« Atgal

Specialieji įpareigojimai

Specialiojo įpareigojimo pavadinimas – viešosios keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugos.

Specialiojo įpareigojimo tikslas – užtikrinti keleivių vežimą geležinkelių transportu vietinio susisiekimo maršrutais, įgyvendinant valstybės socialinius, strateginius ir politinius tikslus.

Specialiojo įpareigojimo aprašymas – funkcija vykdoma pagal LR susisiekimo ministerijos ir AB „Lietuvos geležinkeliai" kasmet sudaromą Valstybės biudžeto lėšų, skirtų AB „Lietuvos geležinkeliai" programai „Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas" vykdyti, naudojimo sutartį, kurios dalykas be kitų įsipareigojimų yra ir viešųjų paslaugų įsipareigojimo vykdymas. Specialiojo įpareigojimo vykdymui yra skiriami valstybės biudžeto asignavimai.

Teisė aktai, kuriais valstybės valdomai įmonei pavesta vykdyti specialųjį įpareigojimą – LR geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis.

Teisės aktai, kuriais nustatomos specialiojo įpareigojimo vykdymo sąlygos – LR geležinkelių transporto kodekso 12 straipsnis, 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/2338, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1370/2007, kiek tai susiję su vidaus keleivinio geležinkelių transporto paslaugų rinkos atvėrimu, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl įgaliojimų suteikimo" pakeitimo".

Teisės aktai, kuriais reguliuojama kainodara – LR geležinkelių transporto kodekso 34 straipsnio 1 dalis.

Specialiajam įpareigojimui vykdyti 2018 metais skirti valstybės biudžeto asignavimai:

  • keleivių vežimo paslaugoms lengvatinėmis sąlygomis finansuoti – 2.800 tūkst. Eur;

  • keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais veiklos nuostoliams finansuoti – 27.000 tūkst. Eur.

Detalesnė informacija apie specialiojo įpareigojimo vykdymo rezultatus yra atskleidžiama Geležinkelių transporto veiklų ataskaitose, kurias galite rasti Veiklos rezultatų skiltyje.

 

 

 

Atnaujinta 2019-10-18