Skundų ir prašymų pateikimo tvarka

SKUNDAI GELEŽINKELIO ĮMONEI

Geležinkelio įmonei (toliau – Vežėjui) nevykdant ar netinkamai vykdant iš vežimo sutarties, Bendrųjų taisyklių, Specialiųjų taisyklių ar 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų kylančius įsipareigojimus, keleivis turi teisę Vežėjui pateikti skundą. Skundų pateikimo tvarką ir terminus nustato Vežėjas, vadovaudamasis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų nuostatomis. Su šia tvarka galima susipažinti interneto svetainėje www.litrail.lt (nuoroda pateikta žemiau) bei geležinkelio stočių bilietų kasose. Keleivis turi teisę raštu pateikti skundą Vežėjui, dėl kurio kaltės patyrė žalą. Skundas turi būti išnagrinėtas per 1 (vieną) mėnesį nuo jo pateikimo Vežėjui dienos. Atsisakius patenkinti skundą arba patenkinus jį iš dalies, keleiviui grąžinami skundą pagrindžiantys dokumentai. Vežėjo kontaktinius duomenis, kuriais keleivis gali siųsti skundą, galima rasti Vežėjo interneto svetainėje www.litrail.lt bei bilietų kasose.

 Prašymų, skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas

KREIPIMASIS Į VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBĄ


Jei gautas Vežėjo atsakymas netenkina keleivio, jis gali pateikti skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri yra įgaliota nagrinėti vartotojų skundus dėl geležinkelių keleivių teisių, nustatytų 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų, pažeidimų. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos adresas: Vilniaus g. 25, 0119 Vilnius. Prašymo formą galima surasti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje www.vvtat.lt. Prašymą galima siųsti ir faksu (8 5) 279 14 66.

KREIPIMASIS Į TEISMĄ


Keleivis taip pat turi teisę pateikti ieškinį dėl Vežėjo nepatenkinto ar iš dalies patenkinto skundo. Ieškinį galima pateikti ir tuo atveju, jei pareiškėjas per nustatytą laiką negavo Vežėjo atsakymo į pateiktą skundą. Ieškiniai dėl reikalavimų, kylančių iš vežimo sutarties, pareiškiami teismui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

Atnaujinta 2015-04-28