Specialaus įpareigojimo pavadinimas – viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos.

Teisinis pagrindas specialaus įpareigojimo vykdymui – Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis.

Specialaus įpareigojimo tikslas – užtikrinti keleivių vežimą geležinkelių transportu vietinio susisiekimo maršrutais, įgyvendinant valstybės socialinius, strateginius ir politinius tikslus.

Specialaus įpareigojimo aprašymas – funkcija vykdoma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" kasmet sudaromą Valstybės biudžeto lėšų, skirtų AB „Lietuvos geležinkeliai" programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti, naudojimo sutartį, kurios dalykas be kitų įsipareigojimų yra ir viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymas. Specialaus įpareigojimo vykdymui yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai.

Kainodaros reglamentavimas – kainodarą reglamentuoja Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio 1 dalis. Į reguliuojamą kainą įtraukiama pagrįsta pelno marža, kurios dydis pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio7 d. nutarimą Nr. 716 „Dėl nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo", negali viršyti 5 procentų.

Teisės aktai, reglamentuojantys specialiųjų įpareigojimų nustatymą ir informacijos atskleidimą:

  • Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 4-1100 „Dėl valstybės valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo";
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimas Nr. 665 „Dėl valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo";
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimas Nr. 1052 „Dėl valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo".

Viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimo rezultatai ir skirti valstybės biudžeto asignavimai (tūkst. EUR)

 

2018

2017

2016

Pardavimo pajamos iš viso

14.325

12.480

11.163

Pardavimo pajamos gautos iš klientų

11.709

10.065

8.940

Valstybės biudžeto lėšos negautoms pajamoms kompensuoti, vežant keleivius lengvatinėmis sąlygomis

2.616*

2.415

2.223

Pardavimo savikaina

(37.988)

(44.942)

(45.320)

Veiklos sąnaudos

(1.297)

(1.204)

(3.103)

Veiklos pelnas (nuostoliai)

(24.960)

(33.666)

(37.260)

Kitos veiklos pelnas (nuostoliai)

(valstybės biudžeto lėšos keleivių vežimo veiklos nuostoliams kompensuoti)

27.000**

231

296

Finansinės ir investicinės veiklos pelnas (nuostoliai)

(201)

216

(61)

Grynasis pelnas (nuostoliai)

1.839

(33.219)

(37.025)

Valstybės lėšos skirtos specialaus įpareigojimo vykdymui iš viso

29.616

2.646

2.519

 

Pastaba: 2018 m. pakoregavus sąnaudų grupavimo metodiką ir perklasifikavus sąnaudas į atitinkamus Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnius, dotacijos keleivių vežimo veiklos nuostoliams kompensuoti apskaitytos kitos veiklos pajamose (ankstesniais periodais dotacijomis buvo mažinamos iš veiklos vykdymo patiriamos sąnaudos). 2017-2016 m. duomenys atskleisti palyginamosiomis sąlygomis.

* Biudžeto lėšos skirtos Bendrovei negautoms pajamoms, teikiant socialiai būtinas transporto paslaugas visuomenei, t.y. vežant keleivius (pensininkus, neįgaliuosius, studentus ir kt.), turinčius teisę įsigyti bilietus su nuolaida, kompensuoti. Biudžeto lėšos Bendrovei skirtos pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą ir pagal 2018 m. gegužės 16 d. Bendrovės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sudarytą Valstybės biudžeto lėšų, skirtų AB „Lietuvos geležinkeliai" programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti, naudojimo sutartį Nr. SK-132 bei jos pakeitimus.

** Biudžeto lėšos skirtos keleivių vežimo geležinkelių transportu nustatytais vietinio susisiekimo maršrutais paslaugų, kurios vežėjams yra nuostolingos, tačiau būtinos visuomenei, nuostoliams kompensuoti. Biudžeto lėšos Bendrovei skirtos pagal 2018 m. gegužės 16 d. Bendrovės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sudarytą Valstybės biudžeto lėšų, skirtų AB „Lietuvos geležinkeliai" programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti, naudojimo sutartį Nr. SK-132 bei jos pakeitimus. 

Detalesnė informacija apie specialiojo įpareigojimo vykdymo rezultatus yra atskleidžiama Geležinkelių transporto veiklų ataskaitose.

 
 

Atnaujinta 2019-07-10