Specialieji įpareigojimai – tai funkcijos, kurių VVĮ nesiimtų vykdyti komerciniais pagrindais (arba tai darytų už didesnę kainą nei yra nustatyta) ir kurias VVĮ yra pavesta vykdyti valstybės sprendimu.

Specialiojo įpareigojimo pavadinimas – viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos.

Specialiojo įpareigojimo tikslas – užtikrinti viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas ir (ar) viešąjį kombinuotąjį keleivių vežimą vietinio susisiekimo maršrutais.

Specialiojo įpareigojimo aprašymas

Funkcija vykdoma pagal LR susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" kasmet sudaromą viešųjų paslaugų teikimo (t.y., Valstybės biudžeto lėšų, skirtų LG programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti), naudojimo sutartį, kurios objektas be kitų įpareigojimų yra ir viešųjų paslaugų įpareigojimo vykdymas. Specialiojo įpareigojimo vykdymui yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai.

Teisės aktai, kuriais valstybės valdomai įmonei pavesta vykdyti šį specialųjį įpareigojimą – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis.

Teisės aktai, kuriais nustatomos šio specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos – LR geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis, 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2338, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimas Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo".

Teisės aktai, kuriais reguliuojama kainodara – LR geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio 1 dalis.

 

Specialiajam įpareigojimui vykdyti 2018 metais skirti valstybės biudžeto asignavimai:

  • keleivių vežimo paslaugoms lengvatinėmis sąlygomis finansuoti – 2.800 tūkst. Eur;

  • keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais veiklos nuostoliams finansuoti – 27.000 tūkst. Eur.

Detalesnė informacija apie specialiojo įpareigojimo vykdymo rezultatus yra atskleidžiama Geležinkelių transporto veiklų ataskaitose, kurias galite rasti Veiklos rezultatų skiltyje.

 

 

 

Atnaujinta 2019-12-30