Šiuolaikinė ekonomika neatsiejama nuo transporto sektoriaus. Geležinkelis – viena seniausių ir ekologiškiausių transporto rūšių, savo aktualumo ir svarbos neprarandanti daugelį metų. LTG grupė būdama socialiai atsakinga vykdo veiklą laikydamasi įsipareigojimų aplinkai – efektyviai naudoja energetinius ir gamtos išteklius, ieško sprendimų, leidžiančių sumažinti savo veiklos neigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai.

Tikslai

Poveikio klimato kaitai mažinimas

Geležinkelio transportas yra viena mažiausiai klimato kaitai poveikį darančių transporto rūšių – išmetama 9 kartus mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų nei pervežant krovinius kelių transportu ar keleivius oro transportu. Taip pat, geležinkelio transportas sukelia mažesnę aplinkos taršą – išmeta mažiau kietųjų dalelių, azoto oksidų, o elektriniai traukiniai ir visiškai eliminuoja šias problemas. LTG įmonių grupės siekis iki 2030 m. CO2 išmetimus sumažinti dvigubai lyginant su 2005 m. bei anksčiau nei iki 2050 m. tapti klimato kaitai neutraliu transportu, tai yra be CO2 išmetimų. Prie šio tikslo ženkliai prisidės vykdomi elektrifikacijos bei „Rail Baltica" projektai.

Oro taršos mažinimas

Be klimato kaitos, pasaulyje didelį rūpesti kelią ir aplinkos oro kokybė. LTG grupėje didžiąją į aplinkos orą išmetamų teršalų dalį sudaro tarša iš dyzeliniais degalais varomų geležinkelio riedmenų. LTG grupė yra tarptautinės organizacijos UIC narė, kurios tikslas iki 2030 m. sumažinti azoto oksidų ir kietųjų dalelių išmetimą kiekį 40 proc. Tikslui pasiekti plečiamas elektrinių traukinių ir elektrovežių parkas, atnaujinami aukščiausius aplinkosauginius standartus atitinkantys dyzeliniai traukiniai.

Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas

LTG įmonių grupė skiria didelį dėmesį energijos efektyvumo didinimui bei siekia užtikrinti, kad kuo didesnė energijos dalis būtų pagaminta iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI). Jau nuo 2018 metų LTG grupėje elektriniai traukiniai sėkmingai naudoja elektros energiją pagamintą iš atsinaujinančių išteklių, o nuo 2019 m. visas LTG įmonių grupės elektros energijos poreikis pagaminamas iš AEI. Esame užsibrėžę tikslą, kad iki 2030 m. ne mažiau kaip 15 proc. geležinkelių transporto suvartojamos energijos bei 45 proc. šilumos gamybai reikalingos energijos sudarytų AEI energija.

Atliekų tvarkymas

LTG įmonių grupė didelį dėmesį skiria atliekų tvarkymui ir siekia mažinti veiklos metu susidarančių atliekų kiekį, ieško inovatyvių ir aplinkai draugiškų atliekų tvarkymo sprendimų, įskaitant ir atliekų susidarymo prevenciją. Vienas prioritetinių uždavinių atliekų tvarkymo srityje, užtikrinti, kad iki 2030 m. LTG grupėje ne mažiau kaip 98 proc. susidarančių atliekų būtų perdirbamos ar kitaip panaudojamos energijai gauti.

Vandens išteklių tausojimas

Švarus vanduo yra vienas pagrindinių resursų visuomenės sveikatai, žemės ūkiui, energijos gamybai, transportui ir gamtai. Siekiant mažinti gamyboje susidarančių nuotekų kiekį, LTG grupė diegia inovatyvias technologijas, kurios leidžia pakartotinai ar taupiai naudoti vandens išteklius, mažinti pavojingų cheminių medžiagų, kurios patenka į nuotekas, naudojimą. LTG grupės tikslas – iki 2030 m. vandens suvartojimo bei užterštų nuotekų susidarymą sumažinanti 30 proc.

Triukšmo ir vibracijos mažinimas

Triukšmo tarša veikia ne tik aplinką, bet ir visuomenės sveikatą, todėl pastaruoju metu vis didesnis dėmesys skiriamas triukšmo mažinimui. LTG grupė kelią tikslą iki 2030 m. pasiekti, kad gyventojai nebūtų veikiami geležinkelio transporto triukšmo ir vibracijos, viršijančios nustatytas leidžiamus ribinius dydžius. Tam tikslui diegiamos efektyvios triukšmo mažinimo bei prevencines priemones, atnaujintas riedmenų parkas bei nuolat gerinama geležinkelių infrastruktūrą.

Kodėl LTG traukiniai yra žaliasis pasirinkimas?

Krovinių pervežimas traukiniais daro apie 9 kartus mažesnį poveiki klimato kaitai, lyginat su automobilių transportu.

Dėl mažesnės trinties ir oro pasipriešinimo, traukiniai yra 6 kartus energetiškai efektyvesni.

 

 

Elektriniai traukiniai Lietuvoje naudoją tik žaliąją elektros energiją. Perveždami keleivius tokiais traukiniais kasmet sutaupome daugiau kaip 12 000 tonų CO2 emisijų.

Pasitikrinkite savo kelionės poveikį aplikai su Ecopassanger skaičiuokle. Palyginti planuojamos kelionės keleiviniu traukiniu, lengvuoju automobiliu ar lėktuvu CO2 išmetimus, energijos suvartojimą ar oro taršą.