kaip saugome asmens duomenis?

Patvirtiname, kad Bendrovėje asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančiųjų institucijų nurodymų. Bendrovė įgyvendina visas reikalingas technines ir administracines priemones, kad jos surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti trečiosioms šalims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informaciją apie kandidatus į darbo vietas.

DUOMENŲ VALDYTOJO REKVIZITAI

AB „Lietuvos geležinkeliai", juridinio asmens kodas 110053842, buveinės
adresas – Mindaugo g. 12, Vilnius, Lietuva, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 269 2038.

AB „Lietuvos geležinkeliai" duomenų apsaugos pareigūno tel. (8 5) 2693085,
el. p. [email protected]