Skelbimai

« Atgal

500 kv. m. aikštelės, esančios Savanorių g. 50, Varėnoje, nuomos aukcionas Nr.VGIN-607

500 kv. m. aikštelės, esančios Savanorių g. 50, Varėnoje, nuomos aukcionas Nr.VGIN-607 AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ AUKCIONĄ

1.    Nuomojamas objektas: 500 kv. m. aikštelė, esanti Savanorių g. 50, Varėnoje (unik. Nr. 3898-5013-4046, žym. plane – b2, prie kelio Nr. 21).
2.    Aukciono sąlygos:
-    nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai";
-    nuomos terminas – 1 metai, su galimybe pratęsti sutartį;
-    nuomojamas objektas skiriamas daiktų laikymo/sandėliavimo veiklai;
-    nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai";
-    nuomininkas privalo savo lėšomis greta bėgio linijos pastatyti atitvarą, nutolusį 2,5 m. nuo kraštinio bėgio;
-    nuomininkas privalo užtikrinti, kad sandėliuojami objektai neviršytų leistino aukštingumo ir nepažeistų 0,4kV oro linijos, pagal OL Techninius reikalavimus (pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo");
-    nuomininkas privalo savo lėšomis užtikrinti, kad sandėliuojami objektai netrukdys ir nesukels rizikos kitiems geležinkelio teritorijoje vykstantiems darbams;
-    nuomininkas turi būti supažindintas su geležinkelio teritorijoje esančiais rizikos veiksniais ir instruktuotas dėl saugaus elgesio bei prevencinių priemonių geležinkelio teritorijoje, taip pat privalės užtikrinti saugą ir prevencines priemones  saugiam judėjimui nuomojamame objekte, esančiame geležinkelio teritorijoje.
3.    Pradinis nuompinigių dydis – 0,80 Eur/kv. m. (be PVM) per mėn.
4.    Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. rugpjūčio 2 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: (mob. 8-614 70427; el. paštas: [email protected] ).
5.    Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT94 7044 0600 0400 7998 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-607). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
6.    Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7.    Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto dokumentų registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1 paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, jį gauna pati be atskiro prašymo pateikti trūkstamus dokumentus (ši išimtis taikoma juridinių asmenų atveju), laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, nustato, kad pradinis įnašas gautas, laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;
9. Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, norimo išsinuomoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
12. AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
13. Paraiškos (dokumentų registravimas), ant voko nurodžius:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
2019 m. rugpjūčio 13 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros
objekto nuomos  aukcionui VGIN-607
(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
teikiamos nuo 2019 m. rugpjūčio 6 d. 8 val. iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. 12 val.  adresu Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 001B kab.
14.    Aukcionas įvyks 2019 m. rugpjūčio 13 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
15.    Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Turto pardavimo grupės atstovą  (mob. (8-610) 31183 el. paštas: [email protected]).
Skelbimo pavadinimas: 500 kv. m. aikštelės, esančios Savanorių g. 50, Varėnoje, nuomos aukcionas Nr.VGIN-607
Skelbimo tekstas:
AB „LIETUVOS GELEŽINKELIAI" SKELBIA VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ AUKCIONĄ

1.    Nuomojamas objektas: 500 kv. m. aikštelė, esanti Savanorių g. 50, Varėnoje (unik. Nr. 3898-5013-4046, žym. plane – b2, prie kelio Nr. 21).
2.    Aukciono sąlygos:
-    nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai";
-    nuomos terminas – 1 metai, su galimybe pratęsti sutartį;
-    nuomojamas objektas skiriamas daiktų laikymo/sandėliavimo veiklai;
-    nuomininkas mokesčius už komunalines paslaugas ir kitas suteiktas papildomas paslaugas moka pagal atskirą susitarimą su AB „Lietuvos geležinkeliai";
-    nuomininkas privalo savo lėšomis greta bėgio linijos pastatyti atitvarą, nutolusį 2,5 m. nuo kraštinio bėgio;
-    nuomininkas privalo užtikrinti, kad sandėliuojami objektai neviršytų leistino aukštingumo ir nepažeistų 0,4kV oro linijos, pagal OL Techninius reikalavimus (pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo");
-    nuomininkas privalo savo lėšomis užtikrinti, kad sandėliuojami objektai netrukdys ir nesukels rizikos kitiems geležinkelio teritorijoje vykstantiems darbams;
-    nuomininkas turi būti supažindintas su geležinkelio teritorijoje esančiais rizikos veiksniais ir instruktuotas dėl saugaus elgesio bei prevencinių priemonių geležinkelio teritorijoje, taip pat privalės užtikrinti saugą ir prevencines priemones  saugiam judėjimui nuomojamame objekte, esančiame geležinkelio teritorijoje.
3.    Pradinis nuompinigių dydis – 0,80 Eur/kv. m. (be PVM) per mėn.
4.    Objektas gali būti apžiūrėtas iki š. m. rugpjūčio 2 d., darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. pageidautiną apžiūros laiką suderinus su atsakingu darbuotoju: (mob. 8-614 70427; el. paštas: [email protected] ).
5.    Prieš registruojantis aukciono dalyviu turi būti sumokėtas 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio įnašas į a. s. LT94 7044 0600 0400 7998 AB SEB banke (gavėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai" Geležinkelių infrastruktūros direkcija; mokėjimo paskirtyje nurodykite – Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos aukcionui VGIN-607). Jei aukciono dalyvis yra PVM mokėtojas – įnašas mokamas priskaičiavus PVM.
6.    Nuomos sutartyje bus numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas lygus 3 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumai. Nuomotojas turi teisę, įskaityti aukciono dalyvio mokestį į sumą, skirtą Sutarties įvykdymui užtikrinti.
7.    Paraiškos dalyvauti aukcione rengiamos ir aukcionas vykdomas pagal LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimą Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.
8. Asmuo, ketinantis dalyvauti aukcione, arba jo įgaliotas atstovas ne vėliau kaip iki paskutinės skelbime nurodyto dokumentų registravimo dienos komisijai turi pateikti šiuos dokumentus:
8.1 paraišką dalyvauti aukcione (toliau – paraiška), kurioje nurodoma asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, numeris, finansų įstaigos (skyriaus, filialo) pavadinimas, kodas ir adresas, siūlomas viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydis;
8.2. įgaliojimą, jeigu asmeniui, ketinančiam dalyvauti aukcione, atstovauja jo įgaliotas atstovas;
8.3. fizinio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas taikomas fiziniams asmenims), Lietuvos Respublikos arba užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos registravimo dokumento, jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo juos turėti, patvirtintą kopiją (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims); jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, jį gauna pati be atskiro prašymo pateikti trūkstamus dokumentus (ši išimtis taikoma juridinių asmenų atveju), laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;
8.4. finansų įstaigos (skyriaus, filialo) išduotus dokumentus, kuriais patvirtinama, kad sumokėtas pradinis įnašas; jeigu minėtas dokumentas nepateikiamas, tačiau komisija po dokumentų registravimo termino pabaigos, atplėšusi vokus, nustato, kad pradinis įnašas gautas, laikoma, kad šiame papunktyje nustatytas reikalavimas įvykdytas;
9. Aprašo 8 punkte nurodyti dokumentai komisijai pateikiami asmeniškai arba siunčiami paštu (įvertintąja pašto siunta su apyrašu ir sumokėjus siuntos mokestį arba registruotąja pašto siunta). Ant voko rašomas komisijos pavadinimas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo registracijos adresas, norimo išsinuomoti viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto pavadinimas, nurodytas šio objekto nekilnojamojo turto registro pažymoje, kadastro numeris, aukciono numeris, aukciono data, nuoroda „Viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuomos aukcionui" ir asmens, ketinančio dalyvauti aukcione, ar jo įgalioto atstovo kontaktiniai duomenys.
10. Aukciono laimėtojui atsisakius sudaryti nuomos sutartį arba neatvykus pasirašyti nuomos sutarties pradinis įnašas jam nebus grąžinamas, o aukciono laimėtoju bus pripažintas kitas pagal eilę aukciono dalyvis, pateikęs LR Vyriausybės 2014-06-11 nutarimu Nr. 525 (LR Vyriausybės 2019-04-10 nutarimo Nr. 351 redakcija) Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus ir pasiūlęs didžiausią viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuompinigių dydį.
11. Paraiškoje aukciono dalyvis turi nurodyti patvirtinimą, kad per paskutinius metus iki vokų pateikimo galutinio termino pabaigos neturi neįvykdytų įsipareigojimų AB „Lietuvos geležinkeliai" (arba netinkamai vykdytų įsipareigojimų, kai buvo vėluojama vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ilgiau kaip 45 kalendorines dienas), atsisakymų, laimėjus aukcioną ar derybas, pasirašyti sutartį ir dėl jų kaltės nutrauktų sutarčių.
12. AB ,,Lietuvos geležinkeliai" bet kuriuo metu iki nuomos sutarties sudarymo turi teisę nutraukti aukciono procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti iki paskelbiant aukcioną ar kurios paaiškėjo paskelbus aukcioną ir dėl kurių viešosios geležinkelių infrastruktūros objekto nuoma tampa negalima. Aukciono dalyviams apie priimtą sprendimą nutraukti aukciono procedūras pranešama ir pradinis įnašas grąžinamas per 5 darbo dienas nuo sprendimo nutraukti aukciono procedūras priėmimo.
13. Paraiškos (dokumentų registravimas), ant voko nurodžius:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros objektų nuomos nuolatinei komisijai,
Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
2019 m. rugpjūčio 13 d. 13.00 val. Viešosios geležinkelių infrastruktūros
objekto nuomos  aukcionui VGIN-607
(nurodomas norimas išsinuomoti objektas pagal 1 punktą (unikalus Nr., adresas),
Aukciono dalyvio kontaktiniai duomenys
teikiamos nuo 2019 m. rugpjūčio 6 d. 8 val. iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. 12 val.  adresu Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius, 001B kab.
14.    Aukcionas įvyks 2019 m. rugpjūčio 13 d. 13.00 val., adresu: AB „Lietuvos geležinkeliai" Mindaugo g. 12, Vilnius, 218 kab.
15.    Dėl nuomos sutarties projekto bei kitos informacijos prašome kreiptis į Turto pardavimo grupės atstovą  (mob. (8-610) 31183 el. paštas: [email protected]).