Mūsų požiūris į eismo saugą

LTG įmonių grupėje svarbiausia yra sauga. Kiekvieną dieną įgyvendiname technines ir organizacines priemones, numatytas eismo saugos valdymo sistemose, skirtas užtikrinti, jog mūsų darbuotojai, keleiviai, kiti eismo dalyviai ir kiti visuomenės nariai, taip pat geležinkelių infrastruktūra, geležinkelių riedmenys ir vežami kroviniai bei bagažas būtų apsaugoti nuo geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių, riktų ir jų padarinių.

Eismo saugos vizija

Geležinkelių transporto sektorius yra ypač sudėtinga veiklos sritis, tačiau mūsų požiūris į eismo saugą toks būti negali. LTG įmonių grupės vizija geležinkelių transporto eismo saugos srityje paprasta ir tuo pačiu viską apimanti – 0  (nulis) katastrofų, eismo įvykių ir riktų.

Saugos kultūros puoselėjimas

Saugos kultūra turi tiesioginę įtaką eismo saugos būklei, kadangi LTG įmonių grupėje įdiegtos eismo saugos valdymo sistemos atspindi mūsų kompetenciją eismo saugos srityje, tačiau jei darbuotojai tikės, nors ir laikinai, kad sauga nėra prioritetas, priims nesaugius sprendimus.

Mes puoselėjame integruotą saugos kultūros modelį, kuriuo aukščiausios grandies vadovai prisiėmė saugos lyderystę ir įsipareigojo nuolat gerinti eismo saugos būklę, vidurinės grandies vadovai – nuolat moko pavaldžius darbuotojus saugaus elgesio principų, o visi darbuotojai kartu proaktyviai sprendžia su eismo sauga susijusius iššūkius.

Eismo saugos rizikų valdymas

Eismo saugos rizikų valdymas yra neatsiejama mūsų puoselėjamos saugos kultūros dalis. Geležinkelių transporto sistema nuolat kinta, tad neišvengiamai keičiasi ir su eismo sauga susijusios rizikos. Visi mūsų darbuotojai yra skatinami nustatyti ir imtis priemonių eismo saugos rizikų pasireiškimo tikimybei ir (ar) pasekmėms mažinti, o geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų prevencija yra kiekvieno mūsų įmonių grupės darbuotojo nuolatinė pareiga.

Vertindami rizikingiausias savo veiklos sritis rengiame eismo saugos užtikrinimo planus rizikų pasireiškimo tikimybei ir (ar) pasekmėms sumažinti iki visuotinai priimtino lygio bei užtikriname tinkamą eismo saugos priemonių įgyvendinimą, atlikdami nuolatinę eismo saugos būklės stebėseną.  

Atitikties užtikrinimas

Efektyvus atitikties užtikrinimas padeda LTG įmonių grupėje priimti tinkamus ir savalaikius sprendimus. Nuolat mokomės iš vidaus ir išorės auditų, patikrinimų, tyrimų ir saugos būklės stebėsenos rezultatų, o pačią LTG įmonių grupės atitikties užtikrinimo sistemą sudaro 4 pagrindiniai elementai:

  • tiesioginė visų grandžių vadovų vykdoma kontrolė, kurios metu vykdomos konsultacijos su darbuotojais jų įsitraukimui į eismo saugos valdymą didinti, planinės ir neplaninės patikros darbų atlikimo vietose, atitikties vertinimas ir stebėsena bei savalaikis eismo saugos rizikų valdymas;
  • eismo saugos patikrinimai, kurių metu vykdomi planiniai ir neplaniniai geležinkelio riedmenų ir infrastruktūros techninės priežiūros, eismo organizavimo ir valdymo, krovinių vežimo patikrinimai; 
  • vidiniai ir išoriniai eismo saugos valdymo sistemos auditai, kurių metu audituojamos atskiros eismo saugos valdymo sritys ir elementai, teikiamos sisteminės priemonės eismo saugos būklei gerinti;
  • vadovybės vertinamosios analizės, kurių metu aukščiausios grandies vadovai periodiškai vertina eismo saugos rezultatus ir priima sprendimus dėl tolimesnio eismo saugos būklės gerinimo, reikalingų išteklių ir papildomų saugos priemonių įgyvendinimo.
 

Atnaujinta 2020-11-11