« Atgal

Prevencija

AB „Lietuvos geležinkeliai" savo veiklai kelia aukštus skaidraus, atsakingo ir etiško verslo standartus, kuriais siekiama įtvirtinti nulinės tolerancijos korupcijai poziciją. Veiklos skaidrumas – vienas esminių bendrovės ir jos įmonių grupės veiklos principų, taikomų tiek darbuotojams, tiek tretiesiems asmenims – rangovams, tiekėjams, verslo partneriams ir pan.

Informavimas apie pažeidimus

Apie bendrovėje daromą, padarytą ar planuojamą daryti nusikalstamą veiką, darbuotojų galimus neteisėtus veiksmus ar neveikimą, piktnaudžiavimą pareigomis ar kitus veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių galima pranešti, pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių bendrovėje teikti įdiegtais pranešimo kanalais:

 • Pasitikėjimo telefonu Nr. +37052693600;

 • el. paštu [email protected];

 • tiesiogiai kompetentingam subjektui telefono numeriais +37067089080, +37061486974 ir +37069756505.

 • arba žemiau pateikta forma.

Bendrovė įsipareigoja gautą informaciją apie pažeidimą išnagrinėti ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo jos gavimo dienos. Apie nagrinėjimo rezultatus informaciją teikęs asmuo bus informuojamas kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos išnagrinėjimo dienos. Jei asmuo nori gauti informaciją apie nagrinėjimo rezultatus, jis tai turėtų pažymėti teikdamas informaciją.

Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, garantuoja informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens duomenų konfidencialumą, taip pat netaiko jam arba jo šeimos nariams, dirbantiems bendrovėje ar bendrovės įmonių grupėje jokių poveikio priemonių (bauginimo, grasinimo susidoroti ir pan.). Konfidencialumo bendrovė neužtikrina tais atvejais, kai to paprašo informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo arba jeigu jo pateikta informacija yra žinomai melaginga. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms informaciją apie pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų bendrovėje, nėra laikomas konfidencialumo principo pažeidimu. 

Antikorupcinės veiklos teisės aktai

AB „Lietuvos geležinkeliai", vykdydami antikorupcinę veiklą, vadovaujasi tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojančiais šią sritį bei bendrovės vidaus dokumentais:

 • Atsparumo korupcijai politika;

 • Darbo tvarkos taisyklės;

 • Rizikingų pirkimų valdymo tvarkos aprašu;

 • Sandorių atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros proceso aprašu;

 • Asmenų, siekiančių eiti pareigas, patikimumo tikrinimo ir Darbuotojų patikimumo tikrinimo proceso aprašais;

 • Privalomo privačių interesų deklaravimo, rekomenduojamo privačių interesų deklaravimo ir Nusišalinimo proceso aprašais;

 • Juridinių asmenų mokumo patikros procesas;

 • Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo procesas.

Skaidrumas pirkimuose

Vienas pagrindinių AB „Lietuvos geležinkeliai" vykdomos antikorupcinės veiklos tikslų – skaidrumo pirkimuose didinimas. Pirkimai bendrovėje vykdomi centralizuotai iš specialiai pirkimų organizavimui ir vykdymui įkurto padalinio. Bendrovė, siekdama užkirsti kelią galimoms korupcijos apraiškoms, prieš pradėdama pirkimo procedūras vykdo rizikingų pirkimų identifikavimą pagal patvirtintus 8 kriterijus, užtikrina nustatytų rizikų tinkamą valdymą, viešai skelbia technines specifikacijas, vykdo konsultacijas su rinka, pirkimuose dalyvaujantys darbuotojai deklaruoja privačius interesus. Gautų pretenzijų nešališkam nagrinėjimui užtikrinti sukurta Pretenzijų komisija.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Bendrovė kasmet teikia motyvuotas išvadas dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja galima korupcijos pasireiškimo tikimybė.

2017 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" teikė išvadą dėl viešųjų pirkimų organizavimo;

2018 m. AB „Lietuvos geležinkeliai" teikė išvadą dėl geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonų želdinių priežiūros darbų organizavimo ir vykdymo.

Su korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadomis galima susipažinti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje www.stt.lt.

 

Darbuotojų elgesio principai

„Lietuvos geležinkelių" Grupės darbuotojų elgesio principai.