« Atgal

AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ AUKCIONĄ

Paskelbimo data ir laikas: 2019-11-05 14:04
Skelbimo pavadinimas: Nuomojami objektai ir siūlomi nuomoti plotai pateikti Priede Nr. 1. Plotas išnuomojamas dokumentų terminalų įrengimui. Pasiūlymai gali būti teikiami visiems adresams kartu, atskiri adresai nenuomojami.
Skelbimo tekstas:
 1. Nuomojami objektai ir siūlomi nuomoti plotai pateikti Priede Nr. 1. Plotas išnuomojamas dokumentų terminalų įrengimui. Pasiūlymai gali būti teikiami visiems adresams kartu, atskiri adresai nenuomojami.
 2. Aukciono sąlygos:
  1.  plotas nuomojamos dokumentų terminalų įrengimui;
  2.  nuomos terminas – 4 (keturi) metai, kasmet peržiūrint nuomos mokestį;
  3.  nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai" Turto valdymo ir paslaugų centru;
  4. nuomininko parengtas dokumentų terminalo įrangos įrengimo projektas bei montavimo darbai turi būti suderinti su Nuomotoju pagal Nuomotojo nustatytą bendrą tvarką. Nuomininkas pateikdamas projektą turės pateikti ir suderinimo savivaldybėje dokumentus (turtas – kultūros paveldas). Projekto tvirtinimo metu nustačius, kad leidimai negauti, sutartis bus nutraukiama, grąžinant Nuomininkui sutarties įvykdymui užtikrinti sumokėtą įmoką;
  5. nuomininkas savo lėšomis gauna visus dokumentų terminalo įrenginiams sumontuoti bei eksploatuoti reikalingus, LR teisės aktų reikalavimus atitinkančius leidimus;
  6. nuomininkas užtikrina, kad įrengiant bei eksploatuojant dokumentų terminalo įrenginius būtų laikomasi visų saugos reikalavimų;
  7. nuomininkas įrangos prijungimą prie elektros tinklų atlieka pagal AB ,,Lietuvos geležinkeliai"  išduotas prisijungimo sąlygas.
 3. Pradinis nuompinigių dydis nurodytas kiekvienam adresui atskirai Priede Nr. 1 (Aukciono dalyvis PVM mokėtojas priskaičiuoja PVM. Nuomos mokestis mokamas kas mėnesį).
 4. Objektai gali būti apžiūrėti iki lapkričio 11 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 15 val.  pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: Vilniaus regione Sauliumi Švažu (mob. +370 614 470427), Kauno regione Vaida Bartkevičiene (mob. +370 616 37695), Šiaulių regione Audriumi Augustinavičiu (mob. +370 663 55622), Klaipėdos regione Vaida Sodiene (mob. +370 612 19238).
 5. Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT94 7044 0600 0400 7998 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-614). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
 6. Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
 7. Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto aukciono dalyvių registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:

8.1. paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;

8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;

8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims);

8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas;

9. Sąlygų 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, norimo išsinuomoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.

 1. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
 2. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
 3. AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
 4. Paraiškos (aukciono dalyvių registravimas), teikiamos nuo 2019 m. lapkričio 12 d. 8 val. iki 2019 m. lapkričio 13 d. 15 val. adresu: Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 001B kab.

Ant voko nurodyti:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius

2019 m. lapkričio 14 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos  aukcionui VGIN-614.

(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas), aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys

 1. Aukcionas įvyks 2019 m. lapkričio 14 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
 2. Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis mob.
  +370 61031183; el. paštas: [email protected].
Susijusios nuotraukos: